Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1026

Bryssel 5.7.2007

Komissio ehdottaa energian kuluttajien oikeuksia koskevaa eurooppalaista peruskirjaa

EU:ssa käynnistettiin tänään uusi aloite energian kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi, kun Euroopan komissio esitti ehdotuksen energian kuluttajien peruskirjaksi. Peruskirjan odotetaan määrittelevän sähkö- ja kaasutoimituksiin liittyvät kuluttajien oikeudet, jotka kattavat sopimukset, tiedotuksen, hinnat, riitojen ratkaisun ja suojelun epätervettä kilpailua vastaan. Kyseisiä oikeuksia ei ole aikaisemmin käsitelty yhdessä ja samassa asiakirjassa. Peruskirja auttaa kuluttajia tekemään toimittajien valintaa koskevia perusteltuja päätöksiä, kun he käyttävät oikeuksiaan sähkö- ja kaasumarkkinoilla, jotka on useimmissa EU:n jäsenvaltioissa avattu kilpailulle 1. heinäkuuta 2007 mennessä.

"EU:n kuluttajat odottavat yhtenäistä eurooppalaista ratkaisua energia-alaan ja ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin" totesi energia-asioista vastaava komissaari Andris Piebalgs. "Kestävän, turvallisen ja kilpailukykyisen energiahuollon lisäksi he odottavat EU:n suojaavan kuluttajien oikeudet energiamarkkinoiden avautuessa ja kuluttajien valinnanvaran kasvaessa. Energian kuluttajien peruskirja vastaa juuri näihin odotuksiin."

"Energiamarkkinoiden avautuminen merkitsee Euroopan kuluttajille sekä haasteita että mahdollisuuksia", totesi kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva. "Voimme todeta saavuttaneemme tavoitteemme ainoastaan siinä tapauksessa, että olemme onnistuneet luomaan avoimet ja tehokkaat markkinat, joilla kuluttajien oikeudet on täysin turvattu ja joilla valistuneet kuluttajat pystyvät tietojensa pohjalta käyttämään hyödykseen saatavilla olevia tarjouksia."

Komissio korosti energiapolitiikkaa koskevassa, 10. tammikuuta 2007 päivätyssä tiedonannossaan olevansa sitoutunut energian kuluttajien suojeluun. Myös EU:n energiaministerit ja valtionpäämiehet ovat vaatineet parempaa kuluttajansuojelua ottaen huomioon EU:n energiamarkkinoiden täydellisen avautumisen heinäkuussa 2007, jolloin kuluttajilla on oikeus valita haluamansa energian toimittaja[1].

EU:n sähkö- ja kaasudirektiiveissä (2003/54/EY ja 2003/55/EY) on jo vahvistettu energia-alalla sovellettavat kuluttajien oikeudet sekä haavoittuvimmassa asemassa olevia kansalaisia koskevat turvajärjestelyt, mutta näitä oikeuksia olisi selvennettävä nyt kun markkinat avautuvat täydellisesti.

Kuluttajat tarvitsevat selkeää informaatiota, joka auttaa heitä toimittajien valinnassa, sekä suojelua kohtuuttomilta myyntikäytänteiltä, joilla heitä painostetaan vaihtamaan toimittajia tai joilla niiden vaihtamista vaikeutetaan. Toimittajan vaihtamista koskevien menettelyjen on oltava tehokkaita. "Polttoaineniukkuuteen" liittyvää riskiä on torjuttava suojelemalla kansalaisia, jotka saattavat kärsiä erityisesti energian hintojen noususta.

Kohti energian kuluttajien oikeuksia koskevaa eurooppalaista peruskirjaa

Komissio on määritellyt neljä päätavoitetta, joille tulevan peruskirjan olisi pohjauduttava:

 • haavoittuvimmassa asemassa olevien kansalaisten entistä tehokkaampi suojelu;
 • kuluttajille suunnatun tiedottamisen lisääminen;
 • toimittajan vaihtamiseen liittyvän paperityön vähentäminen;
 • kuluttajien suojelu kohtuuttomilta myyntikäytänteiltä.

Peruskirjassa määriteltävien kuluttajien oikeuksien odotetaan sisältävän seuraavat:

 • Liittymät: oikeus saada maksua vastaan säännöllisesti ja ennakoidusti turvallisia ja varmoja sähkö- ja kaasupalveluja
 • Toimitukset: oikeus vaihtaa maksutta sähkön- ja kaasuntoimittajaa
 • Sopimukset: peruskirjassa luetellaan seikat, jotka jokaisen energian toimittajien kanssa tehtävän sopimuksen on vähintään sisällettävä
 • Tiedotus: energiahuollosta, sopimusehdoista, hinnoista ja tariffeista, energiatehokkuutta koskevista toimenpiteistä sekä sähkön alkuperästä ja tuotantomenetelmistä
 • Hinnat: energian on oltava saatavissa kohtuullisin, helposti ja selvästi vertailtavissa olevin ja avoimin hinnoin
 • Sosiaaliset toimenpiteet: haavoittuvimmassa asemassa oleville kansalaisille turvataan energiapalvelujen vähimmäistaso (sähkö, lämpö ja valo) energianiukkuuden välttämiseksi
 • Riitojen ratkaiseminen: oikeus yksinkertaisiin ja edullisiin valitusmenettelyihin
 • Sopimattomat kaupalliset menettelyt: nämä on kielletty sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan EU:n direktiivin[1] nojalla.

Jatkotoimet

Sidosryhmiä (kuluttajajärjestöt, energia-alan sääntelyviranomaiset, EU:n jäsenvaltiot sekä kaasu- ja sähköalan yritykset) tullaan kuulemaan peruskirjaa varten esitetyistä tekijöistä. Komissio laatii kuulemisten perusteella lopullisen asiakirjan, jonka intressipiirit allekirjoittavat virallisessa seremoniassa.

Tämän pitäisi tapahtua joulukuun 2007 alussa.

Energian kuluttajien oikeuksia koskevasta eurooppalaisesta peruskirjasta laadittu komission tiedonanto ja kehotus osallistua julkiseen kuulemiseen löytyvät Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi löytyy osoitteesta:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm

Lisätietoja EU:n energiapolitiikasta, mukaan luettuna 10. tammikuuta 2007 päivätty Euroopan energiapolitiikkaa koskeva komission tiedonanto, on saatavissa osoitteesta:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm


[1] Kyprokselle ja Virolle on myönnetty poikkeus, jonka mukaan niiden on avattava sähkömarkkinansa vuoteen 2013 mennessä. Maltalle on myönnetty poikkeus toistaiseksi. Latvian ja Portugalin on avattava kaasumarkkinansa vuoteen 2010 mennessä; Suomen ja Kreikan heti, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

[1] 11. toukokuuta 2005 annettu direktiivi 2005/29/EY tulee voimaan 12. joulukuuta 2007.


Side Bar