Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1202

Brusel, 2. augusta 2007

Roaming v EÚ po 30. júli: Väčšina mobilných operátorov dodržiava právne predpisy, no niekoľko „čiernych oviec“ ohrozuje výhody pre zákazníkov

Dnes, mesiac po nadobudnutí účinnosti nariadenia EÚ o roamingu, ktoré malo za cieľ dosiahnuť zníženie poplatkov za roaming až o 70 %, Komisia sprístupnila webovú stránku, na ktorej sa má monitorovať, ako mobilní operátori vo všetkých 27 členských štátoch dodržiavajú nové predpisy EÚ. Komisia dospela k záveru, že veľká väčšina operátorov mobilných sietí dodržiava nariadenie EÚ tak, že ponúkajú zákazníkom novú „eurotarifu“ (cena za volania v zahraničí do 0,49 EUR bez DPH za minútu a za prijímanie hovorov v zahraničí do 0,24 EUR bez DPH za minútu). Komisia si je vedomá toho, že mnohí operátori ponúkali eurotarifu už začiatkom júla, kým ostatní čakali až do poslednej chvíle, t. j. do 30. júla. Niektorí operátori ponúkajú aj ceny nižšie ako je maximálna hranica EÚ, prípadne nové balíky roamingových služieb. Implementácia nariadenia zo strany operátorov podľa všetkého prebieha bezproblémovo, hoci z dôvodu netransparentnosti niektorých ponúk existuje riziko, že zákazníci nebudú môcť v plnej miere využívať všetky výhody nových predpisov EÚ.

Dnes, len mesiac po nadobudnutí účinnosti nových predpisov EÚ o sadzbách za roamingové služby, môže už asi 50 % európskych spotrebiteľov využívať značne znížené sadzby. Interakcia medzi nariadením a dobrovoľným uplatňovaním regulovaných sadzieb zo strany odvetvia je podľa všetkého – tak, ako to predpokladal Európsky parlament a Rada ministrov EÚ – pre zákazníkov výhodná,“ uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ, ktorá má na starosti telekomunikačné otázky. „Mimoriadne oceňujem, že mnohí operátori mali novú eurotarifu v ponuke už na začiatku dovolenkovej sezóny, a niektorí znížili ceny pod maximálne hranice predpísané nariadením. Vyskytlo sa len zopár prípadov, ktoré boli skôr výnimkou ako pravidlom, keď sme zaznamenali pokusy oddialiť účinky nariadenia spôsobom, ktorý je netransparentný, či dokonca v rozpore s hospodárskou súťažou. Národné a európske regulačné úrady budú musieť tieto prípady dôkladne preveriť . V prípade odhalenia dôkazov správania, ktoré je v rozpore s právom, sa majú uplatniť sankcie v zmysle nariadenia EÚ o roamingu, ktorých účinky možno zosilniť striktným uplatňovaním práva hospodárskej súťaže.

Komisia sa prostredníctvom dotazníka spýtala 95 mobilných operátorov, kedy dali do ponuky a zaviedli eurotarifu a aká bola presná výška jej sadzby počas prvého mesiaca od nadobudnutia účinnosti nového nariadenia EÚ. Tento mesiac je pre spotrebiteľov v EÚ mimoriadne dôležitý, pretože mobilní operátori mali povinnosť ponúknuť eurotarifu svojim zákazníkom do 30. júla. Keď zákazník túto ponuku akceptuje, má operátor na aktiváciu novej sadzby maximálne jeden mesiac. Ak zákazník na ponuku nereaguje, eurotarifa sa mu automaticky zavedie 30. septembra.

Výsledky prieskumu Komisie sú prevažne pozitívne:

• Niektorí mobilní operátori ponúkali a aktivovali eurotarifu 1. júla alebo počas prvých júlových týždňov, vďaka čomu mohli zákazníci využívať výrazne nižšie ceny. Jeden mobilný operátor ju dokonca ponúkol a aktivoval týždeň predtým, ako nariadenie nadobudlo účinnosť.

• Mnohí operátori zákazníkom eurotarifu zaviedli automaticky, čím im zabezpečili možnosť využívať nižšie sadzby čo možno najskôr.

• Najnižšou eurotarifou, ktorú Komisia zatiaľ zistila, je 31,5 centa za minútu za volanie a 12,6 centa za prijatie mobilného hovoru v zahraničí. Niektorí operátori majú navyše v ponuke špeciálne balíky služieb, ktoré by mohli byť zaujímavé pre niektoré skupiny zákazníkov, ktoré často telefonujú v zahraničí.

Komisia zistila aj niekoľko negatívnych skutočností:

• Operátor na Cypre bude eurotarifu ponúkať až od 30. augusta, čím jednoznačne poruší podmienky nariadenia EÚ, podľa ktorého ju treba zaviesť najneskôr 30. júla 2007.

• Mobilný operátor v Belgicku zaslal koncom júla svojim zákazníkom textovú správu, v ktorej oznámil, že sa im eurotarifa automaticky zavedie 30. septembra 2007. Samotná ponuka eurotarify, vďaka ktorej zákazníci môžu využívať nižšie ceny už od 30. augusta, sa dá nájsť len na webovej stránke operátora.

• Operátori v Lotyšsku neodpovedali na dotazník Komisie. V prípade Estónska Komisia dostala len jednu odpoveď, kým v prípade Fínska zatiaľ neodpovedali dvaja operátori.

K dnešnému dňu dostala Komisia celkovo 74 odpovedí od 95 mobilných operátorov. Jednotlivé výsledky sú odo dnes dostupné na webovej stránke Komisie.

V prípade porušenia nového nariadenia EÚ o roamingu môžu národné regulačné úrady zaviesť účinné a odrádzajúce pokuty.

Základné informácie:

Nariadenie EÚ o roamingu bolo 29. júna 2007 uverejnené v Úradnom vestníku EÚ a 30. júna 2007 sa stalo zákonom vo všetkých 27 členských štátoch EÚ (pozri IP07/870). Uvádza sa v ňom, že poplatky za roaming by nemali byť vyššie ako 0,49 EUR bez DPH za volanie a 0,24 EUR bez DPH za prijímanie hovorov v zahraničí. Operátori si môžu konkurovať pri sumách pod touto maximálnou hranicou ponukou ešte nižších cien.

V októbri uskutoční Komisia dôkladnejšiu analýzu v spolupráci s Európskou skupinou regulátorov. Výsledky budú uvedené v hodnotení nariadenia EÚ o roamingu, ktoré má Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade ministrov EÚ do 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

Z tohto hodnotenia sa bude vychádzať pri rozhodovaní o nutnosti predĺženia účinnosti alebo rozšírenia pôsobnosti nariadenia a o nutnosti začlenenia textových správ SMS, multimediálnych správ MMS a dátového roamingu, ktoré sa v súčasnosti v nariadení nespomínajú.
Viac podrobností nájdete na webovej stránke Komisie venovanej roamingu:

http://ec.europa.eu/roaming.
Monitoring mobilných operátorov sa nachádza tu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/implementation/benchmark
Ďalšie informácie:

MEMO/07/251


Side Bar