Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/114

Brussell, il-31 ta' Jannar 2007

Kompetizzjoni: l-inkjesta settorjali tal-Kummissjoni issib li hemm ostakli sinifikanti għall-kompetizzjoni fis-settur bankarju għall-klijenti ġenerali

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat ir-rapport finali tagħha ta' l-inkjesta dwar il-kompetizzjoni fis-settur bankarju fejn jidħlu l-klijenti ġenerali. L-inkjesta identifikat xi tħassib dwar il-kompetizzjoni fis-swieq għal karti ta' pagament, is-sistemi ta' pagament u l-prodotti bankarji. Indikaturi partikolari huma l-varjazzjonijiet kbar fil-ħlas ta' merkanzija u ta' skambju għal karti ta' pagament, l-ostakli għad-dħul fis-swieq għas-sistemi ta' pagament u r-reġistri ta' kreditu, l-ostakli għal mobilità tal-konsumatur u għar-rabta ta' prodott ma' ieħor. Uħud mill-parteċipanti fis-suq diġà offrew li jagħmlu riformi volontarji wara l-pubblikazzjoni tas-sejbiet preliminari dwar il-karti ta' pagament fl-2006 (ara IP/06/496 u MEMO/06/164). Il-Kummissjoni se tuża l-poteri tagħha skond ir-regoli tal-kompetizzjoni sabiex tindirizza kull abbuż serju, b'ħidma mill-qrib ma' l-awtoritajiet nazzjonali dwar il-kompetizzjoni. Ir-riżultat ta' l-inkjesta għandha tħeġġeġ il-kompetizzjoni bankarja fost il-klijenti ġenerali fil-mixja lejn il-ħolqien ta' Żona Unika ta' Pagament bl-Euro (SEPA).

Il-Kummissarju għall-Kompetizzjoni Neelie Kroes qalet: "L-inkjesta sabet firxa ta' ostakli għal kompetizzjoni li bla ħtieġa jgħollu l-ispejjeż tas-servizzi bankarji għall-kumpaniji Ewropej u għall-konsumaturi. Il-Kummissjoni se tuża l-poteri kollha tagħha skond il-liġi dwar il-kompetizzjoni sabiex tindirizza dawn l-ostakli, fis-suq tal-karti ta' pagament u bnadi oħra meta jirriżultaw minn imġieba li ttellef il-kompetizzjoni."

Karti ta' pagament u sistemi ta' pagament

L-industrija Ewropea tal-karti ta' pagament hija kbira u tipprovdi l-mezzi biex isiru pagamenti mill-konsumaturi b'valur globali ta' 1,350 biljun € kull sena. Pagamenti bħal dawn jiġġeneraw madwar €25 biljun fi ħlas annwali għal banek minn kumpaniji fl-UE. L-inkjesta tal-Kummissjoni sabet indikazzjonijiet ta' diversi tħassib:

 • swieq ikkonċentrati ħafna f'bosta Stati Membri, b'mod partikolari sabiex tinkiseb karta ta' pagament, din tista' tippermetti lill-banek li huma bħalissa fis-suq sabiex itellfu milli jidħlu kompetituri ġodda u biex jitolbu ħlas għoli fuq il-karti.
 • varjazzjonijiet kbar fil-ħlas ta' merkanzija madwar l-UE. Per eżempju, kumpaniji fi Stati Membri bi ħlas għoli għandhom iħallsu lill-banek tliet jew erba' darbiet aktar mid-dħul tagħhom minn bejgħ bil-karti minn kumpaniji fi Stati Membri bi ħlas baxx.
 • varjazzjonijiet kbar fil-ħlas ta' skambju bejn banek madwar l-UE, li ma jistgħux jinbidlu b'mod sħiħ fi spejjeż aktar baxxi għal proprjetarju tal-karta. Il-Kummissjoni mhix targumenta li l-ħlas ta' skambju għandu jkun ekwivalenti għal zero; iżda, l-operat tagħhom f'xi netwerks ta' ħlas tqajjem tħassib
 • profittabilità għolja u sostnuta – b'mod partikolari fil-ħruġ ta' karti – jindika li xi banek f'ċerti Stati Membri jgawdu minn poter sinifikanti fis-suq u jistgħu jimponu ħlas għoli fuq il-karti għal kumpaniji u għall-konsumaturi
 • regoli u prassi li jdgħajfu l-kompetizzjoni fuq il-livell tan-negozjant; per eżempju tal-ħlas ta' merkanzija u l-projbizzjoni ta' ħlas aktar minn normal u
 • stadards tekniċi diverġenti madwar l-UE ma jħallux lil ħafna fornituri tas-servizzi joperaw b'mod effiċjenti fuq skala pan-Ewropea.

