Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1008

Bruksela, dnia 4 lipca 2007 r.

Reforma WPR: reforma sektora wina pomoże Europie odzyskać utracone udziały w rynku

Komisja Europejska przyjęła dziś wnioski dotyczące szeroko zakrojonej reformy wspólnej organizacji rynku wina. Jest to wynik trwającej ponad rok dyskusji ze wszystkimi stronami na temat pomysłów zaproponowanych w komunikacie z czerwca 2006 r. Zamierzone cele to zwiększenie konkurencyjności unijnych producentów, odzyskanie rynków, zrównoważenie podaży i popytu, uproszczenie przepisów, zachowanie najlepszych tradycji w produkcji wina, wzmocnienie tkanki społecznej na obszarach wiejskich i ochrona środowiska naturalnego. Kluczowym punktem reformy będzie lepsze wykorzystanie środków budżetowych (1,3 miliarda EUR), które pozostaną na obecnym poziomie. Wnioski przewidują zniesienie wszelkich nieskutecznych środków wspierających rynek, takich jak różne formy pomocy na destylację, pomoc na prywatne składowanie, refundacje wywozowe. Wprowadzony zostałby zakaz dodawania cukru w celu wzbogacania wina – szaptalizacji – a także zniesiono by pomoc w odniesieniu do wykorzystania moszczu do wzbogacania wina, ustanowioną w celu zrekompensowania wyższego kosztu tej techniki w porównaniu z szaptalizacją. Destylacja kryzysowa zostałaby zastąpiona dwoma środkami zarządzania w sytuacjach kryzysowych, finansowanymi ze środków będących do dyspozycji dla poszczególnych krajów. Dużo więcej środków zostałoby przeznaczone na promocję wina z UE, zwłaszcza na rynkach krajów trzecich. W ciągu pięcioletniego okresu przejściowego utrzymane zostałyby ograniczenia dotyczące sadzenia, a niekonkurencyjni producenci mieliby możliwość opuszczenia sektora na atrakcyjnych warunkach finansowych. Po roku 2013 ograniczenia dotyczące sadzenia zostałyby zniesione, aby umożliwić konkurencyjnym producentom rozwinięcie produkcji, jeżeli by tego chcieli. Przepisy dotyczące etykietowania zostałyby uproszczone, niektóre metody wytwarzania wina, zatwierdzone przez wszystkie kraje produkujące wino z Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina (OIV), zostałyby przyjęte przez UE, a polityka jakości opierałaby się na koncepcji pochodzenia geograficznego. Państwa członkowskie otrzymałyby środki finansowe oraz wykaz działań umożliwiających im podjęcie najwłaściwszych środków w zależności od sytuacji na rynku lokalnym. Więcej środków zostałoby przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich w celu sfinansowania różnych działań, w tym w zakresie rozpoczynania działalności młodych producentowi wina oraz ochrony środowiska.

„Przez ponad rok dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób przywrócić europejskiemu sektorowi wina pozycję lidera. Odwiedziłam wiele regionów winiarskich, żeby wysłuchać panujących tam opinii i przedstawić mój punkt widzenia. Nasz dzisiejszy wniosek bierze pod uwagę zgłoszone uwagi, w szczególności zwiększając promocję naszego wina na rynkach wywozu oraz ograniczając karczowanie w obszarach wrażliwych z punktu widzenia ochrony środowiska.” - powiedziała Mariann Fischer Boel, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. „Obecnie marnujemy za dużo pieniędzy – ponad jedną trzecią środków budżetowych – na pozbywanie się nadwyżki wina zamiast zwiększać naszą konkurencyjność i promować nasze wina. Jestem przekonana, że mój wniosek ożywi europejski sektor wina i umożliwi zajęcie należnej nam najwyższej i najmocniejszej pozycji. Zatem zostawmy już retorykę i uczyńmy, co w naszej mocy, by poprawić sytuację plantatorów winorośli i konsumentów wina.”

