Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT HU LV

IP/07/1243

Bruksela, dnia 22 sierpnia 2007 r.

Promowanie przez Komisję satelitarnych usług komunikacji ruchomej otwiera drogę dla szybkiej transmisji danych w całej UE

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący selekcji systemów satelitarnych usług komunikacji ruchomej. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany przez Parlament Europejski i Radę UE ds. Telekomunikacji, od 2009 r. nowy mechanizm selekcji umożliwi w całej Europie niezakłócony rozwój nowatorskich usług, takich jak telewizja komórkowa, szerokopasmowa transmisja danych i łączność ratunkowa.

„Potencjał ogólnoeuropejskich satelitarnych usług komunikacji ruchomej jest ogromny – wystarczy pomyśleć o telewizji komórkowej, ogólnodostępnych łączach szerokopasmowych, ochronie ludności czy pomocy w przypadku katastrof”, stwierdziła Viviane Reding, komisarz UE odpowiedzialna za telekomunikację. „Zaproponowany dziś przez Komisję nowy mechanizm selekcji satelitarnych usług komunikacji ruchomej oznaczać będzie dla europejskiego przemysłu pewność niezbędną przy inwestowaniu w nowe, ogólnoeuropejskie usługi dla obywateli. Przyczyni się on także do przezwyciężenia „cyfrowej przepaści” poprzez ułatwienie dostępu do usług w oddalonych regionach UE.”

Wartość rynku związanego z przestrzenią kosmiczną i odpowiednimi zastosowaniami wynosi w skali światowej około 70 mld euro i rynek ten rośnie w tempie około 7 % rocznie. Satelitarne systemy komunikacji ruchomej mogą oferować wiele zaawansowanych usług, dostępnych również w oddalonych regionach, w których ich świadczenie było dotychczas nieopłacalne.

Obowiązujące obecnie międzynarodowe regulacje w dziedzinie łączności satelitarnej nie obejmują jednak kwestii przyznawania licencji, zaś zgodnie z obowiązującymi przepisami UE wybór operatorów leży zasadniczo w gestii władz krajowych, co prowadzi do różniących się krajowych koncepcji w zakresie selekcji operatorów i przyznawania zezwoleń. Stanowi to zagrożenie dla rozwoju ogólnoeuropejskich satelitarnych systemów komunikacji ruchomej.

Jeśli zaproponowany dziś nowy mechanizm zostanie przyjęty przez Parlament i Radę, pozwoli to na utworzenie jednego europejskiego rynku satelitarnych usług komunikacji ruchomej, zamiast 27 rynków krajowych.

Zainteresowane podmioty oraz państwa członkowskie udzieliły gorącego poparcia tej propozycji wspólnotowej koordynacji, ponieważ łączność satelitarna ma charakter ponadgraniczny i jednolite krajowe zezwolenia w całej Europie przyniosą znaczące korzyści skali.

Koordynacja ta doprowadzi również do efektywniejszego wykorzystania spektrum radiowego i zmniejszy ryzyko szkodliwych zakłóceń.

Przedstawiony dziś wniosek będzie stanowił podstawę jednej porównawczej procedury selekcji przeprowadzanej przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi. Po oficjalnym przyjęciu proponowanej decyzji Komisja opublikuje otwarte zaproszenie do składania wniosków. Jakość zgłaszanych systemów będzie oceniana w kategoriach technicznych i handlowych. Pozostałe kryteria oceny obejmują zasięg geograficzny, korzyści dla konsumentów i konkurencyjności, osiągnięcie celów politycznych oraz wydajne wykorzystanie spektrum. Na podstawie procedury określonej w decyzji wybrani operatorzy otrzymają następnie krajowe zezwolenie.

Dzięki nowemu mechanizmowi selekcja usług i udzielenie odpowiednich zezwoleń będą dokonywane w tej samej formie we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Zmniejszy to stopień niepewności operatorów i przyspieszy rozwijanie usług o zasięgu ogólnoeuropejskim. Procedura prowadząca do osiągnięcia tego celu wymaga jednak czasu i jest dość skomplikowana. Dlatego w przygotowywanym na tę jesień przeglądzie wspólnotowych regulacji w zakresie telekomunikacji (zob. IP/06/874) Komisja przeanalizuje możliwości dalszych usprawnień. Będą do nich należeć przepisy ustanawiające ogólny mechanizm pozwalający na rozwiązywanie w przyszłości podobnych sytuacji o charakterze ogólnoeuropejskim.

Jako docelową datę zakończenia procedury selekcji wyznaczono początek 2009 r., tak by jak najszybciej rozpocząć wykorzystywanie zarezerwowanego dla satelitarnych usług komunikacji ruchomej pasma 2 GHz, a jednocześnie zapewnić wnioskodawcom uczciwą procedurę.

Dodatkowe informacje:

Pełny tekst wniosku przyjętego dziś przez Komisję oraz informacje uzupełniające znaleźć można na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3554

MEMO/07/329


Side Bar