Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Brusel 1. februára 2007

Hodnotiaca tabuľka týkajúca sa vnútorného trhu: Historicky najlepšie výsledky

Podľa najnovšej hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu, ktorú predstavila Európska Komisia, sa členským štátom podarilo dosiahnuť historicky najvýznamnejší pokrok v rámci implementácie dohodnutých pravidiel vnútorného trhu do vnútroštátnej legislatívy. V priemere len 1,2 % smerníc o vnútornom trhu, ktorých termín implementácie uplynul, nie je v súčasnosti transponovaných do vnútroštátnych právnych predpisov, čo predstavuje pokles z úrovne vo výške 1,9 % dosiahnutej v júli 2006 (IP/06/1008). Znamená to, že priemerný deficit po prvý raz klesol pod úroveň priebežného cieľa vo výške 1,5 %, na ktorom sa hlavy štátov dohodli v roku 2001. Všetky členské štáty urobili pokrok, pričom 21 členských štátov dosiahlo úroveň nižšiu, ako je cieľová úroveň 1,5 %, alebo sa k nej výrazne priblížilo. Túto skutočnosť možno pripísať vo významnej miere pretrvávajúcemu úsiliu členských štátov uplatňovať osvedčené postupy a vzájomne si ich vymieňať v zmysle odporúčania Komisie z roku 2004. Príliš často sa však stáva, že sa členským štátom nedarí správne transponovať a uplatňovať pravidlá vnútorného trhu: iba osem členských štátov dokázalo znížiť počet konaní o porušení, ktoré sa proti nim viedli. Úplné znenie najnovšej hodnotiacej tabuľky týkajúcej sa vnútorného trhu je k dispozícii na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy vyhlásil: „Dovoľte mi zablahoželať členským štátom k tomuto vynikajúcemu výsledku. Ide o výbornú správu pre európskych spotrebiteľov a podniky, ako aj o dôkaz toho, že ak existuje vôľa, členské štáty si skutočne dokážu včas splniť svoje záväzky. Rád by som im vyjadril podporu, aby teraz pokračovali vo svojom intenzívnom úsilí o dosiahnutie skutočného cieľa – nulového deficitu, a aby zároveň zabezpečili správne a spravodlivé uplatňovanie predpisov, ktoré sa zaviazali dodržiavať.“

Implementácia smerníc o vnútornom trhu

 • , V prípade všetkých 25 členských štátov dosahuje priemerný deficit v transpozícii právnych predpisov – t. j. podiel smerníc o vnútornom trhu, ktoré neboli včas transponované do vnútroštátnych právnych predpisov, úroveň 1,2 %, čo je hodnota oveľa nižšia ako priebežný cieľ 1,5 %. Zároveň ide o historicky najnižšiu doteraz dosiahnutú úroveň.
 • Všetkým členským štátom sa bez výnimky podarilo znížiť objem svojich nesplnených úloh.
 • 19 členských štátov dosiahlo nižšiu ako cieľovú úroveň vo výške 1,5 % alebo sa dostalo na túto úroveň, zatiaľ čo dvom členských štátom (Belgicku a Českej republike) chýba k dosiahnutiu tohto cieľa transpozícia len jednej smernice.

 • Len štyri členské štáty význame prekročili 1,5 % cieľ, a to Portugalsko a Grécko, ktoré dosiahli deficit predstavujúci približne dvojnásobok priemerného deficitu EÚ, a Luxembursko a Taliansko, ktorých výkonnosť je zatiaľ stále nedostatočná, avšak ktoré za ostatných šesť mesiacov urobili významný pokrok.
 • O prvé miesto sa delia Dánsko a Litva: K dosiahnutiu deficitu predstavujúceho 0 % im chýba len päť smerníc.
 • Aj keď sa všetky členské štáty výrazne posunuli vpred, Taliansku, Luxembursku a Českej republike sa podarilo dosiahnuť skutočne najvýraznejší pokrok.
 • Vzhľadom na smernice, ktoré sa majú transponovať počas nasledujúcich šiestich mesiacov, sa Luxembursko, Belgicko a Cyprus javia ako najpripravenejšie štáty: transponovali už vysoký počet predmetných smerníc. Portugalsko a Taliansko však aj napriek svojmu pretrvávajúcemu značnému deficitu v transpozícii právnych predpisov ešte musia podniknúť rozhodujúce kroky týkajúce sa týchto smerníc.
 • Tieto vynikajúce celkové výsledky sa dosiahli vo významnej miere vďaka nepretržitému úsiliu členských štátov implementovať odporúčanie súvisiace s transpozíciou smerníc týkajúcich sa vnútorného trhu z roku 2004, v ktorom sa uvádza súhrn osvedčených postupov členských štátov. Súčasne sa v ňom ďalším členským štátom odporúča implementovať podobné opatrenia.

Porušenie právnych predpisov

 • Problémom zostáva nesprávna transpozícia a uplatňovanie pravidiel vnútorného trhu. Taliansko presiahlo trojnásobok priemerného počtu konaní o porušení v súvislosti s neprávnou transpozíciou alebo nesprávnym uplatňovaním pravidiel vnútorného trhu. Túto priemernú úroveň výrazne prekročilo aj Španielsko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Portugalsko a Belgicko.
 • V rámci členských štátov EÚ 10 je znepokojivým signálom aj podstatný nárast počtu konaní o porušení v Poľsku za posledný rok. Poľsko v súčasnosti dosahuje viac ako dvojnásobný počet porušení právnych predpisov oproti priemernému počtu zaznamenanému v nových členských štátoch.
 • Ak by sme sa pokúsili o rozdelenie podľa sektorov, porušenia súvisiace so životným prostredím, dopravou a energetikou, oblasťou daní a colnej únie by tvorili takmer polovicu všetkých prípadov porušenia predpisov.
 • Spomedzi členských štátov EÚ 15 dosiahlo Luxembursko a Dánsko najvýraznejší pokrok v súvislosti s rýchlym riešením konaní o porušení. Aj Grécku a Portugalsku sa darí rýchlo postupovať pri riešení prípadov konania o porušení. V oboch štátoch však existuje oveľa vyšší počet prípadov porušenia ako v Luxembursku a Dánsku.

Výhody vnútorného trhu a význam implementácie

Vnútorný trh zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľa EÚ týkajúceho sa zabezpečovania vyššieho rastu a zamestnanosti. Jeho prínosom sú milióny pracovných miest a miliardy eur v dôsledku hospodárskeho rastu. Vnútorný trh občanom EÚ ponúka širší výber kvalitného tovaru a služieb, dáva im ešte väčšiu voľnosť cestovať, pracovať, študovať či žiť v iných štátoch EÚ, a pritom zabezpečuje efektívne pridelenie prostriedkov a lepšie možnosti obchodovania pre podnikateľské subjekty. Vnútorný trh však môže dosiahnuť svoj plný potenciál len v prípade efektívnej implementácie a uplatňovania právnych predpisov schválených na európskej úrovni zo strany členských štátov.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar