Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

Bryssel 10. heinäkuuta 2007

Komissio evästää hallitustenvälistä konferenssia

Euroopan komissio on antanut tänään virallisen lausuntonsa hallitustenväliselle konferenssille, joka käynnistetään 23. heinäkuuta. Lausunnon otsikkona on ”Euroopan uudistaminen vastaamaan 2000-luvun vaatimuksia". Siinä pohditaan, miten EU:n huippukokouksen kesäkuussa hyväksymään valtuutukseen perustuvalla uudistetulla perussopimuksella voidaan vastata EU:n keskeisiin poliittisiin haasteisiin. Lisäksi tarkastellaan etuja, joita uudistettu sopimus tarjoaa EU:n kansalaisille. Hallitustenvälisen konferenssin koollekutsuminen on myönteinen aloite, sillä on tärkeää, että Eurooppa saa uudistetun sopimuksen. Uudistettu sopimus olisi saatava tehtyä ja ratifioitua ennen kesäkuussa 2009 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

”Kesäkuussa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antama neuvotteluvaltuutus on selkeä ja täsmällinen. Se ei kuitenkaan ole vielä sama asia kuin valmis sopimus. Meidän on nyt jatkettava vauhtiin päässyttä yhteistyötä ja varmistettava, että uudistettu sopimus saadaan tehtyä mahdollisimman pian. Meidän on myös oltava tarkkoja siitä, että kaikki hallitustenvälisen konferenssin neuvotteluvaltuutukseen sisältyvät uudistukset ja edut saadaan kirjattua sopimukseen. Valtuutuksen laajuutta ja sisältöä koskevia neuvotteluja ei pitäisi aloittaa uudelleen. Tästä vallitsee vahva poliittinen yksimielisyys ja tämä on ehdottomasti myös komission kanta”, komission puheenjohtaja José Manuel Barroso selittää.

"Uudistetussa sopimuksessa tarkistetaan energia-, maahanmuutto-, ilmastonmuutos- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevia määräyksiä. Näillä muutoksilla vastataan kansalaisten odotuksiin. Uudistettu sopimus lisää myös EU:n toiminnan demokraattisuutta ja avoimuutta. Neuvoston keskustelut tulevat julkisiksi ja Euroopan parlamentin asemaa lujitetaan. Kansalaisaloite mahdollistaa ensi kertaa osallistavan demokratian toteutumisen EU:ssa. Kansallisten parlamenttien vaikutusvalta kasvaa ja EU-asiat saavat lisää painoarvoa jäsenvaltioissa käytävissä poliittisissa keskusteluissa", institutionaalisista suhteista ja viestintästrategiasta vastaava varapuheenjohtaja Margot Wallström toteaa.

Komission lausunnon mukaan EU:n haasteena on toteuttaa politiikkaa, jolla pystytään vastaamaan kansalaisten odotuksiin ja toiveisiin. Tavoitteena on sellainen unioni, jossa kaikki työskentelevät yhdessä Euroopan yhteisen tulevaisuuden hyväksi. Tätä varten EU:ta on nykyaikaistettava ja uudistettava.

Hallitustenvälinen konferenssi sai 21. ja 22. kesäkuuta 2007 kokoontuneelta Eurooppa-neuvostolta valtuutuksen, joka on tasapainoinen yhdistelmä poliittista realismia ja kunnianhimoisia tavoitteita. Valtuutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet EU:n institutionaalisen ja poliittisen perustan vakauttamiseen. Se antaa hyvän lähtökohdan sujuvalle ja tuloksekkaalle konferenssille, jossa voidaan saada aikaan perussopimus, joka pystytään ratifioimaan nopeasti.

Lausunnossa korostetaan uudistuksia, joista on hyötyä EU:lle ja sen kansalaisille:

- Demokraattisuus ja avoimuus lisääntyvät: Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla on jatkossa vahvempi asema, ja neuvosto toimii entistä avoimemmin. Miljoona kansalaista voi tehdä yhdessä aloitteen ja esittää sen komissiolle. Myös tehtävien jako EU:n ja jäsenvaltioiden kesken on jatkossa selkeämpi.

- Tehokkaampaa toimintaa: Toimielimet ja työskentelymenetelmät ovat jatkossa tehokkaampia ja virtaviivaisempia. Uudistetulla sopimuksella muokataan 27 jäsenvaltion EU:lle uudenaikaiset toimielimet. Päätöksenteko on nopeampaa, EU pystyy toimimaan paremmin nykyunionille keskeisillä aloilla, äänestyssäännöt ovat yksinkertaisempia ja tasapuolisempia ja toimielimet toimivat tehokkaammin.

- Oikeudet ja arvot, solidaarisuus ja turvallisuus: EU:n arvot ja tavoitteet selkeytyvät, unioni sitoutuu noudattamaan perusoikeuskirjaa, johon on koottu EU:n kansalaisuuteen liittyvät, poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, solidaarisuus ja turvallisuus lisääntyvät mm. energiapolitiikan, ilmastonmuutoksen, väestönsuojelun, humanitaarisen avun ja kansanterveyden aloilla ja unioni saa laajemmat toimintavalmiudet vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla.

- EU globaalina vaikuttajana: EU:n ulkopolitiikan suunnittelun ja toteuttamisen työkalut kootaan yhteen. Uudistettu perussopimus antaa EU:lle selkeästi oman äänen suhteissa sen kumppaneihin ympäri maailmaa, se lisää EU:n ulkopolitiikan eri osa-alueiden johdonmukaisuutta uuden toimielinrakenteen avulla ja parantaa EU:n taloudellisia, poliittisia ja diplomaattisia valmiuksia edistää eurooppalaisia etuja ja arvoja eri puolilla maailmaa.

Lausunnossa todetaan, että uudistettu sopimus antaa unionille valmiudet muutokseen. Eurooppalaiset voivat elää turvallisemmassa ja vauraammassa ympäristössä, ja EU:n mahdollisuudet vaikuttaa globalisaation kehitykseen paranevat. Komissio kannustaa kaikkia hallitustenvälisen konferenssin osallistujia pyrkimään siihen, että uudistettu sopimus saadaan aikaiseksi ja ratifioidaan ennen kesäkuussa 2009 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Taustaa

Valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat Eurooppa-neuvoston kokouksessa 21. ja 22. kesäkuuta 2007, että hallitustenvälisen konferenssi kutsutaan koolle. Lisäksi sovittiin täsmällisestä neuvotteluvaltuutuksesta, jonka perusteella laaditaan uudistettu sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamiseksi.

Ennen konferenssin alkamista komissio antaa virallisen lausunnon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan mukaisesti.

Puheenjohtajavaltio Portugali on ilmoittanut, että se aikoo avata hallitustenvälisen konferenssin 23. ja 24. heinäkuuta 2007 pidettävässä yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kokouksessa.

Hallitustenväliselle konferenssille annettua neuvotteluvaltuutusta koskevia kysymyksiä ja vastauksia on käsitelty asiakirjassa MEMO/07/283. Hallitustenvälisessä konferenssissa sovellettavista menettelyistä on lisätietoja asiakirjassa MEMO/07/284.


Side Bar