Wara l-pubblikazzjoni tar-rapport proviżjoru dwar il-karti u s-sistemi ta' pagament, il-Kummissjoni iltaqgħet ma' banek f'numru ta' Stati Membri sabiex tiddiskuti magħhom fejn l-awto-regolamentazzjoni tista' tindirizza t-tħassib dwar il-kompetizzjoni. Din l-istrateġija qed tagħti riżultati promettenti. Eżempji tajbin ta' parteċipanti fis-suq li ħadu l-passi inizjali sabiex jindirizzaw it-tħassib tal-Kummissjoni huma; l-Awstrija, il-Finlandja u l-Portugall.

L-industrija bankarja Ewropea – bl-appoġġ sħiħ tal-Kummissjoni u tal-Bank Ċentrali Ewropew – qed taħdem biex toħloq Żona Unika ta' Pagament bl-Euro (SEPA) sabiex titjieb l-effiċjenza u jitnaqqsu l-ispejjes tal-pagamenti fil-qasam tal-bejgħ bl-imnut. L-inkjesta tas-settur enfasizzat bosta ostakli tas-suq li għandhom jiġu indirizzati fil-kuntest tas-SEPA.

Swieq ta' prodotti bankarji

L-industrija bankarja ta' l-UE tipproduċi 250-275 biljun € kull sena fi dħul gross, ekwivalenti għal 2% tal-PGD ta' l-UE. Ġeneralment is-swieq huma frammentati bejn il-pajjiżi, maqsuma minn fatturi li jinkludu l-ostakli ta' kompetizzjoni jew regolatorji, id-differenzi legali u kulturali. L-inkjesta tas-settur sabet indikazzjonijiet ta' problemi dwar il-kompetizzjoni f'diversi oqsma:

 • f'xi Stati Membri, il-konġunzjoni ta' profittabilità għolja sostnuta, il-konċentrazzjoni għolja tas-suq u l-evidenza ta' ostakli għad-dħul tqajjem tħassib dwar il-ħila tal-bank sabiex jinfluwenza l-livell tal-prezzijiet għall-konsumaturi u l-kumpaniji zgħar
 • xi reġistri ta' kreditu, li jżommu informazzjoni kunfidenzjali li tintuża minn dawk li jisilfu sabiex jistabilixxu r-rati ta' tislif, jistgħu jintużaw biex jeskludu operaturi ġodda fis-suq bankarju
 • xi aspetti ta' kooperazzjoni fost il-banek, jinkludu banek tat-tfaddil u kooperattivi, jistgħu jnaqqsu l-kompetizzjoni u jfixklu d-dħul fis-suq
 • ir-rabta tal-prodott, p.e. fejn konsumatur tat-tislif jiġi mġiegħel sabiex jixtri assigurazzjoni zejda jew kont kurrenti, huwa mifrux f'bosta Stati Membri. Dan jista' jnaqqas l-għażla tal-konsumatur u jżid il-poter tal-bank fis-suq sabiex jinfluwenza il-prezzijiet u
 • l-ostakli għall-mobilità tal-konsumatur fil-banek – notevolment fl-inkonvenjenza tat-tibdil ta' kont kurrenti – huma ħafna. L-analiżi ta' l-inkjesta tipproponi li l-marġini ta' profitt huma anqas fejn ikun hemm l-aktar ċaqliq tal-konsumatur.

L-inkjesta tas-settur infetħet f'Ġunju 2005 (ara IP/05/719). Rapporti proviżjori dwar karti ta' pagament ġew ippubblikati f'April 2006 (ara IP/06/496) u kontijiet kurrenti u servizzi relatati f'Lulju 2006 (ara IP/06/999).
Ir-rapport finali dwar l-inkjesta tas-settur tal-Kummissjoni u dokumenti relatati huma disponibbli fuq:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/

Għal aktar informazzjoni, ara wkoll: MEMO/07/40.


Side Bar