Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

V Bruseli 10. júla 2007

Reforma Európy pre 21. storočie: oficiálne stanovisko Komisie pre začatím medzivládnej konferencie

Európska komisia dnes vydala oznámenie, v ktorom načrtáva svoje oficiálne stanovisko pred začatím medzivládnej konferencie. Toto oznámenie nesie názov „Reforma Európy pre 21. storočie“ a Komisia v ňom objasňuje, ako Reformná zmluva, ktorá má byť vypracovaná v súlade so závermi ostatného zasadnutia Európskej rady, napomôže pri hľadaní odpovedí na strategicko- politické výzvy, ktorým v súčasnosti Európa čelí. Stanovisko sa takisto venuje aj tomu, aký konkrétny prínos bude mať táto zmluva pre občanov. Komisia víta zvolanie medzivládnej konferencie a zároveň zdôrazňuje, že je v európskom záujme, aby sa Reformná zmluva dojednala a ratifikovala ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa majú uskutočniť v júni 2009.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyhlásil: „Dohoda z ostatného zasadnutia Európskej rady nám dáva mandát, v ktorom sa jasne a jednoznačne stanovuje, ako máme pokračovať ďalej v našej práci. Mandát však nie je zmluva. Teraz musíme nastolené tempo využiť a vytvoriť predpoklady, aby Reformná zmluva bola prijatá v najkratšom možno čase. Musíme využiť túto šancu na uskutočnenie zmien. Zároveň musíme venovať veľkú pozornosť tomu, aby všetky nové prvky a plusy, ktoré tvoria obsah dohodnutého mandátu pre medzivládnu konferenciu, boli pretavené do konkrétnych zmluvných ustanovení. Existuje široký politický konsenzus pokiaľ ide o to, že by sa mal rešpektovať rozsah a obsah dohodnutého mandátu pre medzivládnu konferenciu a že by nemalo dôjsť k opätovnému otvoreniu týchto otázok. Komisia pevne zastáva rovnaké stanovisko.“

Podpredsedníčka Komisie Margot Wallströmová zodpovedná za medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu dodala: „Nové prvky, ktoré Reformná zmluva prinesie v oblasti energetickej a prisťahovaleckej politiky, v oblasti boja proti zmene klímy a v bezpečnostnej oblasti, sú tou správnou odpoveďou na očakávania európskych občanov vo vzťahu k EÚ. Touto zmluvou sa zároveň posilní demokracia a transparentnosť v EÚ. Rokovania Rady sa stanú verejnými a posilní sa postavenie Európskeho parlamentu. Prostredníctvom občianskej iniciatívy sa na úrovni EÚ po prvýkrát budú v praxi realizovať zásady demokracie postavenej na aktívnej účasti občanov na rozhodovacom procese. Zapojenie národných parlamentov povedie k tomu, že otázky súvisiace s Európskou úniou budú čoraz významnejšou a čoraz viditeľnejšou časťou politických diskusií na vnútroštátnej úrovni."

V stanovisku Komisie sa uvádza, že skúška, pred ktorou stojí Európa, spočíva v tom, či sa podarí zrealizovať kroky, ktoré sú v súlade s očakávaniami a predstavami občanov, teda s víziou Európy, ktorá je pripravená pracovať spoločne na spoločnej budúcnosti. Ak chce Európska únia naplno využiť svoj potenciál, musí sa modernizovať a uskutočniť nevyhnutné reformy.

Komisia je presvedčená, že v mandáte pre medzivládnu konferenciu, ktorý dojednali zástupcovia členských štátov na zasadnutí Európskej rady 21. – 22. júna 2007 sa podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi politickým realizmom a ambíciami a že tento mandát je pre Európsku úniu kvalitným inštitucionálnym a politickým základom, na ktorom možno budovať projekt, ktorý spĺňa predstavy európskych občanov. Tento mandát vytvára dobré predpoklady pre to, aby sa na medzivládnej konferencii v krátkom čase a efektívne dosiahla dohoda o zmluve, ktorá sa bude môcť čo najskôr ratifikovať.

