Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1026

Брюксел, 5 юли 2007 г.

Към създаване на Европейска харта за правата на потребителите на енергия

Днес стартира нова инициатива за утвърждаване правата на потребителите на енергия в ЕС. Началото ѝ беше поставено от представеното от Европейската комисия предложение за харта на енергопотребителите. Очаква се с нея да бъдат установени правата на потребителите в сферата на електро- и газоснабдяването, в това число договори, информация, цени, разрешаване на спорове и защита срещу нелоялни търговски практики. За първи път тези права ще бъдат събрани в един документ. Хартата ще помогне на потребителите да вземат информирани решения при избора на доставчици, когато се ползват от правата си в отворените за конкуренция пазари на електричество и газ, които към 1 юли 2007 г. ще бъдат реалност за повечето държави от ЕС.

„Потребителите в ЕС очакват от нас да изградим общ европейски отговор на енергийните предизвикателства и предизвикателствата на изменението на климата“, заяви енергийният еврокомисар Андрис Пиебалгс. „Освен да им осигурява устойчиво, сигурно и конкурентоспособно енергийно снабдяване, гражданите очакват ЕС да работи и за защитата на потребителите в процеса на отваряне на енергийните пазари към по-широк избор. Тук е и мястото на предлаганата харта на енергопотребителите.“

„Отварянето на тези пазари е и предизвикателство, и възможност за европейските потребители“, заяви еврокомисарят по защитата на потребителите Меглена Кунева. „Можем да заключим, че сме постигнали целта си едва след като успеем да създадем прозрачен и ефективен пазар, в който правата на потребителите са напълно защитени и информираните потребители използват натрупаните познания, за да се възползват от предлаганите оферти“.

Комисията даде заявка за ангажимента си към защитата на потребителите на енергия със съобщението си относно енергийната политика от 10 януари 2007 г. Държавни глави и енергийни министри от ЕС също поискаха по-добра защита за потребителите в контекста на пълното отваряне на енергийните пазари в ЕС през юли 2007 г., с които потребителите ще придобият правото да избират сами своя доставчик на енергия[1].

С директивите за електричеството и природния газ (2003/54/ЕО и 2003/55/ЕО) вече се създадоха права за потребителите в енергийния сектор, както и предпазни механизми за уязвимите групи от населението. Тези права обаче трябва да бъдат доизяснени предвид пълното отваряне на пазарите.

Потребителите се нуждаят от ясна информация, с помощта на която да избират измежду различните доставчици, и от защита от евентуални нелоялни търговски практики, целящи да ги принудят да преминат към друг доставчик или, обратното, да затруднят тяхното включване към друго дружество. Процедурите за смяна на доставчика трябва да бъдат ефективни. Трябва да се работи и по риска от „енергийна бедност“ като се осигури защита на онези граждани, които могат да бъдат особено уязвими спрямо увеличените цени на енергията.

Към създаване на Европейска харта за правата на потребителите на енергия

Комисията набеляза четири ключови цели, които да застанат в основата на бъдещата харта:

 • по-ефективна защита на уязвимите граждани;
 • повече информация за потребителите;
 • по-малко бюрокрация при смяната на доставчик;
 • защита на потребителите срещу нелоялни търговски практики.

Очаква се правата на потребителите според проектохартата да обхванат следните аспекти:

 • захранване — правото срещу заплащане да се получават редовни и предсказуеми нива на безопасно и сигурно снабдяване с електричество и газ
 • снабдяване — правото безплатно да сменят своя доставчик на електричество и газ
 • договори — хартата изрежда минимума от елементи, които трябва да присъстват във всеки договор с енергиен доставчик
 • информация — относно снабдяването, условията на договора, цени и тарифи, мерки за енергийна ефективност, произход на и начин, по който се генерира електричеството
 • цени — енергията трябва да се осигурява при разумни, лесно и ясно сравними и прозрачни цени
 • социални мерки — предоставяне на уязвимите граждани на минимални енергийни услуги (електричество, отопление и осветление) с цел недопускане на енергийна бедност
 • разрешаване на спорове — правото на несложни и нескъпи процедури за подаване на жалби в случай на спорове
 • нелоялни търговски практики — същите са забранени с директивата за нелоялни търговски практики[1].

Следващи стъпки

Ще се проведат консултации със заинтересованите страни (в т. ч. представители на потребителите, енергийни регулатори, държави-членки на ЕС, дружествата от енерго- и газоснабдяването) по предлаганите елементи на хартата. След консултациите въз основа на направените предложения Комисията ще изготви окончателния документ, който ще бъде подписан от заинтересованите страни по време на официална церемония,

която следва да се състои в началото на декември 2007 г.

Текстът на съобщението на Европейската комисия „Към Европейска харта за правата на потребителите на енергия“ и поканата за участие в обществената консултация могат да бъдат намерени на адрес:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Относно директивата за нелоялните търговски практики:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm

За повече информация за енергийната политика на ЕС, както и за пълния текст на съобщението на Комисията от 10 януари 2007 г. „Енергийна политика за Европа“:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm

За контакти:


[1] Кипър и Естония разполагат с дерогация да отворят енергийните си пазари до 2013 г. Дерогацията за Малта е за неопределен срок. Латвия и Португалия трябва до 2010 г. да отворят пазарите си за природен газ, а Финландия и Гърция — в момента, в който са изпълнени определени условия.

[1] Директивата за нелоялни търговски практики (2005/29/ЕО) от 11.5.2005 г. ще влезе в сила на 12 декември 2007 г.


Side Bar