Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1008

Brussels, 4 July 2007

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken: EU förväntas återfå sina förlorade marknadsandelar inom vinsektorn genom att sektorn omorganiseras

Europeiska kommissionen har idag antagit ett förslag om en genomgripande reform av den gemensamma organisationen av marknaden för vin. Förslaget är resultatet av mer än ett års förhandlingar med alla berörda parter om de idéer som togs upp meddelandet från 2006. Syftet är att göra EU:s vinproducenter mer konkurrenskraftiga, återta marknader, balansera tillgången efter efterfrågan, förenkla regelverket, bevara EU:s bästa vinframställningstraditioner, stärka det sociala nätverket i landsbygdsområdena och att skydda miljön. Huvudtanken i reformen är att se till att budgeten på 1,3 miljarder euro utnyttjas på ett effektivare sätt. Budgetbeloppet kommer att förbli oförändrat. I förslaget ingår att alla ineffektiva marknadsstödsåtgärder, som stöd till destillering, privat lagring och exportbidrag, stryks omedelbart. Dessutom kommer bruket att tillsätta socker i vin, så kallad chaptalisering, att förbjudas och stödet till druvmust som används för att berika vin, vilket infördes för att kompensera för de högre kostnaderna i förhållande till chaptalisering, kommer att strykas. Krisdestilleringen kommer att ersättas av två åtgärder för krishantering, som kommer att finansieras genom nationella anslag till de enskilda medlemsstaterna. Större ekonomiska anslag kommer däremot att avsättas för marknadsföring av det vin som produceras inom EU, särskilt i länder utanför EU. Under en övergångsperiod på fem år kommer nyplanteringsbegränsningarna att finnas kvar och producenter som inte är konkurrenskraftiga kommer att ges möjlighet att lämna sektorn och få ekonomiskt stöd för detta. Efter 2013 kommer stoppet för nyplantering att hävas så att konkurrenskraftiga producenter kan utöka sin produktion om de så önskar. Märkningsreglerna kommer att förenklas och vissa vinframställningsmetoder som godtagits av samtliga medlemmar i Internationella vinorganisationen kommer att godkännas av EU. Dessutom kommer kvalitetspolitiken att baseras på vinernas geografiska ursprung. Var och en av medlemsstaterna kommer att ges ett nationellt anslag och kommer att få välja från en meny med olika åtgärder så att de åtgärder som vidtas är avpassade efter den lokala situationen. Mer pengar kommer att gå till politiken för landsbygdens utveckling, som åtgärder för att finansiera etablering för unga vinproducenter och miljöskydd.

”Under det senaste året har vi haft en intensiv diskussion om hur EU:s vinsektor bäst kan komma tillbaka till toppen. Jag har besökt många vinregioner och samtalat med vinproducenter. I det förslag som vi presenterar idag har vi tagit hänsyn till de synpunkter som kommit fram, särskilt det önskemål som uttryckts om att stärka marknadsföringen av europeiska viner på exportmarknaderna och om att begränsa nedläggningen av vinodlingar i områden som är känsliga ur miljösynpunkt”, sade Mariann Fischer Boel, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, och hon fortsatte ”vi lägger för närvarande för mycket pengar, mer än en tredjedel av vår budget, på att göra oss av med överskottsproduktionen av vin istället för att inrikta oss på att stärka konkurrenskraften och förbättra marknadsföringen av våra viner. Jag är övertygad om att förslaget kommer att gjuta nytt liv i EU:s vinsektor och hjälpa sektorn att ta tillbaka sin plats som världens största och bästa vinproducent. Låt oss därför gå vidare och göra vad som är bäst, både för vinproducenterna och konsumenterna.”

Beslutets innehåll:

Inget mer marknadsstöd: Från och med reformens första dag kommer följande åtgärder att tas bort: Krisdestillering, stöd till destillering av biprodukter och spritdrycker och destillering av vin för andra syften, stöd till privat lagring, exportbidrag, stöd till druvmust för berikning av vin.

Förbud mot berikning med socker: Bruket att berika vin med socker kommer att vara förbjudet från och med den dag då reformen träder ikraft. Detta är inte i linje med Internationella vinorganisationens eller EU:s definitioner, men genom att chaptalisering förbjuds och stödet för druvmust upphör kommer det att bli möjligt att bibehålla balansen mellan norr och söder. Alla producenter kommer då att framställa vin enbart med hjälp av druvor och icke-subventionerad druvmust.

Nedläggning av vinodlingar: Vinodlare som önskar sluta odla vin kommer att erbjudas ett bidrag för frivillig nedläggning. För att göra ordningen attraktiv kommer bidraget under det första året att vara 30 % högre än nu och därefter kommer det att minska gradvis under en femårsperiod. För att motverka sociala och miljörelaterade problem kommer medlemsstaterna att få begränsa nedläggningen i bergsområden, branta sluttningar och i områden som är känsliga ur miljösynpunkt. Dessutom kan medlemsstaterna stoppa nedläggningarna om de berör mer än 10 % av den totala vinodlingsarealen i en medlemsstat. Nedläggningen förväntas omfatta totalt cirka 200 000 hektar. Budgeten för detta kommer att minska från 430 miljoner euro under det första året till 59 miljoner under det femte och sista året och de genomsnittliga bidragen kommer att sjunka från 7.174 euro per hektar under det första året till 2.938 euro per hektar under det femte året.

