Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1081

Bryssel den 12 juli 2007

Erasmus Mundus II — världsledande internationellt samarbete inom högre utbildning

Europeiska kommissionen har idag antagit ett förslag om nästa omgång av Erasmus Mundus-programmet för åren 2009–2013. Erasmus Mundus startade 2004 med målet att lyfta fram den europeiska högre utbildningens internationellt höga kvalitet. Under de första tre läsåren (2004–2006) deltog över 2 300 studerande i programmet, och mer än 1 800 har nyss valts ut för att inleda sina studier i Europa i september i år. Det nya Erasmus Mundus-programmet bygger vidare på detta för att bli EU:s flaggskepp för samarbete med omvärlden på det här området. Under programmets fem år kommer drygt 950 miljoner euro att anslås till europeiska och utomeuropeiska högskolor som samarbetar i gemensamma program eller partnerskap samt till stipendier till europeiska och utomeuropeiska studerande för internationella studier.

“Det pågående Erasmus Mundus-programmet har fungerat väl sedan starten 2004. Det har uppmuntrat till inrättandet av högkvalitativa masterkurser i Europa och har lockat enastående studerande från resten av världen till Europas universitet och högskolor", sade Ján Figel', ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor. "Erasmus Mundus har lämnat ett viktigt bidrag till moderniseringen av EU:s högre utbildning i en tid som kännetecknas av globalisering och Bolognaprocessen. Vi måste naturligtvis bygga vidare på det nuvarande programmets starka sidor, men vi tycker också att det är nödvändigt att gå ett steg längre och vidga programmet så att Erasmus Mundus blir ett varumärke för EU:s samarbete med omvärlden inom högre utbildning".

Den nya omgången för med sig en rad nya verksamheter som gemensamma doktorandprogram, ökade bidrag till europeiska studerande och partnerskap med enskilda världsregioner, något som alla inblandade tjänar på.

Benita Ferrero-Waldner, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken, sade: "Tidigare har Erasmus Mundus visat sin potential för den högre utbildningen, särskilt för masterprogram. Med Erasmus Mundus II vill vi nu ta vara på möjligheterna till samarbete mellan europeiska och andra högskolor i hela världen: Det nya programmet får större omfattning i fråga om deltagare, kursutbud och stipendier. Vi satsar på att öka kvaliteten i den europeiska högre utbildningen, främja målen för EU:s yttre politik, stödja en hållbar utveckling av de utomeuropeiska ländernas högre utbildning samt på att föra dialog och öka förståelsen mellan folk och kulturer."

Dagens förslag bygger på slutsatserna av en extern utvärdering av det nuvarande programmet, en konsekvensbedömning av det föreslagna nya programmet och ett brett upplagt samråd med de berörda parterna, bl.a. högskolor, lärare och studerande. Utvärderingen kom fram till att programmet i hög utsträckning nått sina mål och att det bör fortsätta. De första tre läsåren deltog 2 325 utomeuropeiska studerande från över 100 länder och 323 högskolor i och utanför Europa, och ytterligare 1 826 studerande anländer i september i år för att börja studera i Europa.

Kommissionen har därför beslutat att den nuvarande verksamheten bör fortsätta och samtidigt utökas. Verksamheten i det nya programmet blir följande:

  • Stöd till gemensamma program av hög akademisk kvalitet på master- och doktorandnivå, med stipendier för de bästa studenterna och forskarna från EU och resten av världen.
  • Partnerskap mellan europeiska högskolor och högskolor i vissa regioner i världen som en grund för systematiskt samarbete, kunskapsöverföring och utbyten på alla nivåer inom den högre utbildningen.
  • Stöd till åtgärder för att öka Europas attraktionskraft som utbildningscentrum.

De viktigaste nyheterna i förslaget:

  • Fler tillfällen till och variation i det institutionella samarbetet mellan europeiska och andra högskolor och i systemet för individuella stipendier.
  • Erasmus Mundus utökas till doktorandnivån och i viss mån till kandidatnivån.
  • Mer ekonomiskt stöd till europeiska studerande genom attraktivare stipendier.

Nu när förslaget har antagits kommer kommissionen att förhandla om det med rådet och Europaparlamentet. Det nya programmet torde antas 2008 och träda i kraft i januari 2009 när det nuvarande programmet löper ut. På så sätt störs inte samarbetet inom programmet av övergången till det nya programmet.

Mer information:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Side Bar