Szczegóły wniosku:

Jednolita płatność na gospodarstwo: wszystkie obszary uprawy winorośli będą kwalifikować się do jednolitej płatności na gospodarstwo, a te, które zostaną wykarczowane, zostaną automatycznie zakwalifikowane do płatności, zapewniając w ten sposób, że są utrzymane w dobrej kondycji rolnej i środowiskowej.

Koniec ograniczeń dotyczących sadzenia: system praw do sadzenia zostanie utrzymany do końca okresu przejściowego w 2013 r., a następnie zniesiony od dnia 1 stycznia 2014 r., tak aby konkurencyjni producenci wina mogli rozwinąć produkcję. Decyzja o zwiększeniu produkcji będzie zależeć od możliwości zbytu przez producentów wyprodukowanego przez nich wina.

Środki finansowe do dyspozycji dla poszczególnych krajów: umożliwią wszystkim państwom członkowskim dostosowanie środków do ich szczególnej sytuacji. Całkowity budżet wyniesie 634 mln EUR w roku 2009 i 850 mln EUR od roku 2015. Kwota do dyspozycji dla każdego kraju będzie obliczana w zależności od obszaru uprawy winorośli, produkcji i wydatków w przeszłości. Potencjalne środki obejmują: promocję w krajach trzecich, restrukturyzację/przekształcenie winnic, wsparcie dla „zielonych zbiorów”, nowe środki zarządzania w sytuacjach kryzysowych, tj. ubezpieczenie na wypadek klęsk żywiołowych i koszty administracyjne ustanowienia w sektorze funduszu ubezpieczeń wzajemnych.

Środki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich: wiele środków wymienionych w rozporządzeniu w sprawie rozwoju obszarów wiejskich może być interesujące dla sektora wina, zwłaszcza rozpoczynanie działalności przez młodych rolników, poprawa marketingu, kształcenie zawodowe, wsparcie dla organizacji producentów, wsparcie na pokrycie kosztów dodatkowych i dochodów przeznaczonych na utrzymanie krajobrazów wiejskich, wcześniejsze emerytury. Aby to umożliwić, pieniądze zostałyby przekazane do budżetu na rozwój obszarów wiejskich, z 100 mln EUR w roku 2009 do 400 mln EUR od roku 2014. Pieniądze te zostałyby wydzielone z przeznaczeniem na regiony winiarskie.

Praktyki enologiczne: przeniesienie odpowiedzialności za zatwierdzanie nowych lub zmianę istniejących praktyk enologicznych na Komisję, która będzie oceniać praktyki enologiczne zaakceptowane przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli i Wina i włączać je do wykazu zaakceptowanych praktyk UE. UE zezwoli na uzgodnione na poziomie międzynarodowym praktyki wytwarzania wina w celu wywozu do tych miejsc przeznaczenia. Utrzymane zostaną zakazy przywozu moszczu do winifikacji i mieszania win UE z winami pochodzącymi z przywozu.

Lepsze przepisy w zakresie etykietowania: Podstawą koncepcji win gatunkowych UE będzie pochodzenie geograficzne (wino gatunkowe produkowane w określonym regionie). Wina z oznaczeniem geograficznym będą dzielić się na wina z chronionym oznaczeniem geograficznym oraz wina z chronioną nazwą pochodzenia. Etykietowanie będzie odpowiadać potrzebom konsumentów dzięki temu, że zostanie uproszczone oraz, w szczególności, ponieważ po raz pierwszy na etykietach win UE nieposiadających oznaczenia geograficznego będzie można wskazać odmianę winorośli i rocznik win w odpowiedzi na popyt na wina jednoszczepowe.

