Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/126

Брюксел, 1 февруари 2007 г.

Табло с резултати на вътрешния пазар: невиждано постижение

Според Европейската комисия и обявените от нея резултати на вътрешния пазар, държавите-членки никога не са се справяли толкова успешно с въвеждането на договорените вътрешнопазарни правила в националните им законодателства. Средно, само 1,2% от директивите, свързани с вътрешния пазар, чиито краен срок за транспониране е изтекъл, не са още въведени в националното законодателство, което представлява подобрение спрямо техния по-висок дял през юли 2006 г. — 1,9% (IP/06/1008). Това означава, че за първи път средният дефицит е под нивото от 1,5% — междинната цел, за която се договориха държавните ръководители през 2001 г. Това се дължи до голяма степен на непрекъснатите усилия на държавите-членки да използват и да обменят най-добри практики, както бе посочено в препоръка на Комисията от 2004 г. Независимо от това, държавите-членки твърде често не транспонират и не прилагат правилно вътрешнопазарните правила: само осем държави-членки са успели да намалят броя на образуваните срещу тях процедури за нарушения. Пълният текст на последното Табло с резултати на вътрешния пазар е на разположение на Интернет адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Чарли Мак Крийви, комисарят, отговарящ за вътрешния пазар и услугите, заяви: „Поздравявам всички държави-членки за този отличен резултат. Това са чудесни новини за потребителите и фирмите в Европа и показва, че държавите-членки наистина могат да спазват навреме поетите ангажименти, ако е налице воля за това. Насърчавам ги сега да продължат към истинската цел – нулев дефицит – и да осигурят правилното и безпристрастно прилагане на правилата, с които са се съгласили.

Прилагане на директивите за вътрешния пазар

 • При ниво от 1,2%, средният дефицит на транспониране, т.е. процентът на свързаните с вътрешния пазар и невъведени навреме директиви в националното законодателство на 25-те държави-членки, е далеч под междинната цел от 1,5% и бележи своето най-ниско ниво въобще.
 • Всички държави-членки без изключение намалиха натрупаното изоставане.
 • 19 държави-членки са под или на нивото на поставената цел от 1,5%, а две държави-членки (Белгия и Чехия) изостават само с една директива от това ниво;
 • Само четири държави-членки са далеч над нивото от 1,5% - Португалия и Гърция, чието неизпълнение е два пъти по-голямо от средното за ЕС и Люксембург и Италия, чиито резултати са все още слаби, но които постигнаха много добър напредък през последните шест месеца.
 • Дания и Литва си поделят първото място – от нулевия дефицит ги делят само пет директиви.
 • Макар и всички държави-членки да отбелязаха напредък, този на Италия, Люксембург и Чешката република бе най-забележителен.
 • Едни поглед към директивите за транспониране през следващите шест месеца показва, че Люксембург, Белгия и Кипър изглеждат най-подготвени – те вече са въвели в законодателствата си голяма част от тези директиви. Същевременно, въпреки значителното си изоставане в транспонирането, Португалия и Италия трябва да предприемат енергични действия спрямо тези директиви.
 • Тези отлични общи резултати се дължат до голяма степен на непрекъснатите усилия на държавите-членки да приложат препоръката от 2004 г. за транспониране на директивите, свързани с вътрешния пазар, която предостави инструментариум с най-добрите практики в държавите-членки и препоръча на останалите да приложат подобни подходи.

Нарушения

 • Неправилното транспониране и приложение на правилата на вътрешния пазар остава поблем. Спрямо Италия, образуваните процедури за нарушение поради неправилно транспониране или приложение на правилата за вътрешния пазар надвишават три пъти средното ниво. Испания, Франция, Гърция, Германия, Португалия и Белгия са също далеч над средното ниво.
 • Сред присъединилите през 2004 г. десет държави-членки, безпокойство буди през последната година същественото нарастване в процедурите за нарушение спрямо Полша. Нарушенията на Полша надвишават два пъти средното ниво за новите държави-членки.
 • При разпределението по сектори, нарушенията при опазването на околната среда, транспорта и енергетиката, данъчното облагане и митническия съюз са почти половината от всички случаи на нарушения.
 • Сред ЕС на 15-те, Люксембург и Дания полагат най-големи старания в опитите си да намерят бързо решение на процедурите за нарушения. Гърция и Португалия също разрешават бързо процедурите по нарушения, ни и двете имат доста по-голям брой нарушения от Люксембург и Дания.

Полза от вътрешния пазар и значение на прилагането на директивите

Вътрешният пазар играе ключова роля в постигането на целите на ЕС за по-висок растеж и създаване на повече работни места. Той създаде милиони работни места и благосъстояние от милиарди еуро. Той осигурява на гражданите на ЕС голям избор от качествени продукти и услуги и още по-голяма свобода за пътувания, работа, обучение и живот в други страни от ЕС, като същевременно позволява по-ефективно разпределяне на ресурсите и предлага по-големи възможности за търговия на фирмите. Пълният потенциал на вътрешния пазар обаче може да бъде постигнат само ако законите, приети на европейско равнище, се изпълняват и прилагат ефективно от всички държави-членки.

Annex

Internal Market Scoreboard 15 bis:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition

EU-25 Member State transposition deficit, as at 11/11/2006 – 1634 directives

Ranking
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
14
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25

Member State
DK
LT
LV
SK
FI
UK
CY
PL
HU
MT
DE
NL
SI
EE
AT
IE
SE
FR
ES
BE
CZ
IT
LU
EL
PT
EU
Transposition deficit (%)
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.6
1.6
2.2
2.6
2.8
3.0
1.2
Number of directives
5
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
20
21
22
23
26
26
36
42
45
49

Missing notifications to reach the 1.5% objective1
1
11
17
20
24

EU-25 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 11/11/2006

Member State
DK
DE
EE
CY
LV
LT
SI
FI
IT
HU
NL
PL
BE
IE
MT
AT
PT
SK
SE
UK
EL
ES
FR
CZ
LU
Number of directives
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
9

2004 Transposition Recommendation

EU-25 Member State average number of implemented recommendations, as at 11/11/2006

Member State
IE
SK
LT
HU
CZ
DE
EE
LV
PL
BE
CY
AT
UK
FR
MT
LU
PT
DK
SE
NL
SI
EL
ES
IT
FI
Number of recommendations
22
22
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
15
14
14
13
12
12
10

Infringement cases

EU-25 Member State number of open infringement proceedings, as at 1/11/2006

Member State
EE
LT
SI
LV
SK
MT
CZ
HU
CY
DK
FI
LU
SE
PL
IE
NL
AT
UK
BE
PT
DE
EL
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
11
12
12
16
20
21
22
22
25
27
36
41
43
48
49
51
57
57
68
72
80
91
95
109
161


Side Bar