Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1026

Brüssel, 5. juuli 2007

Teel energiatarbijate õiguste Euroopa harta suunas

Euroopa Komisjoni ettepanekuga energiatarbijate harta kohta käivitati täna uus algatus energiatarbijate õiguste kindlustamiseks ELis. Kõnealuse hartaga kavatsetakse kehtestada tarbijate õigused elektrienergia ja gaasitarne valdkondades, sealhulgas lepingute, teabe, hindade, vaidluste lahendamise ja ebaausate kaubandustavade kaitsmise osas. Esimest korda esitatakse kõnealused õigused ühises dokumendis. Hartaga aidatakse tarbijatel teha tarnijate valikul põhjendatud otsuseid, kasutades oma õigusi elektrienergia- ja gaasiturgudel, mis avati enamikes ELi liikmesriikides konkurentsile 1. juulil 2007.

„ELi tarbijad ootavad, et me mõjutaks Euroopa ühist tegutsemist energeetika ja kliimamuutuse alaste probleemide lahendamisel”, ütles ELi energeetikavolinik Andris Piebalgs. „Kuna tarbijatele on tagatud säästev, turvaline ja konkurentsivõimeline energiatarne, ootavad nad, et EL kaitseb tarbijate õigusi ka siis, kui energiaturud avatakse tarbijate jaoks suuremale valikule. Siinkohal osutub energiatarbijate harta vajalikuks.”

„Kõnealuste turgude avamine on Euroopa tarbijate jaoks ühtaegu nii väljakutse kui ka võimalus”, ütles tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva. „Üksnes juhul, kui oleme edukalt loonud läbipaistva ja tõhusa turu, kus tarbijate õigused on täielikult kaitstud ning teadlikud tarbijad kasutavad oma teadmisi olemasolevate pakkumiste hulgast õige otsuse tegemiseks, võime tõdeda, et oleme oma eesmärgi saavutanud.”

Komisjon kinnitas energiapoliitikat käsitlevas 10. jaanuari 2007. aasta teatises oma kohustust energiatarbijaid kaitsta. ELi energeetikaministrid ja riigipead on samuti taotlenud tarbijate paremat kaitsmist 2007. aasta juulis toimunud ELi energeetikaturgude täieliku avamise korral, mis annab tarbijatele õiguse valida oma energiatarnija või teha selle suhtes oma eelistus[1].

Elektrienergiat ja gaasi käsitlevates ELi direktiivides (2003/54/EÜ ja 2003/55/EÜ) on juba sätestatud tarbijate õigused energiavaldkonnas, mis hõlmavad ka vähemkindlustatud kodanike kaitsemeetmeid, kuid turu täieliku avamise kontekstis oleks vaja kõnealuseid õigusi täpsustada.

Tarbijad vajavad selget teavet, mis aitaks neil tarnijate vahel valida ning kaitset ebaausate müügitavade eest, millega neile avaldatakse survet tarnija vahetamise soovi korral või muudetakse vahetamine keeruliseks. Tarnija vahetamise menetlus peab olema tõhus. Energiapuuduse ohu korral tuleb mõelda nende kodanike kaitsele, keda hinnatõus võib eriti valusalt tabada.

Teel energiatarbijate õiguste Euroopa harta suunas

Komisjon on määratlenud neli peamist eesmärki, millele tulevane harta peaks tuginema:

 • vähemkindlustatud kodanike tõhusam kaitsmine;
 • rohkem teavet tarbijatele;
 • vähem paberitööd tarnija vahetamise korral;
 • tarbijate kaitsmine ebaausate müügitavade eest.

Harta eelnõu kohaselt peavad tarbijate õigustega olema hõlmatud:

 • ühendus: õigus tasu eest saada pidevalt toimivaid ning ette teada kindla ja turvalise tasemega elektrienergia- ja gaasiteenuseid;
 • tarnimine: õigus tasuta vahetada elektri- ja gaasitarnijat;
 • lepingud: hartas loetletakse igas energiatarnijaga sõlmitavas lepingus sisalduvad miinimumnõuded;
 • teave: energiatarne, lepingutingimuste, hindade ja tariifide, energiatõhususe meetmete, elektrienergia päritolu ja tootmismeetodi kohta;
 • hinnad: energia peab olema kättesaadav mõistlike, hõlpsalt ja selgelt võrreldavate ning läbipaistvate hindadega;
 • sotsiaalsed meetmed: selleks, et vältida energiapuuduse ohtu, tuleb vähemkindlustatud kodanikele tagada energiateenuste miinimumtase (energia, soojus ja valgus);
 • vaidluste lahendamine: vaidluste korral õigus lihtsatele ja odavatele kaebuste esitamise menetlustele;
 • ebaausad kaubandustavad: kõnealused tavad on keelatud ebaausaid kaubandustavasid käsitleva ELi direktiiviga[1].

Järgmised sammud

Harta kavandatud aspektide osas peetakse nõu sidusrühmadega (sealhulgas tarbijate, energeetikasektorit reguleerivate asutuste, ELi liikmesriikide ning gaasi- ja elektrienergiatööstuse esindajatega). Nende panusele tuginedes koostab komisjon seejärel lõppdokumendi, millele huvitatud isikud kirjutavad alla ametliku tseremoonia käigus.

Kõnealune sündmus peaks toimuma 2007. aasta detsembri alguses.

Euroopa Komisjoni teatise tekst „Teel energiatarbijate õiguste Euroopa harta suunas” kohta ja kutse avalikus arutelus osalemiseks on kättesaadavad järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi kohta vaata:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm

Täiendava teabe saamiseks ELi energiapoliitika, sealhulgas komisjoni energiapoliitikat käsitleva 10. jaanuari 2007. aasta teatise kohta vaata:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm


[1] Küprose ja Eesti suhtes on kehtestatud erand avada nende elektriturud 2013. aastaks. Malta suhtes on kehtestatud piiramatu tähtajaga erand. Läti ja Portugal peavad oma gaasiturud avama 2010. aastaks; Soome ja Kreeka niipea, kui teatavad tingimused on täidetud.

[1] 11. mai 2005. aasta ebaausate kaubandustavade direktiiv (UCP) nr 2005/29/EÜ jõustub 12. detsembril 2007.


Side Bar