Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

Bruksela, dnia 10 lipca 2007 r.

Reformowanie Europy na potrzeby XXI wieku: Komisja przyjmuje formalną opinię przed konferencją międzyrządową.

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wydała formalną opinię przed otwarciem konferencji międzyrządowej. W dokumencie tym, zatytułowanym „Reformowanie Europy na potrzeby XXI wieku”, Komisja bada, w jakim stopniu traktat rewizyjny, odpowiadający mandatowi uzgodnionemu podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej, pozwoli sprostać strategicznym wyzwaniom politycznym stojącym przed dzisiejszą Europą. Komisja przedstawia w opinii korzyści, jakie traktat rewizyjny przyniesie obywatelom. Komisja z zadowoleniem przyjmuje zwołanie konferencji międzyrządowej oraz podkreśla, że Europa potrzebuje uzgodnienia i ratyfikacji traktatu rewizyjnego przed wyborami europejskimi w czerwcu 2009 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso stwierdził: „Porozumienie osiągnięte podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej wyznacza przejrzysty i precyzyjny mandat dla naszych działań. Jednakże mandat nie jest traktatem. Teraz musimy wykorzystać ten rozpęd i dołożyć wszelkich starań, by traktat rewizyjny został przyjęty jak najszybciej. Musimy wykorzystać okazję do wprowadzenia zmian. Musimy również zadbać o to, by wszystkie nowe i korzystne rozwiązania przewidziane w mandacie konferencji międzyrządowej znalazły odzwierciedlenie w postanowieniach traktatu. Wśród polityków panuje powszechna zgoda, że należy uszanować zakres i treść mandatu konferencji międzyrządowej i nie otwierać ponownie tej kwestii. Stanowisko takie zdecydowanie popiera Komisja”.

Wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej Margot Wallström dodała: „Nowe rozwiązania polityczne zawarte w traktacie rewizyjnym - dotyczące energii, imigracji, zmian klimatycznych oraz bezpieczeństwa - stanowią właściwą odpowiedź na oczekiwania obywateli wobec UE. Nowy traktat zapewni również UE większą demokrację i przejrzystość. Rada będzie obradowała jawnie, a rola Parlamentu Europejskiego zostanie wzmocniona. Inicjatywa obywatelska umożliwi po raz pierwszy w historii realizację zasad demokracji uczestniczącej na szczeblu UE. Zaangażowanie parlamentów państw członkowskich oznacza, że zagadnienia europejskie będą miały większy wpływ na kształt krajowych debat politycznych i będą w nich bardziej widoczne."

W swojej opinii Komisja zaznaczyła, że wyzwanie dla Europy polega na realizacji strategii politycznych odpowiadających oczekiwaniom i aspiracjom obywateli: urzeczywistnienie wizji Europy gotowej do zgodnych działań na rzecz wspólnej przyszłości. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał Unia Europejska potrzebuje modernizacji i reform.

Zdaniem Komisji, mandat konferencji międzyrządowej uzgodniony podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 21-22 czerwca 2007 r. godzi ambicje z realizmem politycznym i pozwoli Unii Europejskiej uzyskać solidny fundament instytucjonalny i polityczny dla sprostania ambicjom jej obywateli. Mandat konferencji międzyrządowej zapewnia odpowiednią podstawę do przeprowadzania sprawnej i skutecznej konferencji międzyrządowej zdolnej do uzgodnienia traktatu w celu jego szybkiej ratyfikacji.

Komisja podkreśliła w swoim opinii korzyści, które traktat rewizyjny oparty na tym mandacie zapewni Unii Europejskiej i jej obywatelom:

- bardziej demokratyczna i przejrzysta Europa – wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw członkowskich; większa otwartość Rady; wprowadzenie możliwości wystąpienia grupy miliona obywateli do Komisji z wnioskiem o podjęcie inicjatywy leżącej ich w interesie oraz wyraźniejszy podział zadań na szczeblu europejskim i krajowym.

- bardziej skuteczna Europa - skuteczne i usprawnione instytucje oraz metody pracy. W swojej opinii Komisja opisuje, w jaki sposób traktat rewizyjny przyczyni się do unowocześnienia instytucji, które będą zdolne do działania w Unii 27 państw członkowskich przy przyśpieszonych procedurach decyzyjnych; poprawa zdolności do działania na obszarach należących do najważniejszych priorytetów dzisiejszej Unii; uproszczone i bardziej sprawiedliwe zasady głosowania oraz usprawnione instytucje.

- Europa praw i wartości, solidarności i bezpieczeństwa – jasne wartości i cele Unii; Karta praw podstawowych, w której zapisano prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze i socjalne, których Unia musi przestrzegać; większa solidarność i bezpieczeństwo w takich dziedzinach jak polityka energetyczna; zmiany klimatyczne, ochrona ludności, pomoc humanitarna i zdrowie publiczne, jak również zwiększenie potencjału Unii do działania w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

- Europa jako podmiot polityki międzynarodowej dzięki połączeniu instrumentów europejskiej polityki zewnętrznej, zarówno w zakresie opracowywania, jak i realizacji polityki. Traktat rewizyjny pozwoli Europie zajmować przejrzyste stanowisko w kontaktach z partnerami na całym świecie; zapewni większą spójność między różnymi elementami polityki zewnętrznej UE w nowych warunkach instytucjonalnych oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego, politycznego i dyplomatycznego Europy dla promowania jej interesów i wartości na całym świecie.

W podsumowaniu opinii Komisja stwierdziła, że taki traktat rewizyjny umożliwi Europie wprowadzenie zmian, zapewnienie Europejczykom większego bezpieczeństwa i dobrobytu oraz możliwości kształtowania procesu globalizacji. Komisja wzywa wszystkich uczestników konferencji międzyrządowej do stworzenia takich warunków, które pozwolą na uzgodnienie treści traktatu rewizyjnego i jego ratyfikację przed wyborami europejskimi w czerwcu 2009 r.

Kontekst

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21-22 czerwca 2007 r. szefowie państw i rządów uzgodnili konieczność zwołania konferencji międzyrządowej. Przyjęto mandat, w którym wyraźnie wyznaczono zadanie opracowania traktatu rewizyjnego celem zmiany Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Przed rozpoczęciem konferencji międzyrządowej Komisja przedstawia formalną opinię zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej.

Portugalia sprawująca przewodnictwo w Radzie ogłosiła, że zamierza otworzyć konferencję międzyrządową podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w dniach 23-24 lipca 2007 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące mandatu konferencji międzyrządowej w zakresie traktatu rewizyjnego zostały zamieszczone w dokumencie MEMO/07/283, natomiast informacje dotyczące aspektów proceduralnych konferencji międzyrządowej w MEMO/07/284.


Side Bar