Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1081

Brüssel, 12. juuli 2007

Erasmus Mundus II — rahvusvaheline koostöö kõrghariduse valdkonnas

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku algatada Erasmus Munduse programmi uus etapp aastateks 2009–2013. Erasmus Munduse programm käivitati aastal 2004, et edendada Euroopa kõrgharidust, mis pakub maailma tipptasemel teadmisi. Esimesel kolmel akadeemilisel aastal (2004–2006) osales programmis enam kui 2 300 üliõpilast ning äsja valiti üle 1 800 üliõpilase, kes alustavad oma õpinguid Euroopas käesoleva aasta septembris. Uus programm Erasmus Mundus II tugineb sellele, eesmärgiga saada ELi selles valdkonnas kolmandate riikidega tehtava koostöö võrdlusprogrammiks. Viie aasta jooksul eraldatakse Euroopa ja kolmandate riikide ülikoolidele üle 950 miljoni euro, et ühendada jõud ühisprogrammides või koostööalases partnerluses ning anda Euroopa ja kolmandate riikide üliõpilastele stipendiume rahvusvahelise õppimiskogemuse saamiseks.

„Praegune Erasmus Munduse programm on töötanud edukalt alates selle käivitamisest 2004. aastal, julgustades kõrgekvaliteediliste magistrikursuste loomist Euroopas ja meelitades kolmandate riikide kõrgetasemelisi üliõpilasi Euroopa ülikoolidesse,“ ütles Euroopa Komisjoni hariduse, koolituse, kultuuri ja noorsooküsimuste volinik Ján Figeľ. „Erasmus Mundus on aidanud oluliselt kaasa ELi ülikoolide moderniseerimisele Bologna protsessiga seonduvas kõrghariduse globaliseerumise kontekstis. Me peame tugevdama praeguse programmi julgustandvaid saavutusi, kuid on vaja teha ka samm edasi ja laiendada programmi ulatust, nii et Erasmus Mundus muutuks ELi kolmandate riikidega tehtava kõrgharidusalase koostöö kaubamärgiks.“

See uus lähenemisviis seisneb reas uutes programmiga seotud meetmetes, mis hõlmavad doktoriõppe ühisprogramme, suuremat rahalist toetust Euroopa üliõpilastele ning koostööalaseid partnerlusi maailma teatud piirkondadega, mis on kasulikud kõigile partneritele.

Euroopa Komisjoni välissuhete ja Euroopa naabruspoliitika volinik Benita Ferrero-Waldner ütles: „Viimastel aastatel on Erasmus Mundus tõendanud oma potentsiaali tugeva vahendina kõrghariduse valdkonnas, eriti seoses magistriprogrammidega. Programmiga Erasmus Mundus II tahame me nüüd ära kasutada Euroopa ja kolmandate riikide ülikoolide vahelise koostöö kogu potentsiaali: uue programmi tegevusulatus laieneb, hõlmates rohkem osalisi, kõrgharidusprogramme ja stipendiume. See parandab Euroopa kõrghariduse kvaliteeti, edendab ELi välispoliitilisi eesmärke, toetab kolmandate riikide säästvat arengut kõrghariduse valdkonnas ning tulevast dialoogi ja arusaamist rahvaste ja kultuuride vahel.“

Tänane ettepanek tugineb praeguse programmi välishindamise vahearuande järeldustele, kavandatava uue programmi mõju eelhinnangule ja laiaulatuslikele konsultatsioonidele peamiste sidusrühmadega, sealhulgas ülikoolide, õppejõudude ja üliõpilastega. Hinnangus märgitakse, et praegune programm on oma eesmärgid väga suures ulatuses saavutanud ning soovitatakse tungivalt programmi jätkata. Kolme esimese akadeemilise aasta jooksul osales programmis edukalt 2 325 kolmandate riikide üliõpilast enam kui sajast riigist ja 323 ülikooli Euroopast ja väljastpoolt; veel 1 826 üliõpilast alustavad oma õpinguid Euroopas käesoleva aasta septembris.

Komisjon on seega otsustanud tugevdada praeguseid meetmeid, neid samal ajal laiendades ja lisades programmile uue mõõtme. Uue programmi tegevused on järgmised:

  • toetus kõrge akadeemilise tasemega magistri- ja doktoriõppe ühisprogrammidele, sealhulgas stipendiumide skeem ELi ja kolmandate riikide kõrge kvalifikatsiooniga üliõpilastele ja akadeemikutele;
  • partnerluse edendamine Euroopa ja kolmandate riikide ülikoolide vahel maailma teatavates piirkondades, mis on aluseks struktureeritud koostööle, oskusteabe edastamisele, vahetustele ja liikuvusele kõigil kõrghariduse tasandeil;
  • toetus meetmetele, mis aitavad suurendada Euroopa ülemaailmset atraktiivsust õppimiskohana.

Programmiettepaneku peamised uuendused on järgmised:

  • rohkem võimalusi ja mitmekesisust institutsioonilise koostöö tingimustes Euroopa ja kolmandate riikide ülikoolide vahel ning individuaalsetes liikuvusprogrammides;
  • Erasmus Munduse programmi laiendamine doktoriõppele ja osaliselt ka põhiastmes õppivatele üliõpilastele;
  • suurem rahaline toetus Euroopa üliõpilastele tänu atraktiivsematele stipendiumipakkumistele.

Pärast ettepaneku vastuvõtmist täna arutab komisjon seda nõukogu ja Euroopa Parlamendiga. Uus programm peaks vastu võetama 2008. aastal ja jõustuma 2009. aasta jaanuaris, kui praegune programm lõppeb. Selline ajastus väldiks koostöö katkemist üleminekul praeguselt programmilt tulevasele.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Side Bar