Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

Briuselis, 2007 m. liepos 10 d.

Europos reforma XXI amžiuje: prieš tarpvyriausybinę konferenciją Komisija patvirtino oficialią nuomonę.

Prieš prasidedant tarpvyriausybinei konferencijai, Europos Komisija šiandien paskelbė savo oficialią nuomonę. Komisijos nuomonėje, pavadintoje „Europos reforma XXI amžiuje“, nagrinėjama, kaip, atsižvelgiant į įgaliojimą, suderintą paskutiniame Europos Vadovų Tarybos susitikime, reformų sutartis atitiks strateginius politinius reikalavimus, su kuriais susiduria šiandienos Europa. Komisijos nuomonėje išdėstyti privalumai, kuriuos reformų sutartis suteiks piliečiams. Komisija džiaugiasi, kad buvo sušaukta tarpvyriausybinė konferencija, ir pabrėžia, jog Europos labui reformų sutartį reikia suderinti ir ratifikuoti iki 2009 m. birželio mėn. Europos Parlamento rinkimų.

Europos Komisijos pirmininkas José Manuelis Barrosas sakė: „Paskutiniame Europos Vadovų Tarybos susitikime pasiektu susitarimu mūsų darbui suteiktas aiškus ir tikslus įgaliojimas. Tačiau įgaliojimas nėra sutartis. Dabar privalome išnaudoti palankią progą ir užtikrinti, kad reformų sutartį turėtume kuo greičiau. Turime pasinaudoti galimybe įnešti pokyčių. Taip pat turime budriai stebėti, kad visos naujovės ir laimėjimai, numatyti tarpvyriausybinės konferencijos įgaliojimu, būtų perkelti į sutartį. Politiniu lygiu aiškiai sutariama, kad tarpvyriausybinės konferencijos įgaliojimo taikymo sritis ir turinys turi būti gerbiami ir iš naujo nesvarstomi. Komisija tvirtai laikosi šio požiūrio.“

Komisijos pirmininko pavaduotoja institucinių ryšių ir komunikacijos strategijos klausimais Margot Wallström sakė: „Reformų sutartyje numatytos politikos naujovės energetikos, imigracijos, klimato kaitos ir saugumo srityse yra nuoširdus atsakas į Europos piliečių lūkesčius dėl ES. Naująja sutartimi taip pat bus patobulintas demokratijos ir skaidrumo principo veikimas ES. Tarybos svarstymai vyks viešai; bus sustiprintas Europos Parlamento vaidmuo. Pilietine iniciatyva pirmą kartą bus sudaromos sąlygos ES dalyvaujamajai demokratijai. Nacionalinių parlamentų dalyvavimas reiškia, kad Europos reikalai turės daugiau įtakos ir bus geriau apžvelgiami nacionaliniuose politiniuose debatuose.“

Komisijos nuomonėje nurodoma, kad Europos išbandymas yra strategijų, atitinkančių piliečių lūkesčius ir siekius, – bendros ateities labui pasirengusios bendradarbiauti Europos vizijos, – įgyvendinimas. Kad galėtų išnaudoti savo potencialą, Europos Sąjungai reikia modernizacijos ir reformų.

Komisija mano, kad tarpvyriausybinės konferencijos įgaliojimu, suderintu 2007 m. birželio 21–22 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, kuriama politinės tikrovės bei siekių pusiausvyra ir kad šis įgaliojimas suteiks Europos Sąjungai patikimą institucinį ir politinį pagrindą savo piliečių siekiams įgyvendinti. Tarpvyriausybinės konferencijos įgaliojimas sudaro tinkamas sąlygas sklandžiai ir veiksmingai tarpvyriausybinei konferencijai, pajėgiai suderinti sutartį, kad ją būtų galima kuo greičiau ratifikuoti.

Komisijos nuomonėje akcentuojami patobulinimai, kuriuos Europos Sąjungai ir jos piliečiams pagal šį įgaliojimą suteiktų reformų sutartis:

- Demokratiškesnė ir skaidresnė Europa, kurioje Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams tenka svarbesnis vaidmuo; atviresnė atmosfera Taryboje; milijonas piliečių galės Komisijai pateikti pasiūlymą jiems rūpimu klausimu; aiškesnis supratimas, kas už ką atsakingas Europos ir nacionaliniu lygmeniu.

- Veiksmingesnė Europa, kurios institucijos bei darbo metodai veiksmingi ir naujoviški. Komisijos nuomonėje išdėstyta, kaip reformų sutartimi bus kuriamos modernios institucijos, dirbančios 27 narių Sąjungoje, pajėgioje greičiau priimti sprendimus; geresnis gebėjimas veikti srityse, kurios šiandienos Sąjungoje turi didžiausią prioritetą; paprastesnės ir sąžiningesnės balsavimo taisyklės bei modernizuotos institucijos.

- Europa, kurioje gerbiamos teisės ir vertybės, solidarumas ir saugumas, yra aiškios Sąjungos vertybės ir tikslai; Pagrindinių teisių chartija, apimanti civilines, politines, ekonomines ir socialines teises, kurias privalo gerbti Sąjunga; daugiau solidarumo ir saugumo energetikos politikos, klimato kaitos, civilinės saugos, humanitarinės pagalbos ir visuomenės sveikatos srityse; Sąjungos pajėgumo veikti laisvės, saugumo ir teisingumo srityse didinimas.

- Svarbus Europos vaidmuo pasauliniu mastu – Europos išorės politikos priemonės sutelkiamos politikos kūrimo ir įgyvendinimo srityje. Reformų sutartimi Europai bus suteikti aiškūs įgaliojimai bendradarbiaujant su pasauliniais partneriais; nauja institucinė architektūra suteiks daugiau nuoseklumo skirtingoms ES išorės politikos kryptims, o Europos ekonominės, politinės ir diplomatinės galios bus panaudotos Europos interesams ir vertybėms visame pasaulyje propaguoti.

Komisijos nuomonė baigiama išvada, kad tokia reformų sutartis suteiks Sąjungai galių vykdyti pokyčius, užtikrins didesnį europiečių saugumą ir gyvenimo kokybę, atvers jiems galimybes formuoti globalizacijos procesą. Komisija kviečia visus tarpvyriausybinės konferencijos dalyvius pasirūpinti, kad reformų sutartis būtų suderinta ir ratifikuota iki 2009 m. birželio mėn. Europos Parlamento rinkimų.

Aiškinamoji informacija

2007 m. birželio 21–22 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime valstybių ir vyriausybių vadovai nusprendė sušaukti tarpvyriausybinę konferenciją. Buvo suderintas įgaliojimas su tiksliu pavedimu parengti reformų sutartį, kuri iš dalies pakeistų Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį.

Prieš prasidedant tarpvyriausybinei konferencijai, Komisija pareiškė oficialią nuomonę pagal Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnį.

Pirmininkaujančioji valstybė narė Portugalija paskelbė ketinimą pradėti tarpvyriausybinę konferenciją 2007 m. liepos 23–24 d. vyksiančios Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos metu.

Klausimus ir atsakymus apie tarpvyriausybinės konferencijos įgaliojimą dėl reformų sutarties galima rasti MEMO/07/283, informaciją apie tarpvyriausybinės konferencijos procedūrinius aspektus – MEMO/07/284.


Side Bar