Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/114

Bruxelles, den 31. januar 2007

Konkurrence: en sektorundersøgelse foretaget af Kommissionen afdækker betydelige barrierer for konkurrence inden for detailbankvirksomhed

Europa-Kommissionen har offentliggjort den endelige rapport om den konkurrenceundersøgelse, den har foretaget af detailbankvirksomhed. Undersøgelsen har vist, at der er en række konkurrenceproblemer på markederne for betalingskort og betalingssystemer og for produkter inden for detailbankvirksomhed. Problemerne kommer bl.a. til udtryk ved, at der er store forskelle på gebyrer for betalingsmodtagere og interbankgebyrer, ved at der er barrierer for adgang til markeder for betalingssystemer og kreditregistre, og ved at der er hindringer for kundemobilitet, og at kunderne bindes til bestemte produkter. Visse markedsaktører har allerede tilbudt frivilligt at gennemføre reformer efter offentliggørelsen af de foreløbige undersøgelsesresultater vedrørende betalingskort i 2006 (jf. IP/06/496 og MEMO/06/164). Kommissionen vil anvende sine beføjelser under konkurrencereglerne til at tackle alvorligt misbrug og i den forbindelse arbejde tæt sammen med de nationale konkurrenceregulerende myndigheder. Resultaterne af undersøgelsen skulle medvirke til at øge konkurrencen inden for detailbankvirksomhed forud for etableringen af det fælleseuropæiske betalingsområde (SEPA).

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte: “Undersøgelsen har vist, at der findes mange konkurrencebarrierer, som gør serviceydelserne inden for detailbankvirksomhed unødvendigt dyre for de europæiske virksomheder og forbrugere. Kommissionen vil gøre fuld brug af sine beføjelser under konkurrenceloven for at fjerne disse barrierer på markedet for betalingskort og andre steder, hvor de er et resultat af konkurrencehæmmende adfærd.”

Betalingskort og betalingssystemer

Den europæiske betalingskortindustri er stor: forbrugernes betalinger med betalingskort beløber sig til i alt 1 350 mia. EUR pr. år. Disse betalinger generer gebyrer, der skønsmæssigt årligt udgør 25 mia. EUR, som EU-virksomhederne betaler til banker. Flere resultater i Kommissionens undersøgelse vakte bekymring:

 • Meget koncentrerede markeder i mange medlemsstater, navnlig med hensyn til erhvervelse af betalingskort, kan gøre det muligt for de etablerede banker at begrænse markedsadgangen for nye virksomheder og fastsætte høje kortgebyrer
 • store forskelle på de gebyrer, betalingsmodtagerne betaler i EU. F.eks. er virksomheder i medlemsstater med høje gebyrer nødt til at betale tre til fire gange så meget ud af deres indtægter hidrørende fra kortbetalinger som virksomheder i medlemsstater med lave gebyrer
 • store forskelle på interbankgebyrer mellem banker i EU, som ikke nødvendigvis giver sig udslag i lavere gebyrer for indehaverne af betalingskortene. Kommissionen slår ikke til lyd for at fjerne interbankgebyrerne, men deres anvendelse giver anledning til bekymring i visse betalingsnetværk
 • høj og vedvarende lønsomhed – navnlig i forbindelse med udstedelse af betalingskort – er et tegn på, at bankerne i visse medlemsstater har en meget stærk markedsposition og kan gennemtvinge høje kortgebyrer for virksomheder og forbrugere
 • regler og praksis, som svækker konkurrencen på detailniveau, f.eks. sammenblanding af forskellige gebyrer for betalingsmodtagere og forbud mod at pålægge ekstragebyr for kortbetaling, og
 • forskellige tekniske standarder i EU, som forhindrer mange serviceudbydere i at operere effektivt i hele EU.

Efter offentliggørelsen af en midtvejsrapport om betalingskort og –systemer mødte Kommissionen bankerne i en række medlemsstater for at drøfte, hvor man ved hjælp af selvregulering kunne løse konkurrenceproblemerne. Denne fremgangsmåde har givet lovende resultater. Gode eksempler herpå er Østrig, Finland og Portugal, hvor aktørerne på markedet har truffet indledende foranstaltninger på foranledning af den bekymring, Kommissionen har givet udtryk for.

Den Europæiske banksektor arbejder med fuld støtte fra Kommissionen og Den Europæiske Centralbank på at etablere et fælleseuropæisk betalingsområde (SEPA) for at forbedre effektiviteten og sænke omkostningerne i forbindelse med detailbetalinger. Sektorundersøgelsen har afdækket flere markedsbarrierer, som bør fjernes inden for rammerne af SEPA.

Markederne for detailbankprodukter

Detailbankvirksomheden i EU genererer årligt en bruttoindkomst på 250-275 mia. EUR svarende til 2 % af bruttonationalproduktet i EU. Markederne er generelt opsplittet i nationale markeder og adskilt af faktorer som konkurrencebarrierer og reguleringsmæssige, lovgivningsmæssige og kulturelle forskelle. Undersøgelsen viste, at der var tegn på konkurrenceproblemer på flere forskellige områder:

 • i visse medlemsstater giver den vedvarende store lønsomhed, den store markedskoncentration og tegn på adgangsbarrierer anledning til bekymring med hensyn til bankernes evne til at øve indflydelse på prisniveauet for forbrugere og små virksomheder
 • visse kreditregistre, der omfatter fortrolige oplysninger, som långiverne anvender ved fastsættelse af lånerenten, kan anvendes til at holde nye aktører ude fra detailbankmarkederne
 • visse former for samarbejde mellem banker, herunder sparekasser og andelsbanker, kan medvirke til at begrænse konkurrencen og holde nye aktører ude fra markedet
 • produktbinding, dvs. hvor en låntager er tvunget til at købe en ekstra forsikring eller oprette en anfordringskonto, er udbredt i de fleste medlemsstater. Det kan begrænse kundernes valgmuligheder og øge bankernes magt på markedet til at øve indflydelse på priser, og
 • hindringerne for kundemobilitet i banksektoren – navnlig besværet med at skifte anfordringskonto – er store. Undersøgelsen viser, at bankernes fortjenester er mindre, når kunderne er mere mobile.

Sektorundersøgelsen blev indledt i juni 2005 (se IP/05/719). Der blev offentliggjort midtvejsrapporter om betalingskort i april 2006 (se IP/06/496) og om anfordringskonti og tilknyttede serviceydelser i juli 2006 (se IP/06/999).
Den endelige rapport om Kommissionens sektorundersøgelse og tilknyttede dokumenter kan findes på:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/

For yderligere oplysninger, se også: MEMO/07/40.


Side Bar