Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

Brussel, 10 juli 2007

“Europa hervormen voor de 21e eeuw”: Commissie keurt formeel advies goed voor intergouvernementele conferentie

De Europese Commissie publiceerde vandaag haar formeel advies naar aanleiding van de opening van de intergouvernementele conferentie. Onder de titel “Europa hervormen voor de 21e eeuw” onderzoekt dit document hoe een hervormingsverdrag volgens het mandaat van de laatste Europese Raad een antwoord kan bieden op de dringende strategische politieke vragen in het Europa van vandaag. Het advies van de Commissie wijst op de voordelen die het Hervormingsverdrag voor de burgers zal brengen. De Commissie is verheugd over het bijeenroepen van de intergouvernementele conferentie en stelt dat Europa vóór de Europese verkiezingen van juni 2009 een goedgekeurd en geratificeerd Hervormingsverdrag nodig heeft.

De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, verklaarde: “De op de laatste Europese Raad bereikte overeenstemming geeft een duidelijk en precies mandaat voor onze werkzaamheden. Maar een mandaat is nog geen verdrag. Wij moeten daarom nu de dynamiek handhaven om zo spoedig mogelijk het Hervormingsverdrag klaar te stomen. Wij moeten de kans grijpen om veranderingen door te voeren. Wij moeten er eveneens op toezien dat alle vernieuwingen en pluspunten die in het mandaat voor de intergouvernementele conferentie zijn vervat, ook in het verdrag hun uitdrukking vinden. Er bestaat een grote politieke consensus over het feit dat de reikwijdte en de inhoud van het mandaat van de intergouvernementele conferentie moeten worden gerespecteerd en niet opnieuw ter discussie mogen worden gesteld. Dit is de vaste overtuiging van de Commissie”.

Margot Wallström, vicevoorzitter voor institutionele betrekkingen en communicatiestrategie voegde daaraan toe: “De beleidsvernieuwingen van het Hervormingsverdrag inzake energie, immigratie, de klimaatverandering en veiligheid, bieden een goed antwoord op wat de Europese burger van de EU verwacht. Het nieuwe verdrag zal ook voor meer democratie en grotere transparantie in de EU zorgen. De Raad zal in het openbaar vergaderen. De rol van het Europees Parlement zal worden versterkt. Voor het eerst zal een initiatief van de burger participatieve democratie op Europees niveau mogelijk maken. De betrokkenheid van de nationale parlementen betekent dat Europese kwesties in de nationale politieke debatten een grotere rol zullen spelen en meer bekendheid krijgen.”

Het advies van de Commissie verklaart dat Europa staat of valt met beleidsmaatregelen die beantwoorden aan de verwachtingen en wensen van de burger: een visie op Europa dat wil samenwerken voor een gemeenschappelijke toekomst. Om haar potentieel te verwezenlijken heeft de Europese Unie behoefte aan modernisering en aanpassing.

De Commissie gelooft dat het mandaat voor de intergouvernementele conferentie dat tijdens de Europese Raad van 21-22 juni 2007 is overeengekomen, een goed evenwicht biedt tussen politiek realisme en ambitie, en dat het de Europese Unie een gezonde institutionele en politieke basis zal bieden om de verwachtingen van haar burgers in te lossen. Dit mandaat biedt de intergouvernementele conferentie een stevig fundament om spoedig en doeltreffend tot een akkoord te komen over een verdrag dat snel geratificeerd kan worden.

Het advies van de Commissie wijst op de verbeteringen die het Hervormingsverdrag volgens dit mandaat voor de Europese Unie en haar burgers zal brengen:

- een democratischer en transparanter Europa: een grotere rol voor het Europese Parlement en de nationale parlementen; een grotere openheid in de Raad; een miljoen burgers krijgt de kans om bij de Commissie aan te dringen op een initiatief dat voor hen van belang is; meer duidelijkheid over wie wat doet op Europees en nationaal niveau.

- een doeltreffender Europa: doeltreffende en gestroomlijnde instellingen en werkmethoden: het advies van de Commissie illustreert hoe het Hervormingsverdrag zal zorgen voor moderne instellingen met een snellere besluitvorming in de Unie van de 27; meer mogelijkheden om op te treden op gebieden die voor de Unie van vandaag van uitzonderlijk belang zijn; vereenvoudigde en eerlijker stemprocedures en gestroomlijnde instellingen.

- een Europa van rechten en waarden, solidariteit en veiligheid: duidelijkheid over de waarden en doelstellingen van de Unie; een handvest van fundamentele rechten met daarin de burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten die de Unie moet respecteren; meer solidariteit en veiligheid op gebieden als het energiebeleid, klimaatverandering, burgerbescherming, humanitaire hulp, volksgezondheid; meer bevoegdheden voor de Unie op gebieden als vrijheid, veiligheid en justitie.

- een wereldwijd actief Europa: bundeling van de instrumenten voor het buitenlands beleid van de Unie, zowel op het gebied van de ontwikkeling als van de vormgeving van het beleid: het Hervormingsverdrag laat de stem van Europa wereldwijd duidelijker weerklinken; meer coherentie tussen de diverse componenten van het buitenlands beleid van de EU door een nieuwe institutionele structuur en versterking van de economische, politieke en diplomatieke sterke punten van Europa, zodat de Europese belangen en waarden wereldwijd worden bevorderd.

Het advies van de Commissie concludeert dat een dergelijk Hervormingsverdrag de Unie in staat zal stellen veranderingen teweeg te brengen, Europa veiliger en welvarender te maken, Europa mogelijkheden te bieden om mee gestalte te geven aan de mondialisering. De Commissie roept alle deelnemers aan de intergouvernementele conferentie op bij te dragen tot de goedkeuring en ratificering van het Hervormingsverdrag vóór de Europese verkiezingen van juni 2009.

Achtergrond

Op de Europese Raad van 21-22 juni 2007 kwamen de staatshoofden en regeringsleiders overeen een intergouvernementele conferentie bijeen te roepen. Zij werden het eens over een welomschreven mandaat voor het opstellen van een Hervormingsverdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Voor de start van de intergouvernementele conferentie publiceert de Commissie een formeel advies in overeenstemming met artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Het Portugese voorzitterschap kondigde aan dat het voornemens is de intergouvernementele conferentie te openen op de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 23-24 juli 2007.

Vragen en antwoorden over het mandaat van de intergouvernementele conferentie voor het opstellen van een Hervormingsverdrag zijn te vinden in MEMO/07/283 en informatie over de procedurele aspecten van een intergouvernementele conferentie is te vinden in MEMO/07/284.


Side Bar