Samlat gårdsstöd: Alla vinodlingsarealer kommer att kunna komma ifråga för samlat gårdsstöd och de arealer som läggs ned kommer automatiskt att beviljas ersättning, vilket säkrar att arealerna hålls i god hävd både när det gäller jordbruksvillkor och miljömässiga villkor.

Slut på nyplanteringsbegränsningarna: Systemet med planteringsrätter kommer att finnas kvar till och med utgången av övergångsperioden 2013 och kommer därefter att upphöra så att konkurrenskraftiga producenter kan utöka sina odlingar om de så önskar. Producenternas beslut om att utöka sina odlingar kommer således att grundas på om de anser att de har möjlighet att avsätta produktionen eller inte.

Vinframställningsmetoder: Ansvaret för att godkänna nya eller ändrade vinframställningsmetoder kommer att överföras på kommissionen, som kommer att bedöma de metoder som godkänns av Internationella vinorganisationen och införliva dem med EU:s förteckning över godkända metoder. EU kommer att godkänna de vinframställningsmetoder som är godkända internationellt för producenterna i EU skall kunna exportera till länder utanför EU. Förbudet mot import av druvmust för vinframställning och förbudet mot blandning av vin med ursprung i EU och vin med ursprung i länder utanför EU kommer att finnas kvar.

Bättre regler om märkning: EU:s kvalitetsbegrepp bygger på det geografiska ursprunget (dvs. kvalitetsvin som producerats i en viss region). Viner med geografisk beteckning kommer att delas upp i viner med skyddad geografisk beteckning och viner med skyddad ursprungsbeteckning. De nya märkningsreglerna är enklare och innebär att konsumenternas behov av tydligare märkning tillgodoses och dessutom kommer det nu för första gången att bli tillåtet att även på viner utan geografisk beteckning ange druvsort och årgång, vilket innebär att konsumenternas efterfrågan på viner som framställs med en enda druvsort tillgodoses.

Nationella anslag: Genom dessa nationella anslag kan medlemsstaterna välja att vidta de åtgärder som de anser är lämpliga utifrån den situation som råder i de enskilda medlemsstaterna. Den samlade budgeten kommer att variera mellan 634 miljoner euro under 2009 och 850 miljoner euro 2015. Det belopp som kommer att ställas till förfogande för varje enskild medlemsstat kommer att beräknas utifrån vinarealen, produktionen och de historiska kostnaderna. Bland de åtgärder som kan komma ifråga finns marknadsföring i länder utanför EU, omstrukturering/omställning av vingårdar, stöd till gallring (s.k. grön skörd), nya krishanteringsåtgärder som försäkringar mot naturkatastrofer och stöd till de administrativa kostnaderna för att inrätta en sektorsspecifik försäkringsfond.

Åtgärder för landsbygdsutveckling: Många av de åtgärder som ingår i förordningen om landsbygdens utveckling är av intresse för vinsektorn, inte minst etablering av unga lantbrukare, bättre marknadsföring, yrkesutbildning, stöd till producentorganisationer, stöd för att täcka extrakostnader och inkomstbortfall i samband med åtgärder för att bevara kulturlandskapet, samt förtidspensionering. För att möjliggöra detta kommer anslag att överföras till budgeten för landsbygdsutveckling och anslagen kommer att öka från 100 miljoner euro 2009 till 400 miljoner euro 2014. Anslagen kommer att öronmärkas för de vinproducerande regionerna.

Marknadsföring och information: Kommissionen har för avsikt att föra en ansvarstagande marknadsförings- och informationspolitik. I denna ingår en budget på 120 miljoner euro ur de nationella anslagen för marknadsföring utanför EU, vilka samfinansieras till 50 % av EU. Det kommer att utarbetas nya informationskampanjer inom EU om de geografiska beteckningarna och om riskerna och fördelarna med en måttlig vinkonsumtion. Den sistnämnda åtgärden samfinansieras till 60 % av EU.

Miljöskydd: Det faktum att alla vinodlingsarealer kan komma ifråga för samlat gårdsstöd innebär att tvärvillkoren beträffande miljöskydd kommer att tillämpas mer övergripande. Tvärvillkoren kommer att tillämpas på alla vinarealer som läggs ned. Det kommer att införas minimikrav för miljöskydd i samband med nedläggning av vinarealer, omstrukturering och gallring och det kommer att beviljas större anslag för jordbruksrelaterade miljöåtgärder inom programmen för landsbygdens utveckling.

EU:s vinsektor:

Det finns fler än 2,4 miljoner vinföretag i EU, och dessa utnyttjar 3,6 miljoner hektar (2 %) av EU:s jordbruksyta. Under 2006 stod vinproduktionen för 5 % av värdet av EU:s jordbruksproduktion. EU:s vinkonsumtion sjunker stadigt trots att försäljningen av kvalitetsviner ökar. De senaste tio åren har importen ökat med 10 % per år, samtidigt som exporten bara ökar långsamt. Om den nuvarande trenden håller i sig kommer överskottsproduktionen av vin att nå upp till 15 % av 2011 års totala produktion. EU spenderar cirka en halv miljard euro varje år på att göra sig av med överskottsvin som det inte finns någon marknad för.

Se även:
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

Hänvisning till videomaterial:
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_search_en.cfm?witch=video&keyword=&ref=I&videoref=051269&LOGIN2=+Search


Side Bar