Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1118

Brüssel, 18. juuli 2007

Euroopa Komisjon avab Euroopa ühtse turu mobiiltelevisiooniteenustele

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu strateegia, milles käsitletakse mobiiltelevisiooni kasutuselevõtmist kõigis 27 ELi liikmesriigis. Komisjon kutsub liikmesriike ja tööstusharu lihtsustama ja kiirendama mobiiltelevisiooni kasutamist kogu Euroopas ning soodustama DVB-H tehnoloogia rakendamist Euroopa mobiiltelevisiooni ühtse standardina.

„Mobiilne ringhääling on Euroopa jaoks suurepärane võimalus säilitada ja laiendada oma liidripositsiooni mobiiltehnoloogia ja audiovisuaalteenuste valdkonnas,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Euroopa on praegu teelahkmel. Me võime asuda maailmas juhtpositsioonile, nagu tegime Euroopa tööstusharu väljaarendatud GSM standardil põhineva mobiiltelefonivõrgu puhul, või lasta teistel piirkondadel võtta lõviosa paljulubavast mobiiltelevisiooniturust. Äraootav seisukoht ei ole mõeldav. Euroopa tööstusharudel ja valitsustel on aeg mobiiltelevisioonile üle minna.”

Tänaseni on mobiiltelevisiooni turuletoomine ja kasutuselevõtmine olnud ELis aeglane, samal ajal kui Euroopa konkurendid on teinud märkimisväärseid edusamme. Kui Euroopa ei astu kohe otsustavaid samme, riskib ta oma konkurentsieelise kaotamisega. Näiteks Lõuna-Koreas, Aasia kõige arenenumal mobiiltelevisiooniturul, on mobiiltelevisiooni kasutustihedus ligikaudu 10%. Itaalias, ELi kõige arenenumal turul, on kasutustihedus vähem kui 1%.

Komisjon on pühendunud mobiiltelevisiooni edendamisele (vt IP/07/340), millest võiks 2011. aastaks saada 20 miljardi euro suurune turg, ulatudes 500 miljoni kliendini kogu maailmas. Komisjon leiab, et tänane teatis mobiiltelevisiooni siseturu tugevdamise kohta on määrava tähtsusega töökohtade ja ärivõimaluste loomisel infosisuloojatele, teenuseosutajatele ja seadmetootjatele ning uute lisandväärtusega teenuste viimisel kodanikeni.

Komisjon on mobiiltelevisiooni kasutuselevõtmiseks kindlaks määranud kolm edutegurit:

  • Standardid ja koostalitlusvõime: Komisjon püüab saavutada üksmeelt ühtse standardi osas, et vähendada turu killustatust, mille on põhjustanud mobiiltelevisiooni edastustehnikate mitmekesisus. GSM standardi (mida komisjon ja liikmesriigid 1980ndate lõpus tugevalt toetasid) ülemaailmne edu tõestab ühtsest standardist tulenevaid eeliseid. Praegu on DVB-H (mobiilne digitaalringhääling) tehnoloogia tulevase mobiiltelevisiooni toimimise tugevaim kandidaat, kuna seda on edukalt kasutatud äritegevuses ja testitud 18 Euroopa riigis ning üha rohkem ka kogu maailmas. Komisjon valmistab seepärast tulevastel nädalatel ette DVB-H lisamise ELi ametlikku standardite loetellu (avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas) ja soodustab seega standardi kasutamist kõigis 27 liikmesriigis. Komisjon jälgib järgmistel kuudel tähelepanelikult turuarenguid ning esitab 2008. aastal ettepanekud, tehes sealhulgas vajaduse korral DVB-H kasutamise kohustuslikuks.
  • Spekter: Tänases teatises kirjeldatakse vajadust koostada ELI strateegia nn digitaalse dividendi – olulise spektri – kohta, mis vabaneb traditsiooniliselt analoogtelevisioonilt digitaaltelevisioonile üleminekul. Komisjon kutsub liikmesriike tegema mobiilringhäälingule võimalikult kiiresti kättesaadavaks spektrit, sealhulgas UHF sagedusala (470–862 MHz), kui see vabaneb. Seda peetakse tehniliste omaduste tõttu mobiilsete multimeediateenuste jaoks kõige sobivamaks sagedusalaks. Komisjon on tagavaralahendusena algatanud mobiiltelevisiooniteenuste jaoks ka teise sagedusala, nn L-sagedusala (1452–1492 MHz) avamise.
  • Soodne reguleeriv keskkond: Mobiiltelevisiooni reguleerimine erineb praegu riigiti olulisel määral. Selline olukord tekitab õiguslikku ebakindlust kogu ELis. Komisjon leiab, et mobiiltelevisioon on alles tekkiv teenus ja selle suhtes peaks seega kohaldama nn leebet reguleerimist. Komisjon korraldab parimate tavade vahetamist ja annab suuniseid mobiiltelevisiooni lubade andmise korra ühtse raamistiku loomiseks.

2008. aastat peetakse ELis mobiiltelevisiooni kasutuselevõtmise jaoks määrava tähtsusega aastaks, kuna toimuvad sellised olulised spordisündmused nagu jalgpalli Euroopa meistrivõistlused ja olümpiamängud, mis pakuvad ainulaadse võimaluse suurendada tarbijate teadlikkust uutest teenustest ja julgustada neid kasutama.

Taust:

2006. aasta märtsis aitas komisjon luua Euroopa Mobiilse Ringhäälingu Nõukogu (EMBC), et edendada mobiiltelevisiooni Euroopas. Nõukogu ühendas telekommunikatsiooniettevõtjaid, seadmetootjaid ning tarkvara-, ringhäälingu- ja infosisutööstusi. Sellele vaatamata ei õnnestunud EMBC-l tööstusharuga seotud lahendustes kokkuleppele jõuda. Seepärast on komisjon otsustanud sekkuda ja toetada aktiivselt mobiiltelevisiooni kasutuselevõtmist Euroopas.
Lisateave:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3535

Vt ka MEMO/07/298


Side Bar