Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Brüssel, 1. veebruar 2007

Siseturu tulemustabel: kõigi aegade parim tulemus

Euroopa Komisjoni viimase siseturualase tulemustabeli kohaselt on liikmesriigid võtnud kokkulepitud siseturueeskirju üle siseriiklikku õigusesse paremini kui kunagi varem. Keskmiselt vaid 1,2% siseturudirektiividest, mille rakendamise tähtaeg on möödunud, ei ole praeguseks siseriiklikku õigusesse üle võetud (2006. aastal 1,9%) (IP/06/1008). See tähendab, et esimest korda on keskmine puudujääk väiksem kui 1,5% vahe-eesmärk, mille riigipead leppisid kokku 2001. aastal. Kõik liikmesriigid on teinud edusamme, kusjuures 21 liikmesriiki on 1,5% eesmärgi juba saavutanud või selle saavutamisele väga lähedal. Selline tulemus on saavutatud tänu enamiku liikmesriikide pidevatele jõupingutustele rakendada parimaid tavasid ja vahetada sellekohast teavet, nagu on sätestatud komisjoni 2004. aasta soovituses. Liiga sageli aga ei õnnestu liikmesriikidel siseturueeskirju üle võtta ega õigesti kohaldada: vaid kaheksa liikmesriiki on suutnud vähendada nende suhtes algatatud rikkumismenetluste arvu. Viimase siseturgu käsitleva tulemustabeli kogu tekst on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy avaldas oma arvamust järgmiselt: „Õnnitlen kõiki liikmesriike suurepärase tulemuse puhul. See on hea uudis Euroopa tarbijate ja äriühingute jaoks ning näitab, et soovi korral suudavad liikmesriigid seatud eesmärgi õigeks ajaks saavutada. Nüüd julgustan ma neid edasi liikuma tegeliku eesmärgi, s.o nullpuudujäägi saavutamise suunas ja kontrollima, et kokkulepitud eeskirju kohaldatakse nõuetekohaselt ja ausalt.”

Siseturudirektiivide rakendamine

 • Praegu on ülevõtmise puudujääk, s.o siseriiklikku õigusesse õigeaegselt ülevõtmata siseturudirektiivide protsent 25 liikmesriigi puhul keskmiselt 1,2%, mis on oluliselt väiksem kui 1,5% vahe-eesmärk ja ka kõik varasemad näitajad.
 • Eranditult kõigis liikmesriikides on vähenenud mahajäämus.
 • 19 liikmesriiki on peaaegu või täielikult saavutanud 1,5% vahe-eesmärgi, samal ajal kui kaks liikmesriiki (Belgia ja Tšehhi Vabariik) peavad selle eesmärgi saavutamiseks üle võtma veel ainult ühe direktiivi.
 • 1,5% puudujäägist oluliselt suurem puudujääk on veel ainult neljas liikmesriigis – Portugalis ja Kreekas, kus puudujääk on peaaegu kaks korda nii suur kui ELi keskmine puudujääk, ning Luksemburgis ja Itaalias, kus puudujääk on ikka veel suur, kuid viimase kuue kuu jooksul on tehtud suuri edusamme.
 • Esikohta jagavad Taani ja Leedu: nemad peavad puudujäägi täielikuks kõrvaldamiseks üle võtma veel ainult viis direktiivi.
 • Kui kõik liikmesriigid on teinud edusamme, siis Itaalias, Luksemburgis ja Tšehhi Vabariigis on need vaieldamatult olnud kõige suuremad.
 • Seoses järgmise kuue kuu jooksul ülevõetavate direktiividega tundub, et kõige paremini ettevalmistatud on Luksemburg, Belgia ja Küpros: nad on kõnealustest direktiividest juba suure hulga üle võtnud. Portugal ja Itaalia peavad aga väga suurest puudujäägist hoolimata võtma märkimisväärseid meetmeid ka seoses kõnealuste direktiividega.
 • Need suurepärased üldtulemused on saavutatud tänu enamiku liikmesriikide pidevatele jõupingutustele rakendada 2004. aastal siseturudirektiivide ülevõtmise kohta vastuvõetud soovitust, millega nähti ette liikmesriikide parimate tavade pakett ja soovitati teistel liikmesriikidel rakendada samalaadseid meetmeid.

Rikkumised

 • Endiselt on probleemiks siseturueeskirjade ebaõige ülevõtmine ja kohaldamine. Itaalia suhtes on algatatud keskmisest kolm korda rohkem rikkumismenetlusi seoses siseturueeskirjade ebaõige ülevõtmise ja kohaldamisega. Hispaania, Prantsusmaa, Kreeka, Saksamaa, Portugali ja Belgia puhul on rikkumiste arv samuti keskmisest oluliselt suurem.
 • Ärevust tekitab asjaolu, et EL 10 liikmesriikide hulgast Poola suhtes algatatud rikkumismenetluste arv suurenes eelmisel aastal märkimisväärselt. Poola puhul on rikkumiste arv uute liikmesriikide keskmisest näitajast rohkem kui kaks korda suurem.
 • Kõikidest rikkumisjuhtudest peaaegu poole moodustavad keskkonna-, transpordi- ja energeetika- ning maksunduse ja tolliliidu sektoriga seotud rikkumised.
 • EL 15 liikmesriikidest näevad Luksemburg ja Taani kõige rohkem vaeva rikkumismenetluste kiireks lahendamiseks. Samuti lahendatakse rikkumismenetlusi kiiresti Kreekas ja Portugalis, kuid nende mõlema suhtes on algatatud tunduvalt rohkem kõnealuseid menetlusi kui Luksemburgi ja Taani suhtes.

Siseturu kasulikkus ja rakendamise tähtsus

Siseturul on tähtis osa ELi majanduskasvu ja töökohtade arvu suurendamise eesmärgi täitmisel. Siseturg on loonud miljoneid töökohti ja miljardite eurode väärtuses lisaheaolu. See annab ELi kodanikele laiema valiku kvaliteetseid kaupu ja teenuseid ning suurema vabaduse reisida, töötada, õppida ja elada teistes ELi riikides, aidates samas kaasa tõhusamale ressursside jaotusele ning pakkudes ettevõtetele paremaid kauplemisvõimalusi. Kuid siseturu potentsiaali saab täielikult rakendada vaid siis, kui Euroopa tasandil kokkulepitud õigusakte rakendatakse ja kohaldatakse tõhusalt kõigis liikmesriikides.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar