Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/1164

Bryssel, 24 juli 2007

Moms på posttjänster: Kommissionen inleder andra skedet i förfarandet om fördragsbrott mot Tyskland, Storbritannien och Sverige

Europeiska kommissionen har formellt uppmanat Storbritannien, Tyskland och Sverige att ändra sin lagstiftning om momsbefrielse för prosttjänster, eftersom detta inte är förenligt med momsdirektivet. Storbritannien och Tyskland tillämpar momsbefrielse på alla eller de flesta av de posttjänster som tillhandahålls av deras tidigare postmonopol. Sverige undantar inte posttjänster från moms. Uppmaningen tar formen av s.k. motiverade yttranden, vilket är det andra steget i överträdelseförfarandet enligt artikel 226 i EG-fördraget. Om de nationella lagstiftningarna inte ändras i enlighet med de motiverade yttrandena kan kommissionen föra ärendena vidare till EG- domstolen.

”Europeiska kommissionen har till uppgift att slå vakt om EG-fördragen och måste se till att EU:s regler tillämpas på ett enhetligt sätt i hela gemenskapen" säger László Kovács, EU-kommissionär med ansvar för skatter och tullar. Momsbefrielsen för posttjänster ingår fortfarande i gemenskapslagstiftningen och bara om den tillämpas korrekt kan den bidra till att minska snedvridningar av konkurrensen mellan tidigare monopol och nya marknadsaktörer på en liberaliserad marknad”.

Genom att vidta dessa åtgärder ger kommissionen svar på ett antal klagomål som har kommit den till handa. Kommissionen är medveten om att dessa tre medlemsstater inte är de enda med denna typ av problem. Den betraktar dessa tre fall som testfall som tydligt visar vilka förödande följder det har för den inre marknaden att momsreglerna inte tillämpas på ett harmoniserat sätt. I april 2006 skickade kommissionen formella underrättelser till de berörda medlemsstaterna (IP/06/484). Deras svar var emellertid inte tillfredsställande.

En inre marknad för posttjänster

I direktiv 97/67/EG, det s.k. postdirektivet, fastställdes regler för den inre marknaden inom postsektorn. De befintliga postmonopolen begränsades kraftigt (och håller nu på att försvinna) och det fastställdes regler för tillhandahållande av en samhällsomfattande tjänst för alla, till ett rimligt pris och av hög kvalitet. Nationella oberoende tillsynsmyndigheter upprättades för att sörja för dels tillhandahållandet av de samhällsomfattande tjänsterna, dels rättvis konkurrens mellan tidigare monopol och nya marknadsaktörer.

Den momsbefrielse för posttjänster som tillämpas i Storbritannien och Tyskland hindrar konkurrensen

Det kanske största hindret för effektiv konkurrens inom postsektorn är den momsbefrielse som tillämpas i flera medlemsstater. Vid införlivandet av artikel 132 i momsdirektivet[1] (som undantar tjänster och därmed förenade varuleveranser som tillhandahålls av ”det offentliga postväsendet” från moms) har dessa medlemsstater befriat alla (Storbritannien) eller de flesta (Tyskland) av de posttjänster som tidigare tillhandahölls av deras f.d. postmonopol från moms. De motiverar detta med att dessa aktörer har tilldelats särskilda skyldigheter i samband med tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänster. Andra postoperatörer är skyldiga att ta ut moms på sina tjänster.

Paradoxalt nog håller några av de operatörer (f.d. monopol) som åtnjuter denna skattefördel hemma nu på att expandera i Europa, och stöter då på ojämlik skattebehandling på de nya marknaderna, något som de där klagar på.

Kommissionen hävdar att olika skatteansvar på konkurrensutsatta postmarknader måste leda till snedvridning av konkurrensen och endast kan motiveras i fråga om aktörer som fullgör skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, och då endast strikt för dessa tjänster. Om forna monopol av kommersiella skäl, exempelvis för att försvara sig mot konkurrens från andra operatörer, erbjuder storkunder pris- och kvalitetsvillkor som inte erbjuds allmänheten bör dessa tjänster omfattas av samma skatteansvar som de tjänster som konkurrenterna erbjuder.

Sverige tillämpar inte momsbefrielse på posttjänster

I motsats till Storbritannien och Tyskland undantar Sverige inte posttjänster från moms. Samtliga aktörer, även den aktör som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster – Posten AB – måste betala moms för alla tjänster. Sverige ser på så sätt till att det inte sker någon snedvridning av konkurrensen p.g.a. moms, men underlåter att tillämpa en momsbefrielse som fortfarande finns i gemenskapslagstiftningen och således måste tillämpas på ett harmoniserat sätt i hela gemenskapen.

Europeiska kommissionen uppmanar till en modernisering av momsreglerna inom denna sektor

Kommissionen uppmanar rådet att återuppta diskussionerna om lagstiftningsförslaget från 2003 avseende moms på posttjänster (se IP/03/633 och MEMO/03/98). Det krävs en gemensam tolkning av gällande regler, men kommissionen anser fortfarande att momsregler från sjuttiotalet måst ändras för att fungera på det nya århundradets europeiska postmarknad.

Kommissionens referensnummer för överträdelseförfarandena är 2006/2046 (Sverige), 2006/2047 (Storbritannien) och 2006/2048 (Tyskland).
För pressmeddelanden om överträdelseförfaranden på skatte- och tullområdet, se:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm
För den senaste allmänna informationen om överträdelseåtgärder mot medlemsstater, se:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm


[1] Tidigare artikel 13 i direktiv 77/388/EEG, "sjätte momsdirektivet".


Side Bar