Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/114

Brusel, 31. januára 2007

Hospodárska súťaž: Prieskum Komisie v sektore odhalil závažné prekážky hospodárskej súťaže v oblasti retailového bankovníctva

Európska komisia uverejnila záverečnú správu svojho prieskumu hospodárskej súťaže v sektore retailového bankovníctva. Prieskum odhalil určité obavy z narušenia hospodárskej súťaže na trhoch s platobnými kartami, platobnými systémami a produktmi retailového bankovníctva. Konkrétnymi ukazovateľmi sú veľké rozdiely v obchodných a výmenných poplatkoch pre platobné karty, prekážky pri vstupe na trhy s platobnými systémami a úverovými registrami, prekážky týkajúce sa mobility klienta a viazanosti produktov. Niektorí účastníci trhu už dobrovoľne navrhli reformy na základe uverejnenia predbežných zistení o platobných kartách v roku 2006 (pozri IP/06/496 a MEMO/06/164). Komisia použije svoje právomoci podľa pravidiel o hospodárskej súťaži na riešenie akýchkoľvek vážnych zneužití. Riešenia budú vykonávané v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za oblasť hospodárskej súťaže Výsledok prieskumu by mal podporiť hospodársku súťaž v sektore retailového bankovníctva vo fáze pred vytváraním Jednotného európskeho platobného priestoru (SEPA).

Európska komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Prieskum odhalil rozsiahle prekážky hospodárskej súťaže, ktoré nadbytočne zvyšujú náklady na služby retailového bankovníctva pre európske firmy a európskych spotrebiteľov. Komisia v plnej miere použije svoje právomoci podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži na riešenie týchto prekážok na trhu s platobnými kartami a inde, kde sú prekážky výsledkom nekonkurenčného správania.“

Platobné karty a platobné systémy

Odvetvie európskych platobných kariet je rozsiahle a poskytuje prostriedky pre platby spotrebiteľov v celkovej hodnote 1 350 miliárd eúr ročne. Uvedené platby tvoria predpokladané poplatky 25 miliárd eúr ročne, ktoré plynú z európskych firiem bankám. Prieskum Komisie odhalil viacero zdrojov obáv:

 • trhy s vysokou koncentráciou v mnohých členských štátoch, najmä pre nadobúdanie platobných kariet, môžu umožniť bankám, ktoré sú už na trhu, obmedzovať nový vstup na trh a účtovať vysoké poplatky za kartu,
 • veľké rozdiely v obchodných poplatkoch v EÚ. Napríklad firmy v členských štátoch s vysokými poplatkami musia platiť bankám trikrát alebo štyrikrát vyššie poplatky za platby realizované prostredníctvom platobnej karty ako firmy v členských štátoch s nízkymi poplatkami,
 • veľké rozdiely vo výmenných poplatkoch medzi bankami v EÚ, ktorých príčina nemôže byť celkom v nižších poplatkoch pre držiteľov karty. Komisia nepresadzuje nulové výmenné poplatky; ich prevádzkovanie však v niektorých platobných sieťach vzbudzuje obavy,
 • vysoká a udržovaná ziskovosť – najmä vo vydávaní platobných kariet – náznaky, že banky v niektorých členských štátoch majú úžitok z výraznej kontroly trhu a mohli by zaviesť vysoké poplatky za platobné karty pre firmy a spotrebiteľov,
 • pravidlá a praktiky, ktoré oslabujú hospodársku súťaž na retailovej úrovni, napríklad prekrývanie obchodných poplatkov a zákazu účtovania príplatkov a
 • divergentné technické normy v EÚ zabraňujú mnohým poskytovateľom služieb efektívne operovať v celoeurópskom meradle.

Po uverejnení predbežnej správy o platobných kartách a systémoch sa Komisia stretla s bankami v niekoľkých členských štátoch prediskutovať, kde by samoregulácia mohla riešiť obavy z narušenia hospodárskej súťaže. Uvedený prístup prináša sľubné výsledky. Dobré príklady sú Rakúsko, Fínsko a Portugalsko, kde účastníci trhu podnikli iniciatívne kroky na riešenie obáv Komisie.
Európske odvetvie bankovníctva – s plnou podporou Komisie a Európskej centrálnej banky – pracuje na vytvorení Jednotného európskeho platobného priestoru (SEPA) s cieľom zvýšenia efektivity a zníženia nákladov retailových platieb.
Prieskum v sektore zdôraznil niekoľko prekážok na trhu, ktorým by sa mala venovať pozornosť v súvislosti s platobným priestorom SEPA.

Trhy s retailovými bankovými produktmi

Retailové odvetvie bankovníctva v EÚ tvorí 250 – 275 miliárd eúr hrubého príjmu, čo zodpovedá 2 % HDP Európskej únie. Trhy sú vo všeobecnosti rozčlenené podľa vnútroštátnych línií, rozdelené faktormi zahrňujúcimi prekážky hospodárskej súťaže a regulačné, právne a kultúrne rozdiely. Prieskum v sektore identifikoval indikátory problémov týkajúcich sa hospodárskej súťaže vo viacerých oblastiach:

 • v niektorých členských štátoch spojenie udržovanej vysokej ziskovosti, vysokej koncentrácie trhu a skutočnosti prekážok na vstup vzbudzujú obavy o schopnosti bánk ovplyvňovať cenovú úroveň pre spotrebiteľov a malé firmy,
 • niektoré úverové registre s uloženými dôvernými údajmi, ktoré veritelia používajú na stanovovanie úrokových sadzieb pôžičky, môžu byť použité na vylúčenie nových subjektov vstupujúcich na trh retailového bankovníctva,
 • niektoré aspekty spolupráce medzi bankami, vrátane sporiteľní a družstevných bánk, môžu obmedziť hospodársku súťaž a zabrániť vstupu na trh,
 • viazanosť produktov, napr. kde je úverovaný klient nútený zakúpiť osobitné poistenie alebo bežný účet, je rozšírená vo väčšine členských štátov. Uvedená skutočnosť by mohla obmedziť klientov výber a zvýšiť schopnosť bánk ovplyvňovať ceny na trhu a
 • prekážky týkajúce sa mobility klienta v bankovníctve – najmä obtiažnosť zmeny bežného účtu – sú veľké. Analýza prieskumu naznačuje, že ziskové marže bánk sú nižšie tam, kde sú klienti mobilnejší.

Prieskum v sektore sa začal v júni 2005 (pozri IP/05/719). Predbežné správy boli uverejnené o platobných kartách v apríli 2006 (pozri IP/06/496) a o bežných účtoch a súvisiacich službách v júli 2006 (pozri IP/06/999).
Záverečná správa o prieskume Komisie v sektore a súvisiace dokumenty sú dostupné na stránke:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/

Ďalšie informácie tiež nájdete na: MEMO/07/40.


Side Bar