Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT HU PL

IP/07/1243

Briselē, 2007. gada 22. augustā

Komisijas ierosinājums pilnveidot mobilo satelītsakaru pakalpojumus paver iespēju nodrošināt ātru datu pārraidi visā ES

Komisija šodien pieņēma priekšlikumu par sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu sniegšanai Eiropas mērogā. Ja Eiropas Parlaments un ES Telekomunikāciju ministru padome priekšlikumu pieņems, tajā paredzētais jaunais atlases mehānisms no 2009. gada ļaus vienmērīgi ieviest tādus inovatīvus pakalpojumus kā mobilā televīzija, platjoslas piekļuve datiem un saziņa ārkārtas situācijās.

Eiropas mēroga mobilo satelītsakaru pakalpojumu iespējas ir milzīgas — padomājiet, kaut vai par mobilo televīziju, platjoslas piekļuvi visiem, sabiedrības aizsardzību un katastrofu seku likvidēšanu,” teica Viviane Reding, ES informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre. „Komisijas šodien ierosinātā jaunā pieeja mobilo satelītpakalpojumu atlasei dos Eiropas rūpniecības nozarēm vajadzīgo pārliecību, lai veiktu ieguldījumus jaunu iedzīvotājiem paredzētu ES mēroga pakalpojumu sniegšanā. Šī pieeja, uzlabojot pārklājumu ES attālajos rajonos, palīdzēs arī likvidēt digitālo nošķirtību.

Visā pasaulē kosmosa un tā lietojumu tirgus kopējais apgrozījums ir apmēram 70 miljardi EUR, kas katru gadu pieaug par kādiem 7 %. Mobilās satelītsakaru sistēmas var nodrošināt daudzus progresīvus pakalpojumus pat attālos rajonos, kurus iepriekš neatmaksājās apkalpot.

Tomēr pašreizējie starptautiskie noteikumi par satelītsakariem neattiecas uz licencēšanu. Un saskaņā ar pašreizējiem ES telekomunikāciju noteikumiem operatoru atlasi pēc būtības veic valsts, kas ir iemesls atšķirīgām valstiskām pieejām atlasei un atļauju piešķiršanai. Tādējādi ir risks, ka Eiropas mobilo satelītsistēmu pilnveidošana tiks kavēta.

Ja Parlaments un padome pieņems šodien ierosināto jauno mehānismu, tiks panākts, ka Eiropā būs viens mobilo satelītsakaru tirgus, nevis 27.

Ieinteresētās personas un dalībvalstis šo priekšlikumu veikt koordināciju ES mērogā ļoti atbalsta, jo satelītsakari tiek nodrošināti pāri robežām, un rezultāts viena parauga valsts atļauju piešķiršanai visā Eiropā būtu ievērojami apjomradīti ietaupījumi.

Šādas koordinācijas rezultātā tiks arī efektīvāk izmantots frekvenču spektrs un samazināts nevēlamu traucējumu risks.

Šodien iesniegtais priekšlikums būs pamats vienotai salīdzinošas atlases procedūrai, ko sadarbībā ar dalībvalstīm organizēs Komisija. Tiklīdz šodien Komisijas ierosinātais lēmums ieviest jaunu mehānismu tiks pieņemts, Komisija publicēs atklātu uzaicinājumu iesniegt pieteikumus konkursam. Pieteikto sistēmu kvalitāti novērtēs pēc tehniskiem un komerciāliem kritērijiem.

Turpmākie novērtēšanas kritēriji būs ģeogrāfiskais pārklājums, izdevīgums patērētājiem un konkurētspējas veicināšana, sabiedriskās kārtības mērķu sasniegšana un frekvenču spektru efektīva izmantošana. Pēc atlases operatoriem piešķirs valsts atļauju, ievērojot procedūru, kas paredzēta jaunajā ES lēmumā. Ar šodien ierosināto jauno mehānismu atlase un pakalpojumu atļaušana visās 27 ES dalībvalstīs notiks vienādi. Tas mazinās operatoru neizlēmību un paātrinās ES mēroga pakalpojumu radīšanu. Tomēr, lai to panāktu, procedūra vēl ir ilga un diezgan apgrūtinoša. Tādēļ Komisija apsvērs turpmākus uzlabojumus šā rudens pārskatā par ES telekomunikāciju noteikumiem (par pārskatu sk. IP/06/874). Tajā tiks apsvērti arī noteikumi vispārēja mehānisma izveidošanai, lai risinātu līdzīgas turpmākas Eiropas problēmas.

Lai iespējami drīz sāktu izmantot mobilajiem satelītu pakalpojumiem rezervētās 2 GHz frekvenču joslas, vienlaikus nodrošinot taisnīgu attieksmi pret iespējamajiem pieteikumu iesniedzējiem, termiņš ES atlases procesa pabeigšanai ir 2009. gada sākums.

Papildu informācija

Komisijas šodien pieņemtā priekšlikuma visu tekstu un papildu informāciju sk.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3554

MEMO/07/329


Side Bar