Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

Брюксел, 10 юли 2007 г.

Реформа на Европа за ХХІ век: Комисията приема официално становище преди междуправителствената конференция

Днес Европейската комисия публикува официалното си становище преди откриването на междуправителствената конференция. Становището на Комисията със заглавие „Реформа на Европа за ХХІ век“ разглежда начините, по които договорът за реформа, спазвайки мандата, одобрен по време на последния Европейски съвет, ще се справи със стратегическите политически изисквания, пред които е изправена Европа днес. В становището на Комисията се посочват ползите, които договорът за реформа ще донесе на гражданите. Комисията приветства свикването на междуправителствената конференция и подчертава, че Европа се нуждае от приемане и ратифициране на договор за реформа преди европейските избори през юни 2009 г.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Споразумението, което бе постигнато по време на последния Европейски съвет, предоставя ясен и конкретен мандат за нашата дейност. Но мандатът не е договор. Ние имаме нужда от поддържане на импулса и от осигуряване на възможно най-бързо приемане на договора за реформа. Трябва да се възползваме от възможността да постигнем промяна. Също така трябва да бъдем внимателни за това всички нововъведения и постижения, които се съдържат в мандата на междуправителствената конференция (МПК), да бъдат отразени в договора. Съществува силен политически консенсус за това, че обхватът и съдържанието на мандата на МПК следва да бъдат спазени, без да бъдат подлагани отново на дискусии. Такова е със сигурност и мнението на Комисията“.

Маргот Валстрьом, заместник-председател за институционални отношения и комуникационна стратегия заяви: „Нововъведенията в политиката, които внася договорът за реформа и които се отнасят до енергетиката, имиграцията, измененията на климата и сигурността, представляват приветстван от европейските граждани отговор на очакванията им по отношение на ЕС. Новият договор ще подобри също така начина, по който функционират демокрацията и прозрачността в ЕС. Съветът ще провежда открити заседания; ще бъде подсилена ролята на Европейския парламент. Гражданската инициатива ще позволи за първи път демокрация на участието на равнище на ЕС. Участието на националните парламенти означава повече влияние и по-осезаемо присъствие на европейските въпроси по време на националните политически дебати.“

В становището на Комисията се казва, че изпитанието за Европа се състои в това тя да предостави политики, които отговарят на очакванията и стремежите на гражданите: визия за една Европа, която е готова да работи единно за постигане на общо бъдеще. За да осъществи своя потенциал, Европейският съюз се нуждае от модернизиране и реформа.

Комисията вярва, че мандатът на МПК, които бе одобрен на Европейския съвет, състоял се на 21-ви и 22-ри юни 2007 г., постига равновесие между политически реализъм и амбиция и ще предостави на Европейския съюз солидна институционална и политическа основа, за да отговори на амбициите на своите граждани. Мандатът на МПК предоставя правилната основа за бърза и ефикасна Междуправителствена конференция, която е способна да постигне съгласие за договор за своевременно ратифициране.

В становището на Комисията се отделя внимание на подобренията, които договорът за реформа, спазващ мандата, ще внесе по отношение на Европейския съюз и неговите граждани.

- По-демократична и прозрачна Европа чрез подсилена роля за Европейския парламент и за националните парламенти; повече откритост в работата на Съвета; възможност един милион граждани да поискат Комисията да подеме инициатива в техен интерес и по-ясна представа за разпределението на отговорностите на европейско и на национално равнище.

- По-ефективна Европа, чиито институции и работни методи са ефективни и добре организирани. В становището на Комисията се посочва по какъв начин договорът за реформа ще предостави модерни институции, които функционират в Съюз, съставен от 27 държави-членки при по-бързо взимане на решения; подобрена способност да действа в области, които са важни за Съюза днес; опростени и по-справедливи правила за гласуване и добре организирани институции.

- Европа на правата и ценностите, на солидарността и на сигурността и яснота относно ценностите и целите на Съюза; Харта за основните права, която обединява гражданските, политическите, икономическите и социалните права, които Съюзът трябва да спазва; подсилена солидарност и сигурност в области като енергийната политика; измененията на климата, гражданска защита, хуманитарна помощ и обществено здравеопазване и увеличаване на възможностите Съюза да предприема действия по отношение на свободата, сигурността и правосъдието.

- Европа като участник на световната сцена, обединявайки средствата на европейската външна политика по отношение на развитие на политиките и на резултатите от тях. Договорът за реформа ще позволи на Европа да изрази ясно своята позиция в отношенията си с партньорите от целия свят; ще внесе повече съгласуваност между различните елементи на външната политика на ЕС посредством нова институционална структура и ще впрегне европейските икономически, политически и дипломатически сили, за да популяризира европейските интереси и ценности по света.

В становището на Комисията се заключава, че такъв договор за реформа ще предостави на Съюза възможността да постигне промяна, ще даде на европейците повече сигурност и просперитет, ще разгърне техните възможности да структурират глобализацията. Комисията приканва всички участници в междуправителствената конференция да създадат условия за постигане на съгласие и ратифициране на договора за реформа преди изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.

Събитията до момента

По време на Европейския съвет, състоял се на 21-ви и 22-ри юни 2007 г., държавните и правителствени ръководители постигнаха съгласие за свикване на междуправителствена конференция. Бе одобрен мандат, който има ясни компетенции за изготвяне на договор за реформа за изменение на Договора за Европейски съюз и на Договора за създаване на Европейската общност.

Преди началото на междуправителствената конференция Комисията предоставя официално становище в съответствие с член 48 от Договора за Европейски съюз.

Португалското председателство обяви, че възнамерява да открие междуправителствената конференция по време на Съвета по общи въпроси и външни отношения, който ще се състои на 23-ти и 24-ти юли 2007 г.

Вж. MEMO/07/283 за въпроси и отговори относно мандата на МПК за договор за реформа и MEMO/07/284 за процедурните аспекти на междуправителствената конференция.


Side Bar