Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1026

Briuselis, 2007 m. liepos 5 d.

Europos energijos vartotojų teisių chartijos link

Europos Komisijai pateikus Energijos vartotojų chartijos pasiūlymą, šiandien pradedama įgyvendinti nauja iniciatyva, kuria bus siekiama geriau užtikrinti ES energijos vartotojų teisių apsaugą. Šioje chartijoje turėtų būti nustatytos vartotojų teisės elektros energijos ir dujų tiekimo srityje: sutarčių sudarymas, informacijos teikimas, kainos, ginčų sprendimas ir apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos. Tai pirmas kartas, kai teisės išdėstomos viename dokumente. Chartija padės užtikrinti, kad vartotojai, naudodamiesi savo teisėmis konkurencijai atvertose elektros energijos ir dujų rinkose (daugumoje ES valstybių narių jos bus atvertos 2007 m. liepos 1 d.), rinktųsi tiekėją prieš tai susipažinę su visa būtina informacija.

„ES vartotojai tikisi, kad mes parengsime bendras europines priemones energetikos ir klimato kaitos problemoms spręsti, – kalbėjo už energetiką atsakingas ES Komisijos narys Andris Piebalgas. – Jiems reikia tvaraus, saugaus ir konkurencingo energijos tiekimo, be to, jie tikisi, kad, atvėrus energijos rinkas ir vartotojams suteikus didesnę pasirinkimo laisvę, ES imsis veiksmų vartotojų teisėms apsaugoti. Būtent tam ir skirta Energijos vartotojų chartija.“

„Šių rinkų atvėrimas yra kartu ir išbandymas, ir naujos galimybės Europos vartotojams, – kalbėjo už vartotojų apsaugą atsakinga ES Komisijos narė Meglena Kuneva. – Tik sukūrę skaidrią ir tinkamai veikiančią rinką, kurioje deramai saugomos vartotojų teisės, vartotojai tinkamai informuojami ir remdamiesi ta informacija gali naudotis visomis pasiūlymų galimybėmis, galėsime manyti, kad savo tikslą pasiekėme.

2007 m. sausio 10 d. Energetikos politikos komunikate Komisija įsipareigojo ginti energijos vartotojus. ES energetikos ministrai ir valstybių vadovai taip pat paprašė užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą, atsižvelgiant į tai, kad 2007 m. liepos mėn. bus visiškai atvertos ES energijos rinkos, ir tai suteiks vartotojams teisę patiems rinktis savo energijos tiekėją[1].

ES elektros energijos ir dujų direktyvomis (2003/54/EB ir 2003/55/EB) jau nustatytos vartotojų teisės energetikos srityje ir garantijos pažeidžiamiausioms piliečių grupėms, tačiau šias teises dar reikėtų aiškiau apibrėžti, atsižvelgiant į visišką rinkos atvėrimą.

Vartotojams reikia aiškios informacijos, kuria remdamiesi galėtų pasirinkti vieną iš tiekėjų, be to, būtina užtikrinti vartotojų apsaugą nuo nesąžiningos komercinės veiklos, t. y. daromo spaudimo pakeisti tiekėją arba kliūčių keisti tiekėją sudarymo. Tiekėjo keitimo procedūros turi būti veiksmingos. Taip pat reikia imtis priemonių, kad būtų išvengta skurdo dėl kuro stygiaus, t. y. numatyti apsaugos priemones tiems piliečiams, kurie, padidėjus energijos kainoms, nukentėtų labiausiai.

Europos energijos vartotojų teisių chartijos link

Komisija nustatė keturis pagrindinius tikslus, kuriais turėtų būti grindžiama naujoji chartija:

 • veiksmingesnė pažeidžiamiausių piliečių grupių apsauga;
 • geresnis vartotojų informavimas;
 • mažiau administracinių formalumų keičiant tiekėją;
 • vartotojų apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos;

Chartijos projekte numatytos tokios vartotojų teisės:

 • prisijungimas prie tiekimo tinklų: teisė už mokestį naudotis reguliariomis, nuspėjamomis ir saugiomis elektros energijos ir dujų tiekimo paslaugomis;
 • tiekimas: teisė nemokamai keisti elektros energijos ir dujų tiekėją;
 • sutartys: chartijoje nurodyti būtiniausi sutarties su energijos tiekėju punktai;
 • informavimas: apie energijos tiekimą, sutarties sąlygas, kainas ir tarifus, energijos naudojimo efektyvumo priemones ir elektros kilmę bei jos gamybos metodus;
 • kainos: tiekiamos energijos kainos turi būti racionalios, paprastai ir aiškiai palyginamos bei skaidrios;
 • socialinės priemonės: užtikrinti pažeidžiamiausioms piliečių grupėms būtiniausias energijos tiekimo paslaugas (elektros energijos tiekimo, šildymo ir apšvietimo), kad būtų išvengta skurdo dėl energijos stygiaus;
 • ginčų sprendimas: teisė į paprastas ir nebrangias skundų teikimo procedūras ginčo atveju;
 • nesąžininga komercinė veikla: ji draudžiama pagal ES nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą[1].

Tolesni veiksmai

Dėl siūlomų chartijos sudėtinių dalių bus konsultuojamasi su suinteresuotosiomis šalimis (vartotojų atstovais, energetikos sektoriaus reguliavimo institucijomis, ES valstybėmis narėmis ir dujų bei elektros energijos pramonės atstovais). Atsižvelgdama į jų pastabas Komisija parengs galutinį dokumentą, kurį suinteresuotosios šalys pasirašys oficialios ceremonijos metu.

Tai turėtų įvykti 2007 m. gruodžio mėn.

Europos Komisijos komunikatas „Europos energijos vartotojų chartijos link“ ir kvietimas dalyvauti viešose konsultacijose skelbiami tinklavietėje

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva pateikta tinklavietėje:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm

Daugiau informacijos apie ES energetikos politiką, taip pat 2007 m. sausio 10 d. Komisijos komunikato „Europos energetikos politika“ tekstą žr. tinklavietėje:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm


[1] Kiprui ir Estijai taikoma nukrypti leidžianti nuostata – šios šalys atvers savo elektros energijos rinkas iki 2013 m. Maltai nukrypti leidžianti nuostata taikoma neribotą laikotarpį. Latvija ir Portugalija turi atverti savo dujų rinkas iki 2010 m., o Suomija ir Graikija – kai įvykdys tam tikras sąlygas.

[1] 2005 m. gegužės 11 d. 2005/29/EB nesąžiningos komercinės veiklos direktyva įsigalios 2007 m. gruodžio 12 d.


Side Bar