Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Bruxelles, den 1. februar 2007

Resultattavle for det indre marked: De hidtil bedste resultater

Ifølge Europa-Kommissionens nyeste resultattavle for det indre marked har medlemsstaterne præsteret de hidtil bedste resultater med hensyn til at gennemføre regler af betydning for det indre marked i national lovgivning. Gennemsnitligt er blot 1,2 % af de direktiver af betydning for det indre marked, hvor gennemførelsesfristen er overskredet, endnu ikke omsat i national lovgivning, hvilket er et fald fra 1,9 % i juli 2006 (IP/06/1008). Dette indebærer, at det gennemsnitlige efterslæb for første gang ligger under det 1,5 % interimsmål, som stats- og regeringslederne nåede til enighed om i 2001. Alle medlemsstater har gjort fremskridt, og 21 medlemsstater befinder sig enten under eller meget tæt på 1,5 % målet. Dette skyldes i vidt omfang medlemsstaternes løbende indsats for at følge og udveksle bedste praksis, jf. Kommissionens henstilling af 2004. Dog sker det desværre for ofte, at medlemsstaterne ikke omsætter og anvender reglerne af betydning for det indre marked korrekt: kun otte medlemsstater har præsteret at mindske antallet af overtrædelsesprocedurer, der er indledt mod dem. Den nyeste resultattavle for det indre marked kan ses i sin helhed på adressen:
http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Medlem af Kommissionen med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser, Charlie McCreevy, udtalte: "Jeg lykønsker medlemsstaterne med dette fremragende resultat. Det er godt nyt for EU's forbrugere og erhvervsliv, og det viser, at medlemsstaterne er i stand til at levere varen i rette tid, når viljen er til stede. Jeg opmuntrer dem nu til en fornyet indsats for at opfylde det endelige mål – at eliminere efterslæbet – og sikre, at de på korrekt og retfærdig vis efterlever de regler, de har påtaget sig."

Gennemførelse af direktiverne om det indre marked

 • Det gennemsnitlige efterslæb på 1,2 % - den andel af direktiver af betydning for det indre marked, som ikke rettidigt er gennemført i national lovgivning - for de 25 medlemsstater er et stykke under interimsmålet på 1,5 %, og det er lavere end nogensinde.
 • Alle medlemsstater uden undtagelse har mindsket deres efterslæb.
 • 19 medlemsstater nåede målet på 1,5 % eller derunder, og to medlemsstater (Belgien og Den Tjekkiske Republik) er kun ét direktiv fra at have nået målet.
 • Blot fire medlemsstater ligger tydeligt over målet på 1,5 % – Portugal og Grækenland, hvis efterslæb er ca. det dobbelte af EU's gennemsnitlige efterslæb, og Luxembourg og Italien, hvis præstationer er svage, men som har gjort betydelige fremskridt i løbet af de seneste seks måneder.
 • Danmark og Litauen deler førstepladsen: de er fem direktiver fra at have elimineret deres efterslæb.
 • Selv om alle medlemsstater har gjort fremskridt, skete de langt største fremskridt i Italien, Luxembourg og Den Tjekkiske Republik.
 • Betragtes de direktiver, som skal omsættes i løbet af de kommende seks måneder, er Luxembourg, Belgien og Cypern tilsyneladende nået længst med forberedelserne, idet de allerede har omsat en stor del af disse direktiver. Men trods Portugals og Italiens fortsat meget betydelige efterslæb, har de endnu ikke for alvor begyndt indsatsen med hensyn til disse direktiver.
 • Disse overordnet set fremragende resultater skyldes for en stor dels vedkommende medlemsstaternes løbende indsats for at gennemføre henstillingen af 2004 om gennemførelsen af direktiver af betydning for det indre marked. Denne indeholdt en "værktøjskasse" med bedste praksis i medlemsstaterne, og det blev anbefalet de andre EU-lande at gennemføre lignende ordninger.

Overtrædelser

 • Der er fortsat problemer med den ukorrekte omsætning og anvendelse af reglerne af betydning for det indre marked. Italien har mere end tre gange så mange overtrædelsesprocedurer for ukorrekt gennemførelse eller ukorrekt anvendelse af reglerne af betydning for det indre marked som gennemsnittet af medlemsstater. Spanien, Frankrig, Grækenland, Tyskland, Portugal og Belgien befinder sig også langt over gennemsnittet.
 • Blandt EU 10-medlemsstaterne giver den betydelige stigning i antallet af overtrædelsesprocedurer mod Polen anledning til betænkeligheder. Antallet af overtrædelsesprocedurer mod Polen er over dobbelt så stort som gennemsnittet blandt de nye medlemsstater.
 • Deles overtrædelsesprocedurerne op på sektorer, kan næsten halvdelen af overtrædelserne henføres til miljø, transport og energi samt beskatning og toldunion.
 • Blandt EU 15-medlemsstaterne går Luxembourg og Danmark længst i bestræbelserne på at få afsluttet overtrædelsesprocedurer hurtigt. Grækenland og Portugal afslutter også overtrædelsesprocedurer hurtigt, men de har et meget højere antal overtrædelsessager end Luxembourg og Danmark.

Fordelene ved det indre marked og gennemførelsens betydning

Det indre marked spiller en afgørende rolle i forbindelse med EU's mål om at skabe øget vækst og flere job. Der er skabt millioner af nye arbejdspladser og milliarder af euro i velstand. EU-borgerne har fået et større udbud af kvalitetsvarer og -tjenesteydelser at vælge imellem og større frihed til at rejse, arbejde, studere og bosætte sig i andre EU-lande. Samtidig har det indre marked ført til en mere effektiv ressourcefordeling og givet virksomhederne flere samhandelsmuligheder. Men skal det indre marked fungere optimalt, er det vigtigt, at de regler, der vedtages på EU-plan, også gennemføres og anvendes af alle EU-lande.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar