Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/114

Bryssel den 31 januari 2007

Konkurrens: Kommissionens branschutredning avslöjar konkurrenshinder på marknaden för banktjänster till privatkunder och mindre företag

Europeiska kommissionen har offentliggjort sin slutrapport om branschutredningen inom sektorn för banktjänster till privatkunder och mindre företag. Utredningen avslöjade en rad konkurrensproblem på marknaderna för betalkort, betalningssystem och produkter till privatkunder och mindre företag. Tecken på sådana problem är stora skillnader i handelns kortavgifter och bankernas förmedlingsavgifter (interchange fees), hinder för inträde på marknaden för betalningssystem och kreditregister, hinder som gör det svårt för kunderna att byta bank och kopplingsförbehåll. Vissa marknadsaktörer erbjöd sig frivilligt att ändra sina system sedan kommissionens preliminära slutsatser om betalkort offentliggjorts förra året (se IP/06/496 och MEMO/06/164). Kommissionen kommer att utnyttja alla sina befogenheter enligt konkurrensreglerna för att ta itu med allvarligt missbruk närhelst sådant förekommer, i nära samarbete med de nationella konkurrensmyndigheterna. Resultatet av branschutredningen bör leda att konkurrensen ökar på marknaden för banktjänster till privatkunder och mindre företag i väntan på det gemensamma europeiska betalningsområdet (Single Euro Payment Area (SEPA)).

Konkurrenskommissionär Neelie Kroes hade följande kommentar: ”Utredningen har avslöjat omfattande konkurrenshinder som i onödan höjer de europeiska konsumenternas och företagens kostnader för banktjänster. Kommissionen kommer att utnyttja alla sina befogenheter enligt konkurrenslagstiftningen för att ta itu med dessa hinder på marknaden för betalkort och på varje annan marknad där de beror på konkurrenshämmande metoder.”

Betalkort och betalningssystem

Den europeiska betalkortsbranschen är omfattande och inbegriper konsumentbetalningar för sammanlagt 1 350 miljarder euro per år. Dessa betalningar genererar uppskattningsvis 25 miljarder euro per år i bankavgifter för EU-företagen. Kommissionens utredning pekade på flera problem:

 • Starkt koncentrerade marknader i många medlemsstater, särskilt vid utgivning av betalkort, vilket kan ge etablerade banker möjligheter att begränsa nyinträde och ta ut höga kortavgifter.
 • Stora skillnader i handelns kortavgifter över hela EU. I medlemsstater med höga avgifter kan företagen få betala tre eller fyra gånger högre avgifter till bankerna för kundernas kortköp än företag i medlemsstater med låga avgifter.
 • Stora skillnader i förmedlingsavgifter mellan banker över hela EU, och de högre avgifterna förs inte alltid över till kortinnehavarna i form av lägre avgifter. Kommissionen kräver inte att förmedlingsavgifterna skall avskaffas, men i vissa betalningssystem används de på ett sätt som väcker frågor.
 • Hög och konstant lönsamhet – särskilt vid utgivning av kort – antyder att bankerna i vissa medlemsstater har en betydande marknadsmakt och kan ta ut högre kortavgifter från företag och konsumenter.
 • Regler och praxis som försvagar konkurrensen på detaljhandelsnivå, till exempel genom att förena handlarnas kortavgifter med ett förbud mot extraavgifter.
 • Skillnader i tekniska standarder i EU hindrar tjänsteleverantörerna från att fungera effektivt i EU som helhet.

Efter det att interimrapporten om betalkort och betalningssystem offentliggjorts diskuterade kommissionen och en rad banker i olika medlemsstater i vilka fall konkurrensproblemen skulle kunna lösas genom självreglering. Dessa diskussioner har lett till lovande resultat. Bra exempel på detta är Österrike, Finland och Portugal, där marknadsaktörerna redan har vidtagit vissa åtgärder för att lösa de problem kommissionen pekat på.

Den europeiska bankbranschen arbetar för närvarande – med fullt stöd från kommissionen och Europeiska centralbanken – med att skapa ett gemensamt europeiskt betalningsområde för att sänka kostnaderna för detaljistbetalningar och få göra systemet mer effektivt. Branschutredningen har visat på flera marknadshinder som bör åtgärdas inom ramen för det gemensamma betalningsområdet.

Produktmarknader inom privatkunds- och småföretagssektorn

Den europeiska privatkunds- och småföretagssektorn inom bankbranschen genererar årligen omkring 250–275 miljarder euro i bruttointäkter, vilket motsvarar 2 % av EU:s BNP. Marknaderna är i allmänhet nationella, och åtskilda genom faktorer som konkurrenshinder och skillnader i reglering och lagstiftning samt kulturella skillnader. Branschutredningen avslöjade tecken på konkurrensproblem inom en rad områden:

 • I vissa medlemsstater väcker kopplingen mellan konstant hög lönsamhet, starkt koncentrerade marknader och bevis för inträdeshinder misstankar om att bankerna kan påverka priserna för kunder och mindre företag.
 • Vissa kreditregister som innehåller konfidentiella uppgifter som långivare använder för att fastställa låneräntor kan användas för att utesluta nyinträde på marknaderna för banktjänster till privatkunder och mindre företag.
 • Vissa inslag i samarbetet mellan banker, bland annat sparbanker och kooperativa banker, kan minska konkurrensen och försvåra marknadsinträde.
 • Kopplingsförbehåll, till exempel att en låntagare tvingas att köpa en extra försäkring eller löpande kredit, är mycket vanligt i de flesta medlemsstaterna. Detta kan minska kundernas valmöjligheter och öka bankernas makt på marknaden så att de kan påverka priserna.
 • Hindren för kundrörlighet inom banksektorn – framför allt svårigheten att byta privatkonto – är höga. Enligt den analys som gjorts av utredningen är bankernas vinstmarginaler lägre om kunderna är rörliga.

Branschutredningen inleddes i juni 2005 (se IP/05/719). ) I april 2006 offentliggjordes en interimrapport om betalkort (se IP/06/496) och i juli 2006 offentliggjordes en interimrapport om privatkonton och tillhörande tjänster (se IP/06/999).
Slutrapporten om kommissionens branschutredning och andra handlingar som har samband med denna finns tillgängliga på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/

För närmare upplysningar se även: MEMO/07/40.


Side Bar