Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

Briselē, 2007. gada 10. jūlijā

Eiropas reformas 21. gadsimtam: Komisija pirms Starpvaldību konferences pieņem oficiālu atzinumu

Pirms Starpvaldību konferences atklāšanas Eiropas Komisija šodien publicēja oficiālu atzinumu. Komisijas atzinumā ar nosaukumu „Eiropas reformas 21. gadsimtam” aplūkots, kā Reformu līgums, ievērojot pilnvaras, par kurām vienojās Eiropadomes pēdējā sanāksmē, risinās stratēģiskos un politiskos uzdevumus, ar ko šodien saskaras Eiropa. Komisijas atzinumā izklāstīti ieguvumi, ko iedzīvotājiem sniegs Reformu līgums. Komisija atzinīgi vērtē Starpvaldības konferences sasaukšanu un uzsver, ka Eiropai nepieciešama vienošanās par Reformu līgumu un tā parakstīšana pirms Eiropas 2009. gada vēlēšanām.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barozu teica: „Eiropadomes pēdējā sanāksmē panāktā vienošanās mūsu darbam nodrošina skaidras un precīzas pilnvaras. Tomēr pilnvaras nav līgums. Tagad mums jāsaglabā šāds temps un jānodrošina, ka Reformu līgums tiek pieņemts pēc iespējas ātrāk. Mums jāizmanto iespēja radīt pārmaiņas. Tomēr mums ir arī jābūt modriem, lai visi SVK pilnvarās iekļautie jauninājumi un panāktie ieguvumi tiek iestrādāti līguma tekstā. Pastāv izteikta politiska vienprātība par to, ka SVK pilnvaru darbības joma un saturs jārespektē un to nedrīkst pārskatīt. Tas ir stingrs Komisijas viedoklis.”

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Margota Valstrēma, kura ir atbildīga par iestāžu attiecībām un saziņas stratēģiju, sacīja: „Reformu līguma politikas jauninājumi enerģētikas, imigrācijas, klimata pārmaiņu un drošības jomās ir apsveicama atbilde tam, ko Eiropas pilsoņi sagaida no ES. Jaunais līgums uzlabos arī demokrātijas un caurskatāmības darbību Eiropas Savienībā. Padome apspriedīsies atklāti; tiks nostiprināta Eiropas Parlamenta loma. Pilsonības iniciatīva pirmo reizi ES līmenī ļaus īstenot līdzdalības demokrātiju. Valstu parlamentu iesaiste nozīmē lielāku Eiropas jautājumu ietekmi un aktualitāti valstu politiskajās diskusijās.”

Komisijas atzinumā teikts, ka pārbaudījums Eiropai ir tādas politikas īstenošana dažādās jomās, kas atbilst pilsoņu cerībām un centieniem – tādas Eiropas redzējums, kas ir gatava sadarboties, lai radītu kopīgu nākotni. Lai īstenotu savu potenciālu, Eiropas Savienībai vajadzīga modernizācija un reformas.

Komisija uzskata, ka SVK pilnvaras, par kurām vienojās 2007. gada 21. un 22. jūnija Eiropadomes sanāksmē, līdzsvaro politisko reālismu un centienus un dos Eiropas Savienībai drošu institucionālo un politisko pamatu, lai īstenotu tās pilsoņu centienus. SVK pilnvaras nodrošina pienācīgu pamatu ātrai un efektīvai Starpvaldību konferencei, kas ir spējīga vienoties par līgumu un tā drīzu ratifikāciju.

Komisijas atzinumā akcentēti uzlabojumi, ko Reformu līgums atbilstoši šīm pilnvarām sniegs Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem:

- Demokrātiskāka un caurskatāmāka Eiropa ar nostiprinātu Eiropas un valstu parlamentu lomu, lielāka atklātība Padomē, kas ļaus vienam miljonam pilsoņu aicināt Komisiju izvirzīt tādu iniciatīvu, kas tos interesē, un sniegs skaidrāku izpratni par to, kas ar ko nodarbojas Eiropas un valstu līmenī.

- Efektīvāka Eiropa ar efektīvām un racionalizētām iestādēm un darba metodēm. Komisijas atzinumā izklāstīts, kā Reformu līgums nodrošinās mūsdienīgas iestādes, kas darbojas 27 valstu savienībā un spēj ātrāk pieņemt lēmumus, kurām ir uzlabota spēja rīkoties šodienas Eiropas Savienības galveno prioritāšu jomās; kā arī vienkāršotus un taisnīgākus balsošanas noteikumus un racionalizētas iestādes.

- Eiropa, kurā valda tiesības un vērtības, solidaritāte un drošība ar skaidrību par Eiropas Savienības vērtībām un mērķiem; Pamattiesību harta, kurā apvienotas pilsoniskās tiesības, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kas ES jāievēro; pastiprināta solidaritāte un drošība tādās jomās kā enerģētikas politika, klimata pārmaiņas, civilā aizsardzība, humanitārā palīdzība un sabiedrības veselība, kā arī Eiropas Savienības spēju paplašināšana, lai tā varētu rīkoties brīvības, drošības un tiesiskuma jomā.

- Eiropa kā pasaules arēnas dalībniece, apvienojot Eiropas ārpolitikas instrumentus gan politikas izstrādē, gan tās īstenošanā. Reformu līgums Eiropai nodrošinās iespēju skaidri paust savu viedokli attiecībās ar partneriem visā pasaulē; ar jaunas institucionālas arhitektūras palīdzību tas radīs lielāku saskaņotību ES ārpolitikas dažādo sfēru starpā un izmantos Eiropas ekonomiskās, politiskās un diplomātiskās priekšrocības, lai sekmētu Eiropas intereses un vērtības visā pasaulē.

Komisijas atzinumā secināts, ka šāds Reformu līgums dos Eiropas Savienībai spēju īstenot pārmaiņas, nodrošināt eiropiešiem lielāku drošību un uzplaukumu, radīt viņiem iespējas ietekmēt globalizāciju. Komisija aicina visus Starpvaldību konferences dalībniekus radīt nosacījumus, lai varētu vienoties par Reformu līgumu un ratificēt to pirms Eiropas 2009. gada vēlēšanām.

Priekšvēsture

Eiropadomes sanāksmē 2007. gada 21. un 22. jūnijā valstu un valdību vadītāji vienojās sasaukt Starpvaldību konferenci. Tika panākta vienošanās par pilnvarām ar precīzu atļauju sagatavot Reformu līgumu, lai grozītu Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Pirms Starpvaldību konferences sākuma Komisija sniedz oficiālu atzinumu atbilstoši 48. pantam Līgumā par Eiropas Savienību.

Portugāles prezidentūra ir paziņojusi, ka tā plāno atklāt Starpvaldību konferenci Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes sanāksmē, kas notiks 2007. gada 23. un 24. jūlijā.

Jautājumi un atbildes par SVK pilnvarām attiecībā uz Reformu līgumu ir atrodamas MEMO/07/283, bet informācija par Starpvaldību konferences procedūras jautājumiem atrodama MEMO/07/284.


Side Bar