Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1081

Brussels, 12 July 2007

Еразмус Мундус II – модел за международно сътрудничество в сферата на висшето образование

Днес Европейската комисия прие предложение за стартиране на ново поколение на програма „Еразмус Мундус“ за периода 2009-2013 година. „Еразмус Мундус“ бе лансирана през 2004 година, за да насърчи възприемането на висшето образование в Европа като база за подготовка на висококвалифицирани специалисти в световен мащаб. През първите три академични години (2004-2006) повече от 2 300 студенти са участвали в програмата, а над 1 800 съвсем наскоро са били избрани да започнат обучение в Европа през септември тази година. Новата програма „Еразмус Мундус II“ ще продължи да работи в тази насока, като се стреми да се превърне в европейска програма - модел , за сътрудничество с трети страни в тази област. За тези пет години, около 950 милиона EUR ще бъдат предоставени на европейски университети, както и на университети от трети страни, за да обединят усилия в съвместни програми или партньорски проекти, както и за отпускане на стипендии на студенти от европейски или трети страни за натрупване на опит в областта на обучението в чужди държави.

„Откакто е стартирала през 2004 година, настоящата програма „Еразмус Мундус“ действа успешно, като поддържа създаването на висококачествени магистърски курсове в Европа и привлича студенти с отлични постижения от трети страни към европейските университети“, подчерта Комисарят по образованието, обучението, културата и младежта - Ян Фигел. Програмата „Еразмус Мундус“ допринесе значително за модернизацията на европейските университети в контекста на глобализацията на образователните проблеми, което се вписва в Болонския процес. Наред с консолидирането на окуражителните достижения на настоящата програма, ние също така осъзнаваме необходимостта от постъпателен напредък и разширяване на обхвата на програмата, така че „Еразмус Мундус“ да се превърне в запазена марка за сътрудничеството на ЕС с трети страни в областта на висшето образование.“

Новият подход се състои от цяла палитра от нови дейности по програмата, които обхващат съвместни докторски програми, засилена финансова подкрепа за европейските студенти, както и партньорско сътрудничество с определени региони на света за благото на всички страни, участващи в процеса.

Бенита Фереро-Валднер, еврокомисар по външната политика и европейската политика на съседство, заяви: „През изминалите години „Еразмус Мундус“ доказа потенциала си на важен инструмент в областта на висшето образование, и по-специално, на магистърските програми.“ С Еразмус Мундус II ние бихме желали да използваме пълния потенциал на сътрудничеството между европейските университети и университетите в трети страни по света: Новата програма ще разшири обхвата си от дейности по отношение на участниците, програмите за висше образование, които се предлагат, и стипендиите. Сред целите на програмата е подобряването на качеството на европейското висше образование, насърчаването на целите на външната политика на ЕС, приносът за устойчивото развитие на трети страни в сферата на висшето образование, както и поощряването на диалога и разбирателството между народите и културите.“

Днешното предложение се опира на изводите на външна междинна оценка на настоящата програма, ex-ante оценка на влиянието на предложената нова програма, както и на широки консултации с главните заинтересовани страни, включително университетите, учителския състав и студентите. Оценката показва, че настоящата програма е постигнала целите си в много голяма степен и настоятелно препоръчва програмата да бъде продължена. През първите три академични години 2 325 студенти от над 100 страни извън ЕС и 323 университета в Европа и извън Европа, са участвали успешно в програмата и допълнително над 1 826 студенти ще пристигнат през септември тази година, за да започнат обучението си в Европа.

По тази причина Комисията реши да обедини текущите дейности, като в същото време ги разширява и прибавя ново измерение към програмата. Дейностите по новата програма ще бъдат следните:

  • подкрепа за съвместните програми, с отлично академично качество на равнище магистратура и докторантура, включително на схема за отпускане на стипендии за студенти и академици с отлични постижения от ЕС и от трети страни;
  • насърчаване на партньорството между европейските университети и университетите от трети страни в определени региони на света като база за структурирано сътрудничество, предаване на ноу-хау, обмяна и мобилност на всички нива на висшето образование;
  • подкрепа за мерките, които ще допринесат Европа да се превърне в привлекателна образователна дестинация в световен мащаб.

Главните нововъведения в предложението за програма са:

  • повече възможности и разнообразие в институционалните форми на сътрудничество между европейските университети и университетите от трети страни, както и в схемата за индивидуална мобилност;
  • разширяване на „Еразмус Мундус“ до нивото на докторантури и отчасти - до равнище бакалавърска степен;
  • засилена финансова подкрепа за европейските студенти чрез предоставяне на по-атрактивни стипендии.

След днешното приемане, Комисията ще обсъди предложението със Съвета и Европейския парламент. Новата програма следва да бъде приета през 2008 г. и да влезе в сила през януари 2009 г., когато изтича срокът на действие на настоящата програма. Това разпределение във времето ще позволи да се избегне всякакво прекъсване в дейностите за сътрудничество при прехода от настоящата към бъдещата програма.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Side Bar