Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

Brüssel, 10. juuli 2007

Euroopa reformimine 21. sajandiks: komisjon võtab enne valitsustevahelist konverentsi vastu ametliku arvamuse

Valitsustevahelise konverentsi avamisele eelnevalt esitas Euroopa Komisjon täna ametliku arvamuse. Komisjoni arvamuses, mis kannab pealkirja "Euroopa reformimine 21. sajandiks" vaadeldakse, kuidas vastab Euroopa tänastele strateegilis-poliitilistele nõudmistele reformileping, milles peetakse kinni viimasel Euroopa Ülemkogu kohtumisel kokku lepitud volitustest. Komisjoni arvamuses selgitatakse, millist kasu saavad reformilepingust kodanikud. Komisjon tervitab valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumist ja rõhutab, et vastavalt Euroopa vajadustele tuleb reformilepingu suhtes kokkulepe saavutada ja leping ratifitseerida enne 2009. aasta juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.

Euroopa Komisjoni president José-Manuel Barroso ütles: „Kokkulepe, milleni jõuti viimasel Euroopa Ülemkogu kohtumisel, annab meie tööle selged ja täpsed volitused. Kuid volitused ei ole veel leping. Nüüd on meil vaja seda suunda säilitada ja reformileping võimalikult kiiresti sõlmida. Me peame haarama võimalusest midagi muuta. Samuti peame me hoolikalt jälgima, et kõik valitsustevahelise konverentsi volitustega seonduvad uuendused ja eelised muudetaks lepinguks. Valitseb tugev poliitiline konsensus selle suhtes, et valitsustevahelise konverentsi volituste ulatusest ja sisust tuleb kinni pidada ning neid ei peaks enam vaidlustama. Selline on komisjoni kindel seisukoht."

Institutsiooniliste suhete ja teabevahetusstrateegia eest vastutav asepresident Margot Wallström ütles: „Reformilepinguga kaasnevad poliitilised uuendused – energeetika-, sisserände-, kliimamuutuste- ja julgeolekualased – on teretulnud vastus Euroopa kodanike ootustele seoses ELiga. Uus leping parandab ka demokraatiat ja läbipaistvust ELis. Nõukogu arutleb avalikult; Euroopa Parlamendi rolli suurendatakse. Kodanikualgatus võimaldab esimest korda ELi tasandil osalusdemokraatiat. Riikide parlamentide osalus tähendab Euroopa küsimuste suuremat mõju ja paremat nähtavust riiklikes poliitilistes debattides.“

Komisjoni arvamuses väidetakse, et kodanike ootustele ja soovidele vastava poliitika kujundamine on Euroopale proovikiviks – kas Euroopa on valmis tegema koostööd ühise tuleviku ehitamiseks. Oma potentsiaali ärakasutamiseks vajab Euroopa Liit moderniseerimist ja reforme.

Komisjon usub, et valitsustevahelise konverentsi volituste puhul, milles lepiti kokku 21.-22. juunil 2007. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel, on tasakaalus poliitiline tegelikkus ja ambitsioonikus, ning et volitused moodustavad Euroopa Liidu jaoks kindla institutsionaalse ja poliitilise aluse, mida kasutades saab vastata oma kodanike ootustele. Valitsustevahelise konverentsi volitused on vajalik alus kiireks ja tõhusaks valitsustevaheliseks konverentsiks, kes on võimeline leppima kokku lepingu kiires ratifitseerimises.

Komisjoni arvamuses rõhutati eeliseid, mida nimetatud volituste kohane reformileping Euroopa Liidule ja tema kodanikele kaasa toob:

- Demokraatlikum ja läbipaistvam Euroopa, kus Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide roll on tugevdatud; nõukogu suurem avatus, mis lubab ühel miljonil kodanikul kutsuda komisjoni üles käivitama algatust nende huvides. Selgem arusaama selle kohta, kes teeb mida Euroopa ja riikide tasandil.

- Tulemuslikum Euroopa institutsioonide ja töömeetoditega, mis on tõhusad ja sujuvad. Komisjoni arvamuses selgitatakse, kuidas reformilepingu tulemuseks on ajakohased institutsioonid, mis töötavad 27 liikmega ELis kiiremaid otsuseid tehes. Parandatud võime tegutseda tänase Euroopa Liidu peamisteks prioriteetideks olevates valdkondades. Lihtsamad ja ausamad hääletuseeskirjad ja toimivamad institutsioonid.

- Õiguste ja väärtuste, solidaarsuse ja turvalisuse Euroopa, kus ELi väärtused ja eesmärgid on kindlalt paigas. Põhiõiguste harta, mis ühendab tsiviil-, poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused, millest EL kinni peab pidama. Tugevdatud solidaarsus ja turvalisus sellistes valdkondades nagu energeetikapoliitika, kliimamuutused, tsiviilkaitse, humanitaarabi ja tervishoid. Euroopa Liidu võimekuse suurendamine vabaduse, turvalisuse ja õiguse alas tegutsemiseks.

- Euroopa üleilmse partnerina, ühendades Euroopa välispoliitilised vahendid nii poliitika kujundamise kui ka selle rakendamise puhul. Reformileping annab Euroopale selge hääle suhetes partneritega terves maailmas, muudab uue institutsionaalse ülesehituse kaudu ühtsemaks ELi välispoliitika erinevad suunad ja rakendab Euroopa majanduslikud, poliitilised ning diplomaatilised tugevused Euroopa huvide ja väärtuste edendamiseks terves maailmas.

Komisjoni arvamuses järeldatakse, et reformilepingu kaudu saab EL teha muudatusi, tõsta eurooplaste turvatunnet ja muuta nad jõukamaks, avardada nende võimalusi üleilmastumises kaasarääkimisel. Komisjon kutsub kõiki valitsustevahelise konverentsi osalisi üles looma tingimused reformilepingus kokku leppimiseks ja selle ratifitseerimiseks enne 2009. aasta juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.

Taustteave

2007. aasta 21.-22. juunil toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel leppisid riigi- ja valitsusjuhid kokku valitsustevahelise konverentsi korraldamises. Lepiti kokku volitused reformilepingu koostamiseks, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut.

Enne valitsustevahelise konverentsi algust esitab komisjon ametliku arvamuse kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 48.

Portugal on eesistujariigina teatanud, et kavatseb valitsustevahelise konverentsi avada üldasju ja välissuhteid käsitleval nõukogu istungil 23.-24. juulil 2007.

Küsimused ja vastused valitsustevahelise konverentsi reformilepinguga seotud volituste kohta leiab dokumendist MEMO/07/283 ning teavet valitsustevahelise konverentsi menetluslike aspektide kohta dokumendist MEMO/07/284.


Side Bar