Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/114

Bruxelles, 31 ianuarie 2007

Concurenţă: Investigaţia sectorială a Comisiei constată obstacole majore în calea concurenţei în sectorul serviciilor bancare cu amănuntul

Comisia Europeană a publicat raportul final al investigaţiei sale privind concurenţa în sectorul serviciilor bancare cu amănuntul. Investigaţia a evidenţiat un număr de preocupări privind concurenţa pe piaţa cardurilor de plată, a sistemelor de plată şi a produselor bancare cu amănuntul. În sprijinul acestei concluzii, sunt menţionaţi indicatori precum diferenţele importante între comisioanele plătite de comercianţi şi comisioanele interbancare percepute pentru carduri de plată, barierele la intrarea pe pieţele sistemelor de plată şi ale birourilor de credit, obstacolele în calea mobilităţii clientelei şi vânzările legate. O serie de participanţi pe piaţă au propus deja să iniţieze reforme, ca urmare a publicării concluziilor preliminare privind cardurile de plată în 2006 (a se vedea IP/06/496 şi MEMO/06/164). Comisia se va folosi de competenţele sale, care îi sunt conferite de normele privind concurenţa, pentru a combate abuzurile grave, în colaborare strânsă cu autorităţile naţionale din domeniul concurenţei. Rezultatele acestei investigaţii ar trebui să stimuleze concurenţa pe piaţa serviciilor bancare cu amănuntul, în perspectiva creării spaţiului unic de plată în euro (SEPA).

Comisarul european pentru concurenţă, Neelie Kroes, a declarat: „Investigaţia a constatat existenţa a numeroase obstacole în calea concurenţei, care duc la creşterea inutilă a costului serviciilor bancare cu amănuntul pentru societăţile şi consumatorii europeni. Comisia îşi va folosi competenţele conferite de legislaţia în domeniul concurenţei pentru a înlătura aceste obstacole, pe piaţa cardurilor de plată şi oriunde aceste obstacole decurg dintr-un comportament anticoncurenţial.”

Cardurile de plată şi sistemele de plată

Sectorul cardurilor europene de plată este important: totalul plăţilor efectuate prin card se ridică la 1 350 miliarde de euro pe an. Aceste plăţi generează comisioane anuale facturate de bănci societăţilor din Uniunea Europeană, a căror valoare estimativă este de 25 miliarde de euro. Investigaţia Comisiei a evidenţiat mai multe motive de preocupare:

 • existenţa unui grad înalt de concentrare a pieţelor în multe state membre, în special pentru achiziţionarea de carduri de plată, poate permite băncilor în cauză să restrângă accesul noilor-veniţi şi să perceapă comisioane ridicate la utilizarea cardurilor
 • existenţa unor diferenţe importante între comisioanele plătite de către comercianţi în UE. De exemplu, societăţile din statele membre în care comisioanele sunt mari, trebuie să achite băncilor, pe baza veniturilor rezultate din plăţile efectuate cu cardul, sume a căror valoare este de 3 sau 4 ori mai mare decât a celor practicate în statele membre unde comisioanele sunt mici
 • existenţa în întreaga Uniune Europeană a unor diferenţe importante între comisioanele interbancare, care pot să nu se reflecte integral în comisioane mai scăzute pentru deţinătorii de carduri. Comisia nu este în favoarea unor comisioane interbancare zero, cu toate acestea, modalitatea de practicare a acestor comisioane în anumite reţele de plată este îngrijorătoare
 • rentabilitatea susţinută – în special în ceea ce priveşte emiterea cardurilor – sugerează că băncile din anumite state membre se bucură de o putere de piaţă substanţială şi pot impune societăţilor şi consumatorilor comisioane ridicate pentru carduri
 • reguli şi practici care duc la slăbirea concurenţei la nivelul comercianţilor cu amănuntul; de exemplu, preţul mediu unic al comisioanelor plătite de comercianţi şi interzicerea facturării suplimentare pentru plata cu cardul şi
 • aplicarea unor norme tehnice divergente de la un stat membru la altul împiedică numeroşi prestatori de servicii să opereze în mod eficient la nivel paneuropean.

După publicarea raportului preliminar privind cardurile şi sistemele de plată, Comisia a avut întâlniri cu bănci din mai multe state membre pentru a examina împreună domeniile în care autoreglementarea ar putea rezolva problemele privind concurenţa. Această abordare a condus la rezultate promiţătoare. Este cazul, de exemplu, al Austriei, Finlandei şi Portugaliei, unde operatorii de pe piaţă au luat primele măsuri pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie.

Sectorul bancar european - cu întregul sprijin al Comisiei şi al Băncii Centrale Europene – lucrează la crearea unui Spaţiu unic de plată în euro (SEPA), în vederea îmbunătăţirii eficacităţii plăţilor cu amănuntul şi a diminuării costurilor acestora. Investigaţia sectorială a evidenţiat o serie de obstacole pe piaţă care ar trebui abordate în contextul SEPA.

Pieţele produselor bancare cu amănuntul

Sectorul operaţiunilor bancare cu amănuntul în Uniunea Europeană generează un venit brut anual cuprins între 250-275 miliarde de euro, respectiv 2% din PIB-ul Uniunii Europene. Pieţele sunt, în general, fragmentate în funcţie de frontierele naţionale şi divizate datorită unor factori precum obstacolele la concurenţă şi diferenţele pe planul de reglementare, juridic şi cultural. Investigaţia sectorială a demonstrat existenţa unor probleme privind concurenţa în mai multe domenii:

 • în anumite state membre, existenţa unei rentabilităţi susţinute, conjugate cu o puternică concentrare a pieţei şi semne care indică prezenţa unor obstacole la intrarea pe piaţă, provoacă îngrijorare în legătură cu posibilitatea băncilor de a influenţa nivelul preţurilor facturate clienţilor şi micilor întreprinderi.
 • anumite birouri de credit, care deţin date confidenţiale pe care creditorii le utilizează pentru a stabili ratele dobânzilor, pot conduce la excluderea noilor-veniţi de pe pieţele de servicii bancare cu amănuntul
 • anumite aspecte ale cooperării interbancare, inclusiv casele de economii şi băncile cooperative, pot să reducă concurenţa şi să descurajeze intrarea pe piaţă
 • practica vânzărilor legate, de exemplu atunci când un client care a contractat un credit este obligat să subscrie la o asigurare suplimentară sau să-şi deschidă un cont curent, este larg răspândită în majoritatea statelor membre. Aceasta poate restrânge alegerea clientului şi consolida puterea băncilor pe piaţă de a influenţa preţurile şi
 • obstacolele în calea mobilităţii clientelei în sectorul bancar – în special problemele legate de transferul unui cont curent - sunt mari. În urma analizei efectuate în cadrul investigaţiei rezultă că marjele de profit ale băncilor sunt mai scăzute atunci când clienţii sunt mai mobili.

Investigaţia sectorială a fost lansată în iunie 2005 (a se vedea IP/05/719). Rapoartele preliminare privind cardurile de plată au fost publicate în aprilie 2006 (a se vedea IP/06/496), iar cele privind conturile curente şi serviciile aferente în iulie 2006 (a se vedea IP/06/999).
Raportul final al investigaţiei sectoriale a Comisiei şi documentele conexe sunt disponibile la:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/

Pentru informaţii suplimentare, a se vedea, de asemenea: MEMO/07/40.


Side Bar