Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1026

Brusel 5. júla 2007

Smerom k Európskej charte práv spotrebiteľov energie

Európska Komisia dnes spustila novú iniciatívu s cieľom posilniť práva spotrebiteľov energie v EÚ tým, že predložila návrh na chartu práv spotrebiteľov energie. Očakáva sa, že charta stanoví práva spotrebiteľov v oblastiach dodávky elektrickej energie a plynu, čo zahrnie zmluvy, informácie, ceny, urovnávanie sporov a ochranu voči nekalým obchodným praktikám. Bude to po prvýkrát, čo sa tieto práva načrtnú v jednom dokumente. Charta pomôže spotrebiteľom pri uplatňovaní práv na trhoch s elektrickou energiou a plynom otvorených hospodárskej súťaži, vo väčšine členských štátov EÚ do 1. júla 2007, robiť rozhodnutia o výbere dodávateľa na základe pre nich dostupných informácií.

„Spotrebitelia v EÚ od nás očakávajú, že pripravíme spoločnú odpoveď na výzvy v oblasti energie a klimatickej zmeny“, povedal komisár EÚ pre energetiku Andris Piebalgs. „A popri poskytovaní trvalo udržateľnej, bezpečnej a konkurencieschopnej dodávky energie očakávajú od EÚ, že bude prispievať k ochrane práv spotrebiteľov, keďže sa trhy s energiou otvorili s cieľom zvýšiť pre spotrebiteľov možnosť výberu. A tu vchádza na scénu charta práv spotrebiteľov energie.“

„Otvorenie týchto trhov znamená výzvu aj príležitosť pre európskych spotrebiteľov“, povedala Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa. „Len keď sa nám podarí vytvoriť transparentný a účinný trh, na ktorom sú práva spotrebiteľov ochránené v plnej miere a informovaní spotrebitelia využívajú svoje znalosti pri výbere z dostupných ponúk, môžeme vyhlásiť, že sme dosiahli svoj cieľ.“

Komisia vo svojom oznámení o energetickej politike z 10. januára 2007 vyjadrila odhodlanie chrániť spotrebiteľov energie. Ministri a hlavy štátov EÚ takisto žiadali o lepšiu ochranu spotrebiteľov pri úplnom otvorení trhov s energiami v júli 2007, ktoré dá spotrebiteľom právo vybrať si svojho dodávateľa podľa vlastného uváženia[1].

V smerniciach o elektrickej energii a plyne (2003/54/ES a 2003/55/ES) sa už zaviedli práva spotrebiteľov v oblasti energie spolu s ochranou zraniteľných občanov, ale tieto práva sa musia ujasniť z hľadiska úplného otvorenia trhu.

Spotrebitelia potrebujú jasné informácie, ktoré by im pomohli vybrať medzi dodávateľmi, a potrebujú ochranu pred nečestnými praktikami pri predaji, ktoré ich tlačia do výmeny dodávateľa, alebo im ju naopak sťažujú. Postupy pri výmene dodávateľa musia byť účinné. A riziko „nedostupnosti palív“ je potrebné riešiť ochranou občanov, ktorí by mohli byť obzvlášť citliví na zvýšenie cien energií.

Smerom k Európskej charte práv spotrebiteľov energie

Komisia určila štyri kľúčové ciele, na ktorých by sa budúca charta mala zakladať:

 • účinnejšia ochrana zraniteľných občanov;
 • viac informácií pre spotrebiteľov;
 • menej papierovania pri výmene dodávateľa;
 • ochrana spotrebiteľov pred nečestnými praktikami pri predaji.

Očakáva sa, že spotrebitelia budú mať podľa návrhu charty nárok na:

 • Spojenia: právo na základe platby dostávať pravidelné a predpokladané úrovne bezpečných a spoľahlivých služieb dodávok elektrickej energie a plynu
 • Dodávka: právo na zmenu dodávateľa elektrickej energie a plynu bez poplatku
 • Zmluvy: v charte sa uvádzajú minimálne prvky, ktoré musí zahŕňať každá zmluva s dodávateľom energie
 • Informácie: o dodávke energie, podmienkach zmluvy, cenách a tarifách, opatreniach energetickej účinnosti a pôvode a spôsobe výroby elektrickej energie
 • Ceny: energia sa musí sprístupniť za primerané, ľahko a jasne porovnateľné a transparentné ceny
 • Sociálne opatrenia: poskytnúť zraniteľným občanom minimálne úrovne energetických služieb (elektrinu, teplo a svetlo) s cieľom zabrániť nedostupnosti energií
 • Urovnávanie sporov: právo na jednoduché a nenákladné postupy podávania sťažností v prípade sporov
 • Nekalé obchodné praktiky: tie sú podľa smernice EÚ o nekalých obchodných praktikách zakázané[1].

Ďalšie kroky

O navrhovaných prvkoch charty sa bude konzultovať so zainteresovanými stranami (vrátane zástupcov spotrebiteľov, regulátorov energií, členských štátov EÚ a plynárenského priemyslu a priemyslu energetiky). Komisia potom na základe ich pripomienok pripraví návrh konečného znenia dokumentu, ktorý zainteresované strany podpíšu počas formálnej ceremónie.

Malo by sa tak stať začiatkom decembra 2007.

Znenie oznámenia Európskej komisie „Smerom k Európskej charte práv spotrebiteľov energie“, ako aj pozvanie na účasť na verejných konzultáciách sú dostupné na stránke:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Smernica o nekalých obchodných praktikách je na stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm

Viac informácií o energetickej politike EÚ vrátane znenia oznámenia Komisie z 10. januára 2007 o „energetickej politike pre Európu“ nájdete na:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm


[1] Cyprus a Estónsko majú výnimku pri otváraní svojich trhov s elektrickou energiou do roku 2013. Malta má neobmedzenú výnimku. Lotyšsko a Portugalsko musia otvoriť svoje trhy s plynom do roku 2010; Fínsko a Grécko ako náhle sa splnia určité podmienky.

[1] Smernica o NOP 2005/29/ES z 11.5.2005 sa začne uplatňovať 12. decembra 2007.


Side Bar