Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1081

Brusel 12. júla 2007

Erasmus Mundus II – štandard pre medzinárodnú spoluprácu vo vyššom vzdelávaní

Európska komisia dnes prijala návrh na realizáciu novej generácie programu Erasmus Mundus na obdobie rokov 2009 – 13. Program Erasmus Mundus začal pôsobiť v roku 2004 s cieľom šíriť vo svete vynikajúcu kvalitu európskeho vyššieho vzdelávania. V prvých troch akademických rokoch (2004 – 2006) sa programu zúčastnilo viac ako 2300 študentov a nedávno bolo vybraných viac ako 1800 študentov, ktorí začnú študovať v Európe od septembra tohto roku. Nový program Erasmus Mundus II na toto nadväzuje a mal by sa v tejto oblasti stať vzorom pre spoluprácu s tretími krajinami. Počas obdobia piatich rokov budú mať vysoké školy v Európe a tretích krajinách k dispozícii vyše 950 miliónov EUR, vďaka ktorým budú môcť spojiť svoje sily v spoločných programoch alebo v partnerstvách založených na spolupráci a poskytnúť študentom z Európy a tretích krajín štipendiá na štúdium v medzinárodnom prostredí..

„Súčasný program Erasmus Mundus prebieha už od svojho začiatku v roku 2004 veľmi úspešne, pričom podporuje vysoko kvalitné magisterské programy v Európe a priťahuje na európske vysoké školy nadaných študentov z tretích krajín,“ uviedol európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ. „Erasmus Mundus významne prispieva k modernizácii európskych vysokých škôl v kontexte globalizácie otázok vyššieho vzdelávania, ktoré súvisia s bolonským procesom. Musíme upevniť povzbudivé úspechy súčasného programu, zároveň si však uvedomujeme, že je nevyhnutné ísť o krok ďalej a rozšíriť záber programu tak, aby sa Erasmus Mundus stal vizitkou spolupráce EÚ s tretími krajinami v oblasti vyššieho vzdelávania.“

Výsledkom tohto nového prístupu je celý rad nových činností v rámci programu, medzi ktorými sú spoločné doktorandské programy, väčšia finančná podpora pre európskych študentov, ako aj partnerstvá založené na spolupráci s určitými oblasťami sveta v prospech všetkých zúčastnených strán.

Európska komisárka pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku Benita Ferrero-Waldner povedala: „Program Erasmus Mundus v minulých rokoch preukázal veľký potenciál ako účinný nástroj v oblasti vyššieho vzdelávania, najmä pri magisterských programoch. Erasmus Mundus II by mal teraz naplno využiť potenciál spolupráce medzi európskymi univerzitami a univerzitami tretích krajín na celom svete. Nový program bude mať širší záber činností z hľadiska účastníkov, ponúkaných programov vyššieho vzdelávania a štipendií. Zvýši tak kvalitu európskeho vyššieho vzdelávania, prispeje k presadzovaniu cieľov vonkajšej politiky EÚ, podporí trvalo udržateľný rozvoj tretích krajín v oblasti vyššieho vzdelávania a bude šíriť dialóg a porozumenie medzi ľuďmi a kultúrami.“

Dnešný návrh vychádza zo záverov externého priebežného hodnotenia súčasného programu, z počiatočného hodnotenia vplyvu navrhovaného nového programu a z rozsiahlych konzultácií s hlavnými zúčastnenými stranami vrátane vysokých škôl, pedagógov a študentov. Z hodnotenia vyplýva, že súčasný program vo veľkej miere splnil svoje ciele a jednoznačne sa v ňom odporúča, aby pokračoval. V prvých troch akademických rokoch sa programu zúčastnilo 2325 študentov z viac ako 100 tretích krajín a 323 vysokých škôl v Európe a vo svete. Tento rok v septembri začne v Európe študovať ďalších 1826 študentov.

Komisia sa preto rozhodla prebiehajúce činnosti upevniť, ale zároveň ich rozšíriť a dať programu nový rozmer. Medzi činnosti nového programu patrí:

  • podpora spoločných magisterských a doktorandských programov s vysokou akademickou kvalitou vrátane systému štipendií pre nadaných študentov a akademických pracovníkov z EÚ a tretích krajín;
  • podpora partnerstiev medzi vysokými školami v Európe a v určitých regiónoch sveta, ktorá bude základom štruktúrovanej spolupráce, poskytovanie know-how, výmenu a mobilitu na všetkých úrovniach vyššieho vzdelávania;
  • podpora opatrení, ktoré prispejú k posilneniu celosvetovej atraktivity Európy ako vzdelávacej destinácie.

Medzi hlavné novinky navrhovaného programu patrí:

  • viac príležitostí a možností, pokiaľ ide o spôsoby inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami v Európe a v tretích krajinách a o systém individuálnej mobility;
  • rozšírenie programu Erasmus Mundus na doktorandské štúdium a čiastočne aj na bakalárske štúdium;
  • väčšia finančná podpora európskych študentov vďaka ponuke atraktívnejších štipendií.

Po dnešnom prijatí bude Komisia o návrhu rokovať s Radou a Európskym parlamentom. Nový program by mal byť definitívne prijatý v roku 2008 a mal by nadobudnúť účinnosť v januári 2009, kedy sa skončí súčasný program. Vďaka tomuto načasovaniu nedôjde k narušeniu spolupráce pri prechode zo súčasného na budúci program.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Side Bar