Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

Bruxelles, den 10. juli 2007

Reform af EU med henblik på det 21. århundrede - Kommissionen vedtager en formel udtalelse forud for regeringskonferencen

Europa-Kommissionen har i dag afgivet en formel udtalelse forud for regeringskonferencen. I Kommissionens udtalelse "Reform af EU med henblik på det 21. århundrede" ses der nærmere på, hvordan en reformtraktat, der respekterer det mandat, der blev opnået enighed om på Det Europæiske Råds seneste møde, kan imødekomme de strategiske og politiske krav, der stilles til EU i dag. I Kommissionens udtalelse redegøres der for de fordele, reformtraktaten vil give borgerne. Kommissionen hilser afholdelsen af en regeringskonference velkommen og understreger, at EU har brug for, at der opnås enighed om en reformtraktat, der ratificeres inden valgene til Europa-Parlamentet i juni 2009.

Kommissionsformand José Manuel Barroso udtalte, at den aftale, der blev nået på Det Europæiske Råds seneste møde, indeholder et klart og præcist mandat for arbejdet, men at et mandat ikke er en traktat. Han fortsatte med at sige, at det er nødvendigt at opretholde tempoet og sikre, at EU får en reformtraktat hurtigst muligt, samt griber chancen for at skabe forandring. Der er dog også behov for være opmærksom på, at alle de fornyelser og fremskridt, regeringskonferencens mandat indeholder, omsættes til traktatsprog. Der er ifølge Kommissionsformanden stor politisk konsensus om, at omfanget og indholdet af regeringskonferencens mandat bør respekteres og ikke genforhandles. Det vil Kommissionen holde fast i.

Margot Wallström, der er næstformand med ansvar for interinstitutionelle relationer og kommunikationsstrategi, sagde, at de politiske fornyelser i reformtraktaten vedrørende energi, indvandring, klimaændring og sikkerhed udgør et kærkomment bidrag til bestræbelserne for at opfylde EU-borgernes forventninger til EU. Den nye traktat vil desuden øge demokratiet i EU og skabe åbenhed om EU's arbejde. Rådets møder vil blive åbnet for offentligheden, og Europa-Parlamentets rolle vil blive styrket. Borgerinitiativet vil for første gang gøre det muligt at skabe medborgerdemokrati på EU-plan. Inddragelsen af de nationale parlamenter indebærer, at EU-spørgsmål får større indflydelse på og bliver mere synlige i den politiske debat på nationalt plan.

I Kommissionens udtalelse hedder det, at EU's opgave går ud på at føre en politik, der opfylder borgernes forventninger og ønsker, en vision om et EU, der er parat til at arbejde sammen for at skabe en fælles fremtid. EU må for at udnytte sit potentiale modernisere og reformere.

Kommissionen finder, at det mandat for regeringskonferencen, som Det Europæiske Råd enedes om på mødet den 21.-22. juni 2007, afbalancerer politisk realisme og ambition og giver EU et sundt institutionelt og politisk grundlag for at opfylde borgernes forventninger. Mandatet udgør det rigtige grundlag for en regeringskonference, der arbejder hurtigt og effektivt, og som kan enes om en traktat, der hurtigt kan ratificeres.

I sin udtalelse fremhæver Kommissionen de forbedringer, reformtraktaten ifølge mandatet vil medføre for EU og EU-borgerne:

- Et mere demokratisk og åbent EU med en styrket rolle til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, større åbenhed i Rådet, der gør det muligt for 1 mio. borgere at kræve, at Kommissionen tager initiativ til at fremsætte et forslag af interesse for dem, og en tydeliggørelse af, hvem der gør hvad på EU-plan og nationalt plan.

- Et mere effektivt EU med institutioner og arbejdsmetoder, der er effektive og strømlinede. I Kommissionens udtalelse redegøres der for, hvordan reformtraktaten vil skabe moderne institutioner, der fungerer i et EU med 27 medlemsstater, og sikre en hurtigere beslutningstagning, forbedre evnen til at handle på områder, der er højt prioriterede i EU på nuværende tidspunkt, og sikre forenklede og mere retfærdige afstemningsregler og strømlinede institutioner.

- Et EU med rettigheder og værdier, solidaritet og sikkerhed, hvor der hersker klarhed om EU's værdier og mål, et charter for grundlæggende rettigheder, hvori de civile, politiske, økonomiske og sociale rettigheder, som EU skal respektere, samles, øget solidaritet og sikkerhed på områder som energipolitik, klimaændring, civil beskyttelse, humanitær hjælp og folkesundhed samt en udvidelse af EU's muligheder for at handle på området frihed, sikkerhed og retfærdighed.

- EU som aktør på den globale scene ved at samle EU's redskaber på det udenrigspolitiske område, både med hensyn til fastlæggelse og gennemførelse af politikker. Reformtraktaten vil sikre, at EU bliver hørt i forbindelse med partnere verden over, skabe mere sammenhæng mellem de forskellige dele af EU's udenrigspolitik med en ny institutionel arkitektur og udnytte EU's økonomiske, politiske og diplomatiske styrke til at fremme EU's interesser og værdier verden over.

I Kommissionens udtalelse konkluderes det, at en sådan reformtraktat vil sætte EU i stand til at skabe forandring, give EU-borgerne mere sikkerhed og gøre dem mere velstående samt give dem mulighed for at være med til at forme globaliseringen. Kommissionen opfordrer alle deltagere på regeringskonferencen til at skabe betingelserne for at enes om en reformtraktat og ratificere den inden valgene til Europa-Parlamentet i juni 2009.

Baggrund

På Det Europæiske Råds møde den 21.-22. juni 2007 enedes stats- og regeringslederne om at indkalde til en regeringskonference. Der blev opnået enighed om et mandat med præcise beføjelser for udformningen af en reformtraktat, der skal ændre traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Kommissionen afgiver i overensstemmelse med artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union en formel udtalelse forud for regeringskonferencen.

Det portugisiske formandskab har meddelt, at det har til hensigt at indlede regeringskonferencen på Rådets møde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23.-24. juli 2007.

Spørgsmål og svar vedrørende regeringskonferencens mandat for en reformtraktat kan ses i MEMO/07/283, og oplysninger om de proceduremæssige aspekter af en regeringskonference kan ses i MEMO/07/284.


Side Bar