Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

V Bruselu dne 10. července 2007

Reformovat Evropu pro 21. století: Komise schválila své oficiální stanovisko před zahájením mezivládní konference.

Evropská komise dnes před zahájením mezivládní konference vydala oficiální stanovisko. Ve svém stanovisku s názvem „Reformovat Evropu pro 21. století“ objasňuje, jak bude reformní smlouva na základě mandátu schváleného na posledním zasedaní Evropské rady reagovat na strategické politické požadavky, se kterými je Evropa v dnešní době konfrontována. Komise vyjmenovává výhody, které reformní smlouva přinese občanům EU. Komise vítá svolání mezivládní konference a zdůrazňuje, že Evropa potřebuje reformní smlouvu, která by byla schválena a ratifikována ještě před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso prohlásil: „Dohoda, které bylo dosaženo na posledním zasedání Evropské rady, obsahuje jasný a přesný mandát k naší práci. Mandát ovšem není smlouva. Nyní musíme udržet současnou dynamiku a zajistit, abychom měli reformní smlouvu co nejdříve. Musíme uchopit příležitost a uskutečnit změny. Musíme rovněž dohlédnout na to, aby všechny změny a přínosy obsažené v mandátu mezivládní konference byly převedeny také do reformní smlouvy. Existuje silná politická shoda, že rozsah a obsah pověření mezivládní konference by měl být dodržen a neměl by být znovu otevírán k diskusi. To je jasné stanovisko Komise“.

Margot Wallströmová, místopředsedkyně pro vztahy s institucemi a komunikační strategii, říká: „Se svými politickými inovacemi – v oblasti energetiky, přistěhovalectví, klimatických změn a bezpečnosti – reaguje reformní smlouva vstřícně na to, co evropští občané očekávají od EU. Prostřednictvím nové smlouvy se rovněž zlepší demokracie a transparentnost v EU. Rada bude jednat veřejně, úloha Evropského parlamentu bude posílena. Občanská iniciativa bude mít poprvé možnost participativní demokracie na úrovni EU. Zapojením národních parlamentů získají evropské otázky větší váhu a stanou se více viditelné také v politických debatách na národní úrovni.“

Ve svém stanovisku Komise uvádí, že úlohou Evropy je provádět politiku, která splňuje očekávání a přání občanů: vizi Evropy, která je připravena spolupracovat při realizaci společné budoucnosti. Aby však mohla Evropská unie svůj potenciál využít, musí se modernizovat a reformovat.

Komise je přesvědčena, že mandát mezivládní konference dohodnutý na zasedání Evropské rady ve dnech 21. – 22. června 2007 představuje vyváženou směs politického realismu a politických cílů, která Evropské unii pomůže vytvořit pevný institucionální a politický základ, jenž by splnil očekávání svých občanů. Mandát poskytuje vhodný základ pro rychle a efektivně pracující mezivládní konferenci, na níž se podaří dohodnout smlouvu, která bude brzy ratifikována.

Ve stanovisku Komise jsou zdůrazněny přínosy, které reformní smlouva na základě tohoto mandátu přinese Evropské unii a jejím občanům:

- Demokratičtější a transparentnější Evropu s posílenou úlohou Evropského parlamentu a národních parlamentů; s větší otevřeností v Radě; s možností pro milion občanů vyzvat Komisi k předložení návrhu, který je v jejich zájmu, a s jasnějším povědomím, kdo co dělá na evropské a národní úrovni.

- Výkonnější Evropu s účinnými a racionálními institucemi a pracovními metodami. Komise ve svém stanovisku objasňuje, jak reformní smlouva v Unii s 27 členskými státy zajistí moderní instituce, které budou rychleji rozhodovat a které budou mít větší možnost jednat v oblastech prioritních pro dnešní Unii, jednodušší a spravedlivější pravidla hlasování a racionálnějšími orgány.

- Evropu práv a hodnot, solidarity a bezpečnosti s jasnými hodnotami a cíli, Chartou základních práv obsahující občanská, politická, hospodářská a sociální práva, která musí Unie respektovat, posílenou solidaritou a bezpečností v oblastech jako je energetická politika, klimatické změny, civilní ochrana, humanitární pomoc a veřejné zdraví, a rozšířenou akceschopností Unie v oblastech svobody, bezpečnosti a práva.

- Posílením Evropy jako aktéra na globální úrovni propojením nástrojů vnější politiky jak v oblasti příprav politiky, tak v oblasti provádění politiky. Reformní smlouva poskytne Evropě jasný hlas ve vztazích s partnery na celém světě, umožní prostřednictvím nové institucionální struktury větší soudržnost mezi různými oblastmi vnější politiky EU a spojí hospodářské, politické a diplomatické síly na podporu evropských zájmů a hodnot v celosvětovém měřítku.

Komise ve svém stanovisku dospěla k závěru, že reformní smlouva umožní Unii provést změny, které by Evropanům napomohly k větší bezpečnosti a prosperitě a poskytly možnost ovlivňovat globalizaci. Komise vyzývá všechny účastníky mezivládní konference k vytvoření takových podmínek, aby reformní smlouva mohla být podepsána a ratifikována ještě před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009.

Souvislosti

Na zasedání Evropské rady ve dnech 21. – 22. června 2007 se hlavy států a předsedové vlád dohodli, že svolají mezivládní konferenci. Stanovili mandát s přesným zadáním vypracovat reformní smlouvu k pozměnění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství.

Před zahájením mezivládní konference Komise zaujímá v souladu s článkem 48 Smlouvy o Evropské unii oficiální stanovisko.

Portugalské předsednictví oznámilo, že hodlá zahájit mezivládní konferenci na zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 23. – 24. července 2007.

Otázky a odpovědi k mandátu mezivládní konference najdete v MEMO/07/283MEMO/07/284 informuje o průběhu mezivládní konference.


Side Bar