Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Bryssel den 1 februari 2007

Tidernas bästa resultat för den inre marknaden

Medlemsländerna har nått sitt bästa resultat någonsin när det gäller att införliva inremarknadsbestämmelserna i den nationella lagstiftningen enligt Europeiska kommissionens senaste mätningar för den inre marknaden. I genomsnitt är det bara 1,2 % av inremarknadsdirektiven som inte har införlivats i nationell lagstiftning efter att tidsfristen för införlivande har gått ut, vilket ska jämföras med 1,9 % i juli 2006 (IP/06/1008). För första gången är det genomsnittliga antalet eftersläpningar således lägre än det delmål på 1,5 % som stats- och regeringscheferna fastställde 2001. Det har gjorts framsteg i samtliga medlemsländer och 21 av dem ligger antingen under eller väldigt nära målet på 1,5 %. Det här är resultatet av medlemsländernas fortsatta ansträngningar att införliva lagstiftningen och att utbyta bästa metoder, i enlighet med kommissionens rekommendation från 2004. Likväl händer det alltför ofta att medlemsländerna införlivar och tillämpar inremarknadsbestämmelserna felaktigt och bara för åtta medlemsländer har överträdelseförfarandena minskat. Den fullständiga versionen av de senaste resultaten för den inre marknaden finns på http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

"Jag vill gratulera alla medlemsländerna till detta utmärkta resultat. Det är fantastiska nyheter för EU:s konsumenter och företag, och det visar att medlemsländerna verkligen kan hålla tidsramarna om viljan finns", säger Charlie McCreevy, kommissionär för inre marknaden och tjänster. "Nu måste de gå vidare för att nå det riktiga målet, dvs. ingen eftersläpning alls, och se till att rättvist och korrekt tillämpa de bestämmelser de har anslutit sig till".

Genomförande av inremarknadsdirektiv

 • Införlivandeunderskottet, dvs. den andel inremarknadsdirektiv som inte har införlivats i den nationella lagstiftningen i tid, ligger i genomsnitt på 1,2 % för de 25 medlemsländerna, vilket är en bra bit under delmålet på 1,5 % och en lägre nivå än någonsin tidigare.
 • Utan undantag har eftersläpningen minskat i samtliga medlemsländer.
 • I 19 medlemsländer har man uppnått 1,5 %-målet, medan det i två medlemsländer (Belgien och Tjeckien) bara fattas ett direktiv för att de ska uppnå målet.
 • Endast fyra medlemsländer ligger en bra bit ovanför 1,5 %-målet. Det rör sig om Portugal och Grekland, vars eftersläpning är ungefär dubbelt så stor som den genomsnittliga eftersläpningen i EU, och Luxemburg och Italien, vars resultat fortfarande är dåliga men som har stora gjort framsteg under de senaste sex månaderna.
 • Danmark och Litauen delar förstaplatsen – det fattas bara fem direktiv för att de inte ska ha någon eftersläpning.
 • Även om alla medlemsländerna har gjort framsteg så är det Italien, Luxemburg och Tjeckien som har gjort allra störst framsteg.

 • Om man ser till de direktiv som ska införlivas de kommande sex månaderna verkar Luxemburg, Belgien och Cypern ligga bäst till, eftersom de redan har införlivat ett stort antal av dessa direktiv. I motsats till detta har varken Portugal och Italien, som fortfarande har mycket omfattande eftersläpningar, ännu inte vidtagit några nämnvärda åtgärder när det gäller dessa direktiv.
 • Dessa överlag utmärkta resultat beror till stor del på medlemsstaternas fortsatta ansträngningar att genomföra rekommendationen från 2004 om införlivande av direktiv som rör den inre marknaden i vilken det finns ett urval av medlemsstaternas bästa metoder och det rekommenderas att medlemsländerna inför liknande ordningar.

Överträdelser

 • Felaktigt införlivande och felaktig tillämpning av bestämmelserna för den inre marknaden är fortfarande ett problem. Italien har fortfarande tre gånger fler överträdelseförfaranden för felaktigt införlivande eller felaktig tillämpning av bestämmelser för den inre marknaden riktade mot sig än det genomsnittliga antalet. Spanien, Frankrike, Grekland, Portugal och Belgien ligger också högt över genomsnittet.
 • Bland EU-10-länderna är den betydande ökningen i antalet överträdelseförfaranden mot Polen under det senaste året en oroande utveckling. Polen har nu mer än dubbelt så många överträdelseförfaranden riktade mot sig än genomsnittet i de nya medlemsländerna.
 • Fördelat per sektor står överträdelser som avser miljö, transport och energi, skatter och tullar för nästan hälften av alla förfaranden.
 • Bland EU-15-länderna är det Luxemburg och Danmark som anstränger sig mest för att snabbt lösa överträdelseförfaranden. Grekland och Portugal löser också överträdelseförfaranden snabbt, men båda länderna har ett mycket större antal överträdelseförfaranden än Luxemburg och Danmark.

Fördelarna med den inre marknaden och vikten av genomförande

Den inre marknaden spelar en viktig roll i EU:s mål att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Den har skapat miljontals arbetstillfällen och flera miljarder euro i välstånd. Den ger EU-medborgarna ett större utbud av högkvalitativa varor och tjänster och gör det lättare för dem att resa, arbeta, studera och bo i andra EU-länder, samtidigt som den leder till bättre resursfördelning och ökade handelsmöjligheter för företagen. Men för att fördelarna med den inre marknaden ska kunna utnyttjas fullt ut måste alla medlemsländer genomföra och tillämpa EU-lagstiftningen.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar