Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1026

Briselē, 2007. gada 5. jūlijā

Virzībā uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartas pieņemšanu

Ierosinot pieņemt Enerģijas patērētāju hartu, Eiropas Komisija šodien uzsāka jaunu iniciatīvu, lai nostiprinātu enerģijas patērētāju tiesības ES. Gaidāms, ka šajā hartā tiks izklāstītas patērētāju tiesības elektroenerģijas un gāzes piegādes jomā, tostarp tādos jautājumos kā līgumi, informācija, cenas, strīdu izšķiršana un aizsardzība pret negodīgu komercpraksi. Tā būs pirmā reize, kad šīs tiesības apkopos vienā dokumentā. Hartā patērētāji varēs rast informāciju, kas tiem palīdzēs pieņemt lēmumu par piegādātāja izvēli, ja tie izmantos savas izvēles tiesības konkurencei atvērtajā elektroenerģijas un gāzes tirgū – vairākumā ES dalībvalstu tas ir iespējams no 2007. gada 1. jūlija.

„ES patērētāji gaida Eiropas kopīgu rīcību, reaģējot uz situāciju enerģētikas jomā un klimata pārmaiņu izraisītajām problēmām,” teica ES enerģētikas komisārs Andris Piebalgs. „Patērētāji ne tikai vēlas saņemt ilgtspējīgus, drošus un konkurētspējīgus energoapgādes pakalpojumus, bet arī cer, ka ES rīkosies patērētāju tiesību aizsardzības jomā tagad, kad enerģētikas tirgi ir atvērti, piedāvājot patērētājiem plašākas izvēles iespējas. Tādēļ ir vajadzīga Enerģijas patērētāju harta.”

„Šo tirgu atvēršana Eiropas patērētājiem ir gan problēma, gan izdevība,” teica ES patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuneva. „Tikai tad, kad izdosies izveidot pārskatāmu un efektīvu tirgu, kurā patērētāju tiesības ir pilnībā aizsargātas un patērētāji saņem pietiekamu informāciju, lai izmantotu pieejamo piedāvājumu priekšrocības, varēsim teikt, ka mērķis ir sasniegts.”

Komisija 2007. gada 10. janvāra paziņojumā par enerģētikas politiku apliecināja apņemšanos aizsargāt enerģijas patērētājus. ES enerģētikas ministri un valstu vadītāji arī ir pieprasījuši nodrošināt labāku patērētāju aizsardzību pēc ES enerģētikas tirgu pilnīgas atvēršanas 2007. gada jūlijā, kas dos patērētājiem tiesības izvēlēties sev visizdevīgāko enerģētikas piegādātāju[1].

ES Elektroenerģijas un Gāzes direktīvās (2003/54/EK un 2003/55/EK) jau ir noteiktas patērētāju tiesības enerģētikas jomā, kā arī mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu aizsardzības pasākumi, tomēr šīs tiesības ir jāprecizē, ņemot vērā pilnīgu tirgus atvēršanu.

Patērētājiem vajadzīga nepārprotama informācija, kas tiem palīdzētu izvēlēties piegādātājus, un tiem vajadzīga arī aizstāvība pret jebkādām negodīgām pārdošanas metodēm, ar ko tos mēģina piespiest nomainīt piegādātāju vai kavē to darīt. Piegādātāja nomaiņas procesam jābūt efektīvam. Jārisina arī jautājums par enerģijas izmaksu negatīvas finansiālās ietekmes risku, aizsargājot iedzīvotājus, kurus īpaši nelabvēlīgi varētu iespaidot enerģijas cenu kāpums.

Virzībā uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartas pieņemšanu

Komisija ir apzinājusi četrus galvenos mērķus, uz ko jāpamato izstrādājamā harta:

 • mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu efektīvāka aizsardzība,
 • vairāk informācijas patērētājiem,
 • mazāk birokrātijas, mainot enerģijas piegādātāju,
 • patērētāju aizsardzība pret negodīgām pārdošanas metodēm.

Paredzams, ka hartas projektā tiks iekļautas šādas patērētāju tiesības:

 • pieslēgums – tiesības par samaksu regulāri un iepriekšparedzamā apmērā saņemt drošus elektroenerģijas un gāzes piegādes pakalpojumus,
 • piegāde – tiesības bez maksas nomainīt elektroenerģijas un gāzes piegādātāju,
 • līgumi – hartā minēti obligātie elementi, kas jāietver visos līgumos ar enerģijas piegādātājiem,
 • informācija – par energoapgādi, līgumu nosacījumiem, cenām un tarifiem, energoefektivitātes pasākumiem un elektroenerģijas izcelsmi un ražošanas metodi,
 • cenas – enerģijai jābūt pieejamai par saprātīgām, vienkārši un nepārprotami salīdzināmām un pārskatāmām cenām,
 • sociālie pasākumi – nodrošināt mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas ar enerģētikas pakalpojumiem minimālā līmenī (strāva, siltums un apgaismojums), lai izvairītos no enerģijas izmaksu izraisīta trūkuma,
 • strīdu izšķiršana – tiesības uz vienkāršu un nedārgu sūdzību izskatīšanas kārtību strīdu gadījumā,
 • negodīga komercprakse – aizliegta saskaņā ar ES Negodīgas komercprakses direktīvu[1].

Turpmākie pasākumi

Ar ieinteresētajām personām (tostarp patērētāju pārstāvjiem, enerģētikas regulatoriem, ES dalībvalstīm un gāzes un elektroenerģijas nozares pārstāvjiem) apspriedīsies par ierosinātās hartas elementiem. Pamatojoties uz apspriešanās rezultātiem, Komisija sagatavos dokumenta galīgo versiju, ko ieinteresētās personas parakstīs oficiālas ceremonijas laikā.

Tam būtu jānotiek 2007. gada decembra sākumā.

Eiropas Komisijas paziņojums „Virzībā uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartas pieņemšanu” un uzaicinājums piedalīties sabiedriskajā apspriešanā pieejams:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Informācija par Negodīgas komercprakses direktīvu:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm

Papildu informācija par ES enerģētikas politiku, tostarp Komisijas 2007. gada 10. janvāra paziņojums par enerģētikas politiku:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm


[1] tKiprai un Igaunijai ir atļauts atvērt elektroenerģijas tirgu 2013. gadā. Maltai izņēmums piešķirts uz nenoteiktu laiku. Latvijai un Portugālei gāzes tirgus jāatver 2010. gadā, bet Somijai un Grieķijai – tiklīdz ir izpildīti atsevišķi nosacījumi.

[1] 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas stāsies spēkā 2007. gada 12. decembrī.


Side Bar