Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

V Bruselu dne 1. února 2007

Žebříček výsledků pro vnitřní trh: nejlepší výsledky v historii

Členským státům se podařilo dosáhnout zatím nejlepšího pokroku při provádění dohodnutých pravidel o vnitřním trhu do svých zákonů. Vyplývá to z nejnovější srovnávací tabulky, kterou Evropská komise připravila pro oblast vnitřního trhu. V průměru členským státům zbývá převést do národního práva jen 1,2 % směrnic z oblasti vnitřního trhu, u nichž lhůta pro provedení již vypršela. Tento podíl se oproti hodnotě 1,9 % z července 2006 snížil (IP/06/1008) a vůbec poprvé se přiblížil průběžnému cíli 1,5 %, který stanovily hlavy států a vlád v roce 2001. Pokroku dosáhly všechny členské státy, přičemž 21 členských států dosáhlo úrovně nižší než 1,5 %, nebo se k ní výrazně přiblížilo. Došlo k tomu zejména díky pokračujícímu úsilí členských států o provádění a výměnu osvědčených postupů, jak bylo stanoveno v doporučení Komise z roku 2004. Členské státy ovšem velmi často pravidla vnitřního trhu neprovádějí a neuplatňují správně: Jen osmi členským státům se podařilo snížit počet řízení pro porušení práva vedených proti nim. Úplné znění nejnovější srovnávací tabulky pro vnitřní trh naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm.

Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy uvedl: „Rád bych všem členským státům k těmto vynikajícím výsledkům poblahopřál. Jde o výbornou zprávu pro evropské spotřebitele i podniky a ukazuje to, že pokud existuje vůle, jsou členské státy opravdu schopny svých cílů včas dosáhnout. Nyní by se měly zaměřit na skutečný cíl – dosažení nulového deficitu – a zajistit správné a spravedlivé uplatňování pravidel, která se zavázaly dodržovat.“

Provádění směrnic z oblasti vnitřního trhu

 • V případě všech 25 členských států dosahuje průměrný deficit v provádění, tedy podíl směrnic z oblasti vnitřního trhu, které nebyly včas převedeny do vnitrostátního práva, úrovně 1,2 %, což je hodnota daleko nižší než průběžný cíl 1,5 %. Zároveň se jedná o doposud nejlepší výsledek.
 • Všem členským státům se bez výjimky podařilo snížit množství dosud neprovedených právních předpisů.
 • 19 členských států dosáhlo úrovně nižší než 1,5 % nebo dosáhlo této hodnoty, zatímco dvěma členským státům (Belgii a České republice) chybí k dosažení cíle provedení pouze jedné směrnice.
 • Pouze čtyři členské státy výrazně překročily cíl 1,5 %, a to Portugalsko a Řecko, jejichž deficity představují dvojnásobek průměrného deficitu EU, a dále Lucembursko a Itálie, jejichž výsledky jsou stále nedostatečné, ale během uplynulých šesti měsíců dosáhly významného pokroku.
 • Dánsko a Litva se dělí o první místo: ke splnění nulového deficitu jim chybí provedení pěti směrnic.
 • Všechny členské státy sice dosáhly zlepšení výsledků, ale největší pokrok zaznamenaly Itálie, Lucembursko a Česká republika.
 • S ohledem na směrnice, které mají být provedeny v příštích šesti měsících, jsou zřejmě nejlépe připraveny Lucembursko, Belgie a Kypr, neboť již provedly velký počet těchto směrnic. Portugalsko a Itálie však navzdory svému přetrvávajícímu značnému deficitu v provádění právních předpisů ještě musí s ohledem na tyto směrnice podniknout rozhodující kroky.
 • Těchto vynikajících celkových výsledků bylo do velké míry dosaženo díky nepřetržitému úsilí členských států provádět doporučení o provádění směrnic z oblasti vnitřního trhu z roku 2004, které poskytlo souhrn osvědčených postupů členských států a v němž se zároveň ostatním členským státům doporučuje provést podobná opatření.

Porušování práva

 • Nesprávné provádění a uplatňování pravidel vnitřního trhu zůstává problémem. Itálie přesáhla trojnásobek průměrného počtu řízení pro porušení práva v souvislosti s nesprávným prováděním nebo nesprávným uplatňováním pravidel vnitřního trhu. Španělsko, Francie, Řecko, Německo, Portugalsko a Belgie tento průměr rovněž výrazně překročily.
 • V rámci členských států EU-10 je rovněž velmi znepokojivým jevem značné zvýšení řízení pro porušení práva během uplynulého roku v Polsku. Polsko v současnosti dosahuje více než dvojnásobného počtu řízení pro porušení práva ve srovnání s průměrným počtem zaznamenaným v nových členských státech.
 • Pokud bychom provedli rozdělení podle odvětví, tvoří řízení týkající se životního prostředí, dopravy, energetiky, daní a celní unie téměř polovinu všech případů porušení práva.
 • Mezi členskými státy EU-15 vyvíjejí Lucembursko a Dánsko největší úsilí o rychlé vyřešení řízení pro porušení práva. Řecko a Portugalsko rovněž zaznamenávají rychlý postup při řešení řízení pro porušení práva, ale v obou státech existuje daleko vyšší počet takových případů než v Lucembursku a Dánsku.

Přínosy vnitřního trhu a význam provádění práva

Vnitřní trh hraje velmi důležitou úlohu při dosahování cílů EU v oblasti zvýšení růstu a tvorby pracovních míst. Vytvořil miliony pracovních míst a přinesl miliardy eur v podobě větší prosperity. Občanům EU nabízí širší výběr kvalitního zboží a služeb a větší svobodu cestování, práce, studia a života v jiných zemích EU. Přitom umožňuje mnohem efektivnější rozdělování zdrojů a podnikům otevírá lepší obchodní příležitosti. Avšak vnitřní trh bude schopen rozvinout svůj plný potenciál jen tehdy, pokud všechny členské státy účinně provedou a budou používat právní předpisy dohodnuté na úrovni EU.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar