Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1081

Briselē, 2007. gada 12. jūlijā

„Erasmus Mundus II” — aicinājums starptautiskai sadarbībai augstākās izglītības jomā

Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšlikumu sākt „Erasmus Mundus” programmas jauno izstrādi laikposmam no 2009. līdz 2013. gadam. „Erasmus Mundus” programmu sāka 2004. gadā, lai veicinātu to, ka Eiropa augstākās izglītības jomā pasaulē kļūst par izcilības centru. Pirmajos trīs studiju gados (no 2004. līdz 2006. gadam) minētajā programmā ir piedalījušies vairāk nekā 2300 studentu, un vairāk nekā 1800 studentu ir pašreiz izraudzīti, lai šā gada septembrī Eiropā sāktu studijas. Pamatojoties uz to, jaunās „Erasmus Mundus II” programmas mērķis ir šajā jomā kļūt par ES paraugprogrammu sadarbībai ar trešām valstīm. Piecu gadu periodā Eiropas un trešo valstu augstskolām būs pieejami vairāk nekā 950 miljonu euro, lai apvienotu spēkus kopīgās programmās vai sadarbības partnerībās un lai piešķirtu stipendijas Eiropas un trešo valstu studentiem starptautiskas studiju pieredzes gūšanai.

„Šī „Erasmus Mundus” programma ir veiksmīgi darbojusies kopš sākšanas 2004. gadā, veicinot kvalitatīvu maģistrantūras programmu izveidi Eiropā un Eiropas augstskolām un no trešām valstīm piesaistot studentus ar plašu redzesloku”, teic par izglītību, apmācību, kultūru un jaunatni atbildīgais Eiropas Savienības komisārs Jans Figels. „Ar „Erasmus Mundus” programmu ir būtiski atbalstīta ES augstskolu modernizācija saistībā ar augstākās izglītības globalizācijas jautājumiem, kuri skar Boloņas procesu. Lai gan mums jānostiprina pašreizējās programmas uzmundrinošie sasniegumi un tajā pašā laikā arī jāapzinās, ka jāiet solis uz priekšu un jāpaplašina programmas darbības joma tā, lai augstākās izglītības jomā „Erasmus Mundus” programma kļūtu par zīmolu ES sadarbībai ar trešām valstīm.”

Šī jaunā pieeja nozīmē jaunu programmas pasākumu kopumu, kas skar kopīgas doktorantūras programmas, palielinātu finansējumu Eiropas studentu atbalstam, kā arī sadarbības partnerības ar konkrētiem pasaules reģioniem, lai ieguvēji būtu visi iesaistītie partneri.

Par ārējām attiecībām un Eiropas kaimiņattiecību politiku atbildīgā Eiropas Savienības komisāre Benita Ferrero Valdnere teica: „Pēdējos gados „Erasmus Mundus” programma ir pierādījusi, ka tās potenciāls ir spēcīgs instruments augstākās izglītības jomā, īpaši attiecībā uz maģistrantūras programmām. Ar Erasmus Mundus II mēs pašlaik vēlamies pilnībā izmantot iespējas, ko visā pasaulē sniedz sadarbība starp Eiropas un trešo valstu augstskolām. Jaunajā programmā pasākumu darbības joma būs izvērsta attiecībā uz dalībniekiem, piedāvātajam augstākās izglītības programmām un stipendijām. Ar to uzlabos Eiropas augstākās izglītības kvalitāti, veicinās ES ārpolitikas mērķus, atbalstīs trešo valstu ilgtspējīgu attīstību augstākās izglītības jomā, kā arī sekmēs starpkultūru dialogu un cilvēku savstarpējo sapratni.”

Šodien iesniegtā priekšlikuma pamatā ir pašreizējās programmas neatkarīgas starpposma novērtēšanas secinājumi, ierosinātās jaunās programmas iepriekšējas ietekmes novērtējums un plaša apspriešanās ar galvenajām ieinteresētajām personām, tostarp augstskolām, mācībspēkiem, studentiem. Novērtējums liecina, ka pašreizējā programma ir lielā mērā sasniegusi savu mērķi, un tajā ir pārliecinoši ieteikts turpināt šo programmu. Pirmajos trīs studiju gados 2325 studenti vairāk nekā no 100 trešām valstīm un no 323 augstskolām Eiropā un ārpus tās ir veiksmīgi piedalījušies programmā, un vēl 1826 studentu šā gada septembrī ieradīsies Eiropā, lai sāktu savas studijas.

Tādējādi Komisija ir nolēmusi nostiprināt pašreizējos pasākumus, vienlaikus paplašinot tos un programmai pievienojot jaunu dimensiju. Jaunās programmas norises būs šādas:

  • ar stipendiju shēmām atbalstīt akadēmisko kvalitāti kopīgās programmās maģistrantūras un doktorantūras līmenī, kas paredzētas ES un trešo valstu studentiem un mācībspēkiem ar plašu redzesloku;
  • veicināt partnerības Eiropas un trešo valstu augstskolu starpā konkrētos pasaules reģionos – tās būs pamats strukturētai sadarbībai, zinātības nodošanai un mobilitātei visos augstākās izglītības līmeņos;
  • atbalstīt pasākumus, kuri palīdzēs pastiprināt visā pasaulē izskanējušu atziņu par Eiropu etalonu izglītības jomā.

Programmas būtiskākie jauninājumi ir šādi:

  • vairāk iespēju un daudzveidības attiecībā uz institucionālo sadarbību Eiropas un trešo valstu augstskolu starpā un attiecībā uz individuālās mobilitātes shēmu;
  • „Erasmus Mundus” programmas attiecināšana gan uz studijām doktorantūrā, gan arī daļēji uz studentiem, kas nav ieguvuši akadēmisko grādu.
  • lielāks finansiāls atbalsts Eiropas studentiem, piedāvājot labākas stipendijas.

Šodien pieņemto priekšlikumu Komisija pēc tam apspriedīs ar Padomi un Eiropas Parlamentu. Jaunā programma jāpieņem 2008. gadā, un tai jāstājas spēkā 2009. gada janvārī, kad būs beigusies pašreizējā programma. Šis laika plānojums dos iespēju, pārejot no pašreizējas uz nākamo programmu, izvairīties no sadarbības pasākumu pārtraukšanas.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Side Bar