Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Brussel, 1 februari 2007

Scorebord van de interne markt: beste resultaat ooit

Zoals de Europese Commissie in haar laatste scorebord van de interne markt meldt, hebben de lidstaten het nog nooit beter gedaan bij de omzetting van overeengekomen internemarktregels in nationaal recht. Gemiddeld is immers slechts 1,2% van de internemarktrichtlijnen waarvoor de uiterste datum voor omzetting is verstreken, nog niet in nationaal recht omgezet. Dat komt neer op een forse daling in vergelijking met de 1,9% van juli 2006 (IP/06/1008). Deze ontwikkeling houdt in dat het gemiddelde omzettingsdeficit voor het eerst lager uitkomt dan de in 2001 door de staatshoofden en regeringsleiders afgesproken tussentijdse doelstelling van 1,5%. Alle lidstaten hebben vooruitgang geboekt, waarbij 21 lidstaten ofwel onder, ofwel zeer dicht bij de doelstelling van 1,5% zitten. Dit is grotendeels toe te schrijven aan de voortdurende inspanningen van de lidstaten om optimale werkwijzen te volgen en uit te wisselen, zoals in de aanbeveling van de Commissie van 2004 is aangegeven. De correcte omzetting en toepassing van de internemarktregels door de lidstaten blijft evenwel vaak een probleem: slechts acht lidstaten zijn erin geslaagd het aantal inbreukprocedures dat tegen hen loopt, te doen dalen. De volledige tekst van het meest recente scorebord van de interne markt vindt u op de volgende website: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm.

Commissielid Charlie McCreevy, bevoegd voor interne markt en diensten, heeft terzake het volgende verklaard: "Ik feliciteer alle lidstaten met dit uitstekende resultaat. Het is bijzonder goed nieuws voor alle Europese consumenten en bedrijven, en het toont dat de lidstaten wel degelijk in staat zijn om tijdig resultaten te boeken als de wil daartoe aanwezig is. Ik moedig de lidstaten nu aan vorderingen te maken in de richting van het echte doel – een deficit van nul procent – en erop toe te zien dat zij de regelgeving waarmee zij hebben ingestemd, correct en eerlijk toepassen."

Omzetting van internemarktrichtlijnen

 • Het gemiddelde omzettingsdeficit – het percentage internemarktrichtlijnen dat niet tijdig in nationaal recht is omgezet – ligt met 1,2% voor de 25 lidstaten duidelijk onder de tussentijdse doelstelling van 1,5% en is lager dan het ooit is geweest.
 • Alle lidstaten, zonder uitzondering, hebben hun achterstand verkleind.
 • 19 lidstaten zitten onder de doelstelling van 1,5% of hebben deze bereikt, terwijl twee lidstaten (België en Tsjechië) slechts één richtlijn te weinig hebben omgezet om de doelstelling te halen.
 • Slechts vier lidstaten zitten duidelijk boven de doelstelling van 1,5% – Portugal en Griekenland, waarvan het deficit ongeveer dubbel zo groot is al het gemiddelde EU-deficit, en Luxemburg en Italië, die nog steeds zwak presteren maar die de afgelopen zes maanden zeer goede vorderingen hebben gemaakt.

 • Denemarken en Litouwen delen de eerste plaats: zij moeten nog vijf richtlijnen omzetten om een deficit van 0% te realiseren.
 • Hoewel alle lidstaten vooruitgang hebben geboekt, hebben Italië, Luxemburg en Tsjechië veruit de meeste vorderingen gemaakt.
 • Als wordt gekeken naar de richtlijnen die de komende zes maanden in nationaal recht moeten worden omgezet, lijken Luxemburg, België en Cyprus in de beste positie te verkeren: zij hebben reeds een groot aantal van deze richtlijnen omgezet. Daar staat evenwel tegenover dat Portugal en Italië, ondanks hun nog steeds zeer grote omzettingsdeficit, nog geen noemenswaardige maatregelen met het oog op de omzetting van deze richtlijnen hebben genomen.
 • Het uitstekende gezamenlijke resultaat is vooral te danken aan de voortdurende inspanningen van de lidstaten om gevolg te geven aan de aanbeveling van 2004 betreffende de omzetting in nationaal recht van internemarktrichtlijnen. In deze aanbeveling was een reeks in bepaalde lidstaten gangbare optimale werkwijzen opgenomen en werd de overige lidstaten aanbevolen soortgelijke regelingen te treffen.

Inbreuken

 • De onjuiste omzetting en toepassing van de internemarktregels blijft een probleem. Het aantal inbreukprocedures dat tegen Italië is ingeleid voor onjuiste omzetting of toepassing van internemarktregels, is gelijk aan ruim driemaal het gemiddelde. Ook Spanje, Frankrijk, Griekenland, Duitsland, Portugal en België zitten ver boven het gemiddelde.
 • Wat de EU-10-lidstaten betreft, is het feit dat er zich vorig jaar een forse stijging van de inbreukprocedures tegen Polen heeft voorgedaan, een alarmerende ontwikkeling. Tegen Polen lopen thans ruim dubbel zoveel inbreukprocedures dan er gemiddeld tegen de nieuwe lidstaten lopen.
 • Uit een uitsplitsing van de inbreukprocedures naar sector blijkt dat de inbreuken met betrekking tot milieu, vervoer, energie, en belastingen en douane-unie goed zijn voor bijna de helft van alle inbreukprocedures.
 • Wat de EU-15-lidstaten betreft, spannen Luxemburg en Denemarken zich het meest in om de inbreuken snel te verhelpen. Ook Griekenland en Portugal verhelpen de inbreuken snel, maar tegen deze beide lidstaten lopen veel meer inbreukprocedures dan tegen Luxemburg en Denemarken.

Voordelen van de interne markt en belang van de omzetting in nationaal recht

De interne markt vervult een essentiële rol bij de totstandbrenging van meer groei en werkgelegenheid, een van de doelstellingen die de EU zich heeft gesteld. Zij heeft voor miljoenen banen en miljarden euro's aan extra rijkdom gezorgd. De interne markt biedt EU-burgers tevens een ruimere keuze aan kwaliteitsgoederen en -diensten en meer vrijheid om in andere EU-landen te reizen, te werken, te studeren of te wonen. Zij draagt ook bij tot een doeltreffender aanwending van de middelen en biedt bedrijven grotere handelsmogelijkheden. Maar de mogelijkheden van de interne markt kunnen alleen ten volle worden benut indien alle lidstaten de op Europees niveau goedgekeurde wetgeving ook daadwerkelijk omzetten en toepassen.


Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar