Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1081

Briuselis, 2007 m. liepos 12 d.

Erasmus Mundus II – sektinas tarptautinio bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje pavyzdys

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kuriuo pradedama naujos kartos 2009–2013 m. Erasmus Mundus programa. 2004 m. pradėtos Erasmus Mundus tikslas – skleisti Europos aukštojo mokslo kaip pasaulinio kompetencijos centro idėją. Pirmaisiais trejais mokslo metais (2004–2006 m.) programoje dalyvavo daugiau nei 2300 studentų, neseniai atrinkta dar virš 1800 studentų, šių metų rugsėjį pradėsiančių studijas Europoje. Tokiu pagrindu sukurta ir naujoji Erasmus Mundus II programa, kuria siekiama tapti ES pavyzdine bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis šioje srityje programa. Per penkerius metus Europos ir trečiųjų šalių universitetams bus skirta daugiau kaip 950 milijonų eurų prisijungti prie jungtinių programų arba bendradarbiavimo partnerysčių ir suteikti stipendijas Europos ir trečiųjų šalių studentams tarptautinių studijų patirčiai įgyti.

„Dabartinė Erasmus Mundus programa sėkmingai vykdoma nuo jos paskelbimo 2004 m. Ja skatinamas aukštos kokybės magistro studijų programų kūrimas Europoje ir į Europos universitetus kviečiami ypač gabūs trečiųjų šalių studentai, – sako už švietimą, mokymą, kultūrą ir jaunimą atsakingas Komisijos narys Janas Figelis. – Erasmus Mundus nemažai prisidėjo modernizuojant ES universitetus atsižvelgiant į vykstančią aukštojo mokslo globalizaciją, o tai glaudžiai susiję su Bolonijos procesu. Turime ne tik įtvirtinti daug žadančius šios programos pasiekimus, bet ir žengti dar vieną žingsnį – išplėsti šią programą taip, kad Erasmus Mundus taptų ES bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis aukštojo mokslo srityje simboliu.“

Vadovaujantis šiuo nauju požiūriu išplėsta programos veiklos sritis ją papildant jungtine doktorantūros studijų programa, didesne finansine parama Europos studentams ir bendra partneryste su tam tikrais pasaulio regionais, naudinga visiems partneriams.

Benita Ferrero-Waldner, už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką atsakinga Europos Komisijos narė, pasakė: „Pastaraisiais metais Erasmus Mundus pasirodė esanti patikima ir tinkama aukštojo mokslo srities priemonė, ypač magistrantūros studijų programų srityje. Dabar su Erasmus Mundus II programa siekiame išnaudoti visas Europos ir trečiųjų šalių universitetų bendradarbiavimo galimybes visame pasaulyje. Pagal naująją programą padidės dalyvaujančių studentų, aukštojo mokslo studijų programų ir teikiamų stipendijų skaičius. Taip bus pagerinta Europos aukštojo mokslo kokybė, puoselėjami ES išorės politikos tikslai, remiama tvari trečiųjų šalių aukštojo mokslo plėtra ir skatinamas tautų ir kultūrų dialogas bei tarpusavio supratimas.”

Šiandien pateiktas pasiūlymas parengtas atsižvelgiant į vykdomos programos tarpinį išorės vertinimą, naujosios programos ex-ante poveikio vertinimą ir į plataus masto konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant universitetus, dėstytojus ir studentus. Vertinime nurodyta, kad dabartine programa puikiai įgyvendinti nustatyti tikslai, ir primygtinai rekomenduojama tęsti šią programą. Per pirmuosius trejus akademinius metus programoje sėkmingai dalyvavo 2325 trečiųjų šalių studentai iš daugiau nei 100 šalių ir 323 Europos ir ne tik Europos universitetų. Be to, šių metų rugsėjį Europoje studijuoti pradės dar 1826 studentai.

Todėl Komisija nusprendė ne tik įtvirtinti dabartinę veiklą, bet ir ją išplėsti, papildydama programą naujais elementais. Naująja programa bus:

  • remiamos puikios akademinės kokybės magistrantūros ir doktorantūros studijų jungtinės programos, įskaitant stipendijų skyrimą ypač gabiems ES ir trečiųjų šalių studentams ir dėstytojams;
  • skatinama Europos ir trečiųjų šalių universitetų tam tikruose pasaulio regionuose partnerystė kaip sistemingo bendradarbiavimo, praktinės patirties perdavimo, mainų ir judumo visose aukštojo mokslo pakopose pagrindas;
  • remiamos priemonės, padidinsiančios Europos kaip aukštojo mokslo studijų centro patrauklumą visame pasaulyje.

Pagrindinės programos pasiūlymo naujovės:

  • daugiau ir įvairesnių Europos ir trečiųjų šalių universitetų institucinio bendradarbiavimo ir individualaus judumo galimybių ir būdų;
  • į Erasmus Mundus įtraukiamos doktorantūros ir iš dalies pirmosios pakopos studijos;
  • geresnė finansinė parama Europos studentams teikiant didesnes stipendijas.

Šiandien priėmusi pasiūlymą Komisija dėl jo nuostatų tarsis su Taryba ir Europos Parlamentu. Naujoji programa turėtų būti priimta 2008 m. ir įsigalioti 2009 m. sausio mėn., kai bus baigta dabartinė programa. Laikantis tokio tvarkaraščio, bendradarbiavimas nebus nutrauktas dabartinę programą keičiant naująja.

Daugiau informacijos rasite adresu:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Side Bar