Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1081

Bruksela, dnia 12 lipca 2007 r.

Erasmus Mundus II — program referencyjny dla międzynarodowej współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący rozpoczęcia nowego programu Erasmus Mundus na lata 2009-2013. Erasmus Mundus został zainaugurowany w 2004 r. w celu wspierania europejskich instytucji szkolnictwa wyższego jako centrum doskonalenia na świecie. Podczas pierwszych trzech lat akademickich (2004-2006) w programie wzięło udział ponad 2 300 studentów, a we wrześniu bieżącego roku studia w Europie rozpocznie kolejnych 1 800 wybranych osób. Nowy program Erasmus Mundus II, bazując na poprzednim programie, ma się stać programem referencyjnym UE dla współpracy z krajami trzecimi w zakresie szkolnictwa wyższego. W ciągu pięciu lat uniwersytety z Europy i z krajów trzecich otrzymają nieco ponad 950 mln euro, co pozwoli na stworzenie wspólnych programów lub partnerstw oraz przyznawanie stypendiów studentom pochodzącym z Europy i z krajów trzecich w celu odbycia międzynarodowych studiów.

„Obecny program Erasmus Mundus jest skutecznie realizowany od chwili rozpoczęcia w 2004 r.; wspiera on tworzenie wysokiej jakości programów magisterskich w Europie i zwiększa atrakcyjność uniwersytetów europejskich dla uzdolnionych studentów z krajów trzecich", oznajmił Ján Figeľ, komisarz europejski ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży. „Erasmus Mundus przyczynił się znacząco do modernizacji uniwersytetów UE w kontekście globalizacji szkolnictwa wyższego i w odniesieniu do procesu bolońskiego. Oprócz konieczności skonsolidowania zachęcających osiągnięć obecnego programu, należy podjąć dalsze kroki i rozszerzyć zakres programu Erasmus Mundus, tak aby stał się on symbolem współpracy UE i krajów trzecich w zakresie szkolnictwa wyższego”.

Nowe podejście oznacza podjęcie szeregu nowych działań, obejmujących wspólne studia doktoranckie, zwiększone wsparcie finansowe dla studentów europejskich, jak również programy partnerstwa w określonych regionach świata dla wspólnej korzyści wszystkich zaangażowanych stron.

Benita Ferrero-Waldner, komisarz europejski ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, powiedziała: „W ciągu ostatnich lat program Erasmus Mundus udowodnił, że jest silnym instrumentem o dużym potencjale w zakresie szkolnictwa wyższego, a w szczególności w zakresie studiów magisterskich. Poprzez Erasmus Mundus II chcemy w pełni wykorzystać potencjał współpracy między uniwersytetami w Europie i krajach trzecich na skalę światową. Nowy program obejmie rozszerzonym zakresem działania uczestników, programy studiów wyższych i stypendia. Program poprawi jakość europejskiego szkolnictwa wyższego, będzie propagował cele polityki zewnętrznej UE, wspierał zrównoważony rozwój krajów trzecich w zakresie szkolnictwa wyższego, jak również dalszy dialog i zrozumienie między narodami i kulturami.”

Podstawę dzisiejszego wniosku stanowią wyniki zewnętrznej oceny okresowej obecnego programu, ocena wpływu ex-ante zawarta w projekcie nowego programu oraz szerokie konsultacje z głównymi zaangażowanymi podmiotami, a zwłaszcza uniwersytetami, kadrą naukową i studentami. Z dokonanej oceny wynika, że obecny program w bardzo dużym stopniu osiągnął wyznaczone cele i wyraźnie zaleca się jego kontynuowanie. Podczas pierwszych trzech lat akademickich w programie wzięło udział 2 325 studentów pochodzących z ponad 100 krajów trzecich oraz 323 uniwersytety z i spoza Europy, a we wrześniu bieżącego roku studia w Europie rozpocznie kolejnych 1 826 studentów .

Komisja podjęła więc decyzję o skonsolidowaniu obecnych działań, rozszerzeniu ich oraz nadaniu programowi nowego wymiaru. Działania nowego programu obejmą:

  • Wspieranie wysokiej jakości wspólnych programów studiów magisterskich i doktoranckich, wraz z systemem stypendiów dla najbardziej uzdolnionych studentów i wysokiej klasy pracowników akademickich pochodzących z UE i z krajów trzecich;
  • Wspieranie partnerstw między uniwersytetami z Europy i z krajów trzecich w określonych regionach świata jako podstawy skoordynowanej współpracy, przekazywania know-how, wymiany i mobilności na wszystkich szczeblach szkolnictwa wyższego;
  • Wspieranie działań podkreślających atrakcyjność Europy jako kierunku edukacyjnego w skali światowej.

Do najważniejszych nowych elementów proponowanego programu należy:

  • Zwiększanie możliwości i zapewnienie większej różnorodności w zakresie współpracy instytucjonalnej między uniwersytetami z Europy i z krajów trzecich oraz w ramach programów indywidualnej mobilności;
  • Objęcie zakresem programu Erasmus Mundus studiów doktoranckich oraz, częściowo, studiów licencjackich;
  • Większe wsparcie finansowe dla studentów europejskich poprzez bardziej atrakcyjną ofertę stypendiów.

Po dzisiejszym przyjęciu wniosku, Komisja przedłoży go Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Nowy program powinien zostać przyjęty w 2008 r. i wejść w życie w styczniu 2009 r. po zakończeniu obecnego programu. Takie ustalenie terminów ma zapobiec jakimkolwiek zakłóceniom współpracy w czasie przechodzenia od obecnego do przyszłego programu.

Dalsze informacje:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Side Bar