Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/114

Брюксел, 31 януари 2007 г.

Конкуренция: Секторно разследване на Комисията установява главните ограничения за конкуренцията в банкирането на дребно

Европейската комисия публикува окончателния доклад от разследването в областта на конкуренцията в сектора на банкирането на дребно. Разследването набеляза редица проблеми по отношение на конкуренцията на пазарите за разплащателни карти, платежни системи и банкови продукти на дребно. Конкретните показатели се състоят в значителни различия в търговските такси и таксите за обмен за разплащателни карти, ограничения за навлизането на пазарите на платежни системи и кредитни регистри, пречки за мобилността на потребителите и обвързване на продажбите. Някои участници на пазара вече предложиха доброволни реформи вследствие на публикуването през 2006 г. на предварителните резултати относно разплащателните карти (вж. IP/06/496 и MEMO/06/164). Комисията в тясно сътрудничество с националните власти, отговарящи за конкуренцията, ще използва правомощията си съгласно правилата в областта на конкуренцията, за да се справи с всякакви сериозни злоупотреби. Резултатите от разследването би трябвало да стимулират конкуренцията в областта на банкирането на дребно и да подготвят създаването на Единна европейска платежна зона (SEPA).

Комисарят за конкуренцията Нели Крус заяви: „При разследването бяха идентифицирани широко разпространени ограничения за конкуренцията, които ненужно повишават цената на банковите услуги на дребно за европейските фирми и потребители. Комисията ще използва в максимална степен правомощията си по силата на конкурентното право, за да се справи с тези ограничения на пазара за разплащателни карти и във всички случаи, при които те са резултат на практики, нарушаващи конкуренцията.“

Разплащателни карти и платежни системи

Европейският сектор за разплащателни карти е голям и осигурява средства за потребителски плащания на обща стойност 1 350 млрд. EUR годишно. По изчисления подобни плащания формират 25 млн. EUR годишно от такси, изплащани на банките от фирмите в ЕС. При разследваното на Комисията бяха открити няколко признаци за проблеми:

 • високата степен на пазарна концентрация в много държави-членки, и по-специално при придобиване на разплащателни карти, може да позволи на установените на пазара банки да ограничат достъпа на нови участници и да начисляват високи такси за карти
 • големите различия в търговските такси на територията на ЕС. Например, фирмите в държавите-членки с високи такси трябва да плащат на банките три или четири пъти повече от приходите си от продажба с карти в сравнение с държавите-членки с ниски такси.
 • значителните различия в таксите за обмен между банките в целия ЕС, което може и да не даде пълно отражение в по-ниски такси за картодържатели. Комисията не се застъпва за нулеви такси за обмен; въпреки това наличието на такива в някои разплащателни мрежи е повод за безпокойство
 • високата и продължителна рентабилност – по-специално при издаването на карти — предполага, че банките в някои държави-членки се ползват от значителна пазарна сила и налагат високи такси за карти на фирми и потребители
 • правилата и практиките, които отслабват конкуренцията на равнище банкиране на дребно; например, съчетаването на търговски такси и забраната за налагането на допълнителна такса и
 • различните технически норми в целия ЕС не позволява на много доставчици на услуги да работят ефективно в паневропейски мащаб.

След публикуването на междинния доклад относно разплащателните карти и платежните системи Комисията проведе среши с банки в редица държави-членки, за да се обсъди в кои случаи саморегулацията може да е решение на проблемите, свързани с конкуренцията. Този подход дава обещаващи резултати. Добри примери са Австрия, Финландия и Португалия, където участниците на пазара са предприели първоначални стъпки за работа по отношение на безпокойствата на Комисията.

Европейският банков сектор - с пълната подкрепа на Комисията и на Европейската централна банка - полага усилия за създаването на Единна европейска платежна зона (SEPA), за да подобри ефективността и да намали разходите за плащания на дребно. Секторното разследване изтъкна няколко ограничения на пазара, по които трябва да се работи в контекста на SEPA.

Пазари за банкови продукти на дребно

Секторът за банкиране на дребно в ЕС създава брутен приход от 250-275 млн. EUR годишно, което се равнява на 2 % от БВП на ЕС. Като цяло пазарите са раздробени на национален принцип, разделени от фактори, които включват ограничения за конкуренцията, както и регулаторни, правни и културни различия. При секторното разследване бяха открити признаци за проблеми по отношение на конкуренцията в няколко области:

 • в някои държави-членки комбинацията между продължителна висока рентабилност, висока степен на пазарна концентрация и доказателствата за ограничения на достъпа на нови участници поражда притеснения относно способността на банките да влияят върху нивото на цените за потребители и малки предприятия
 • някои кредитни регистри, съдържащи поверителни данни, които кредиторите използват, за да установяват кредитните ставки, могат да се използват за изключване на някои нови участници от пазарите за банкиране на дребно
 • някои аспекти от сътрудничеството между банките, включително и между спестовни и кооперативни банки, могат да навредят на конкуренцията и да попречат на навлизането на новите участници на пазара
 • обвързването на продажбите, тоест когато потребителят на заем е принуден да закупи допълнителна застраховка или да си открие текуща сметка, е широкоразпространена практика в много от държавите-членки. Това може да намали избора на потребителя и да увеличи влиянието на банките на пазара при въздействието върху цени и
 • пречките за мобилността на потребителите в банковия сектор – а именно неудобството при смяната на текуща сметка - са значителни. Според анализа на сектора маржовете на печалбата са ниски, когато потребителите са по-мобилни.

През юни 2005 г. бе дадено начало на секторното разследване (вж. IP/05/719). През април 2006 г. бяха публикувани междинни доклади относно разплащателните карти (вж. IP/06/496), а през юли 2006 г. относно текущите сметки и свързаните услуги (вж. IP/06/999).
Можете да намерите окончателния доклад от секторното разследване на Комисията и свързаните с него документи на:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/

За повече информация вж. също: MEMO/07/40.


Side Bar