Komisia vo svojom stanovisku uvádza, aké pozitívne zmeny prinesie Európskej únii a jej občanom Reformná zmluva, ktorá vychádza z udeleného mandátu:

- Viac demokracie a transparentnosti v Európe: posilnenie úlohy Európskeho a národných parlamentov; viac otvorenosti na pôde Rady; vytvorí sa možnosť, v rámci ktorej bude môcť milión európskych občanov požiadať Komisiu o predloženie návrhu, ktorý je v ich záujme; presnejšie sa vymedzia úlohy a povinnosti na európskej i národnej úrovni.

- Efektívnejšia Európa so zoštíhlenými a efektívnejšími inštitúciami a postupmi. Komisia v stanovisku vysvetľuje, ako na základe Reformnej zmluvy dôjde k sformovaniu moderných inštitúcií, ktoré budú dobre fungovať v Únii s 27 členskými štátmi a so zrýchleným rozhodovacím procesom. Vyššia akcieschopnosť v oblastiach, ktoré sú pre Úniu v súčasnosti prioritné. Zjednodušené a spravodlivejšie pravidlá hlasovania a zoštíhlené inštitúcie.

- Európa práv, hodnôt, solidarity a bezpečnosti: Európa, v ktorej sú jasne pomenované hodnoty a ciele Európskej únie; Charta základných práv, ktorá je súhrnom občianskych, politických, hospodárskych a sociálnych práv, ktoré musí Únia rešpektovať; posilnenie solidarity a bezpečnosti v takých oblastiach ako energetická politika, zmena klímy, civilná ochrana, humanitárna pomoc a verejné zdravie; väčšia akcieschopnosť Únie v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

- Posilnenie postavenia Európy vo svete – spojením nástrojov, ktoré má Európa v oblasti vonkajších vzťahov k dispozícii, a to ako v rámci prípravy opatrení, tak aj v rámci ich praktickej realizácie. Reformná zmluva prinesie viac jednoznačnosti do vystupovania Európy v oblasti medzinárodných vzťahov a zabezpečí väčšiu súdržnosť medzi jednotlivými prvkami európskej politiky v oblasti vonkajších vzťahov a novým inštitucionálnym usporiadaním EÚ, vďaka čomu bude môcť Európa naplno využiť svoje silné stránky v hospodárskej, politickej a diplomatickej oblasti na presadzovanie európskych záujmov a hodnôt po celom svete.

Komisia svoje stanovisko uzatvára tým, že na základe Reformnej zmluvy bude môcť Únia uskutočniť potrebné zmeny, zvýšiť bezpečnosť a blahobyt európskych občanov a poskytnúť im viac možností na ovplyvňovanie globalizácie. Komisia vyzýva účastníkov medzivládnej konferencie, aby vytvorili podmienky pre dosiahnutie dohody o Reformnej zmluve a pre jej ratifikáciu ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa majú uskutočniť v júni 2009.

Súvislosti

Hlavy štátov a predsedovia vlád rozhodli na zasadnutí Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 21. – 22. júna 2007, o zvolaní medzivládnej konferencie. Dohodli sa na mandáte pre túto konferenciu, v ktorom presne vymedzili podmienky pre vypracovanie Reformnej zmluvy, ktorou sa má zmeniť a doplniť Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva.

Pred začatím medzivládnej konferencie Komisia v súlade s článkom 48 Zmluvy o Európskej únii predkladá svoje oficiálne stanovisko.

Portugalsko plniace funkciu predsedníctva Rady Európskej únie oznámilo, že chce, aby sa medzivládna konferencia uskutočnila v rámci zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, ktorá sa uskutočniť 23. – 24. júla 2007.

Odpovede na niektoré otázky súvisiace s mandátom pre medzivládnu konferenciu o Reformnej zmluve si môžete prečítať v MEMO/07/283. Informácie o procedurálnych aspektoch medzivládnej konferencie nájdete v MEMO/07/284.


Side Bar