Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1026

Bryssel den 5 juli 2007

Mot en europeisk europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter

Ett nytt initiativ för att stärka energikonsumenternas rättigheter i EU inleddes i dag när Europeiska kommissionen lade fram ett förslag till stadga om energikonsumenters rättigheter. Stadgan kommer att fastställa konsumenternas rättigheter när det gäller el- och gasdistribution och omfattar avtal, information, priser, tvistlösning och skydd mot otillbörliga affärsmetoder. Det blir första gången som alla dessa rättigheter behandlas i ett och samma dokument. Stadgan kommer att hjälpa konsumenterna att fatta välgrundade beslut om leverantörer när de utövar sina rättigheter på el- och gasmarknaderna som öppnats för konkurrens – vilket kommer att vara fallet i de flesta EU-medlemsstater från och med den 1 juli 2007.

”EU:s konsumenter förväntar sig att vi ska skapa en gemensam europeisk strategi för energi- och klimatförändringsfrågor”, sade EU:s energikommissionär Andris Piebalgs. ”De förväntar sig att EU både ska säkra en hållbar, trygg och konkurrenskraftig energiförsörjning och se till att konsumenternas rättigheter skyddas när energimarknaderna öppnas och de får större valfrihet. Det är här som den föreslagna stadgan om energikonsumenters rättigheter kommer in.”

”Öppnandet av dessa marknader innebär både en utmaning och nya möjligheter för de europeiska konsumenterna", sade Meglena Kuneva, EU:s kommissionär för konsumentskydd. ”Vi har inte uppnått vårt mål förrän vi lyckats skapa en öppen och effektiv marknad där konsumenternas rättigheter är helt skyddade och där välinformerade konsumenter använder sina kunskaper för att utnyttja de erbjudanden som finns tillgängliga."

Kommissionen uttalade sin fasta vilja att skydda energikonsumenterna i sitt meddelande om energipolitiken av den 10 januari 2007. EU:s energiministrar och statsöverhuvuden har också efterlyst bättre konsumentskydd mot bakgrund av att EU:s energimarknader kommer att öppnas helt i juli 2007, vilket ger konsumenterna rätt att själva välja energileverantör[1].

EU:s el- och gasdirektiv (2003/54/EG och 2003/55/EG) fastställer redan konsumenternas rättigheter på energiområdet och omfattar skydd av svaga grupper. Dessa rättigheter bör dock förtydligas när marknaderna nu ska öppnas helt.

Konsumenterna behöver tydlig information som hjälper dem att välja mellan olika leverantörer och de måste skyddas mot oskäliga försäljningsmetoder som syftar till att pressa dem till att byta leverantör eller som försvårar sådana byten. Förfarandena för byte av leverantör måste vara effektiva. Vi måste också se till att risken för ”energifattigdom” motverkas genom att skydda de medborgare som är mest sårbara för höjda energipriser.

Mot en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter

Kommissionen har fastställt följande fyra centrala mål som den framtida stadgan ska baseras på:

 • Effektivare skydd av svaga grupper.
 • Mer information till konsumenterna.
 • Mindre pappersarbete vid byte av leverantör.
 • Skydd av konsumenterna mot oskäliga försäljningsmetoder.

Stadgan väntas garantera konsumenternas rätt till följande:

 • Anslutning: rätten att mot betalning få regelbunden och förutsägbar tillgång till säkra och trygga el- och gastjänster.
 • Leverans: rätten att byta el- och gasleverantör utan kostnad.
 • Avtal: stadgan innehåller ett antal punkter som måste ingå i varje avtal med en energileverantör.
 • Information: om energitillgång, avtalsvillkor, priser och tariffer, energieffektivitetsåtgärder samt information om elens ursprung och hur den produceras.
 • Priser: energi måste tillhandahållas till rimliga, enkelt jämförbara och öppet redovisade priser.
 • Sociala åtgärder: att se till att svaga grupper får tillgång till en miniminivå av energitjänster (kraft, värme och ljus) för att motverka energifattigdom.
 • Tvistlösning: rätten till enkla och billiga förfaranden i samband med tvister.
 • Otillbörliga affärsmetoder: sådana är förbjudna enligt EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder[1].

Nästa steg

Berörda parter (t.ex. konsumenternas företrädare, regleringsmyndigheter på energiområdet, EU:s medlemsstater och el- och gasbranschen) kommer att konsulteras om förslaget till en stadga. Kommissionen kommer sedan att utarbeta ett slutligt dokument som bygger på deras synpunkter, som de berörda parterna kommer att underteckna vid en formell ceremoni.

Den kommer förmodligen att äga rum i början av december 2007.

Europeiska kommissionens meddelande "Mot en europeisk stadga om energikonsumenters rättigheter" och inbjudan till deltagande i det offentliga samrådet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Information om direktivet om otillbörliga affärsmetoder finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm

Mer information om EU:s energipolitik och kommissionens meddelande ”En energipolitik för Europa” av den 10 januari 2007 finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm


[1] Cypern och Estland har beviljats ett undantag och ska ha öppnat sina elmarknader senast 2013. Malta har fått ett undantag utan fastställd tidsbegränsning. Lettland och Portugal måste öppna sina gasmarknader fram till 2010 och Finland och Grekland så fort vissa villkor uppfylls.

[1] Direktiv 2005/29/EG av den maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder kommer att träda i kraft den 12 december 2007.


Side Bar