Promocja i informacja: Komisja zamierza intensywnie prowadzić odpowiedzialną kampanię promocyjno-informacyjną. Obejmie ona budżet w wysokości 120 mln EUR poza środkami finansowymi do dyspozycji dla poszczególnych krajów na działania promocyjne poza UE, z czego 50 % będzie współfinansowane przez UE. Zorganizowane zostaną nowe kampanie informacyjne w UE na temat win posiadających oznaczenie geograficzne oraz odpowiedzialnego/umiarkowanego spożycia wina, przy zwiększonej stopie współfinansowania do 60 % tych drugich.

Ochrona środowiska naturalnego: kwalifikowalność wszystkich obszarów uprawy winorośli do systemu płatności jednolitej oznacza szersze stosowanie norm ochrony środowiska naturalnego zgodnych z zasadą współzależności. Zasada współzależności będzie mieć zastosowanie do wszystkich obszarów poddanych karczowaniu. Zostaną ustanowione minimalne wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące karczowania, restrukturyzacji i „zielonych zbiorów”, a także zwiększone fundusze na programy rolnośrodowiskowe w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich.

Program karczowania: Producentom, którzy zdecydują się na opuszczenie sektora, zostanie zaproponowana dobrowolna premia za karczowanie. W pierwszym roku premia będzie o 30 % wyższa od obecnego poziomu, w celu zachęcania do zaprzestania działalności w pierwszym roku, a następnie będzie zmniejszać się przez pięć lat trwania programu. W celu uniknięcia problemów społecznych lub związanych ze środowiskiem, państwa członkowskie będą mogły ograniczać karczowanie w winnicach położonych na terenach górzystych i na stromych zboczach oraz w regionach wrażliwych z punktu widzenia ochrony środowiska i wstrzymać karczowanie, jeżeli całkowita wykarczowana powierzchnia osiągnie 10 % obszarów uprawy winorośli w danym kraju. Całkowita wykarczowana powierzchnia powinna wynosić około 200 000 hektarów. Przeznaczony na ten cel budżet wyniesie w pierwszym roku 430 mln EUR i 59 mln EUR w piątym – końcowym – roku, a średnia premia zmniejszy się z 7.174 EUR/ha w pierwszym roku do 2.938 EUR/ha w piątym roku.

Zniesienie środków zarządzania rynkiem: z pierwszym dniem wejścia w życie reformy zniesione zostaną następujące środki: destylacje kryzysowe, wsparcie dla destylacji produktów ubocznych, destylacji alkoholu spożywczego oraz winogron podwójnego przeznaczenia, pomoc na prywatne składowanie, refundacje wywozowe, wsparcie dla stosowania moszczu w celu wzbogacenia wina.

Zakaz stosowania cukru w celu wzbogacenia wina: z dniem wejścia w życie reformy zostanie wprowadzony zakaz stosowania cukru w celu wzbogacenia wina. Proces ten jest niezgodny z definicjami OIV ani UE. Zniesienie szaptalizacji oraz wsparcia dla moszczu umożliwi utrzymanie równowagi pomiędzy północą a południem Europy. Wszyscy producenci będą wówczas wytwarzać wino wyłącznie z winogron i niedotowanego moszczu.

Sektor wina UE:

Na terenie UE znajduje się ponad 2,4 miliona gospodarstw zajmujących się produkcją wina, wykorzystujących 3,6 miliona ha, co stanowi 2 % obszaru gruntów rolnych UE. Produkcja wina w 2006 r. stanowiła 5 % wartości produkcji rolnej UE. Spożycie wina unijnego stale maleje, mimo że sprzedaż win gatunkowych wzrasta. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przywóz wzrastał o 10 % rocznie, jednocześnie zaś wywóz wzrastał bardzo powoli. Jeżeli obecne trendy utrzymają się w latach 2010/11, nadprodukcja wina będzie stanowić 15 % produkcji rocznej. UE wydaje każdego roku około pół miliarda euro na pozbywanie się nadwyżek wina, na które nie ma zbytu.

Zob. również:
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

Odniesienie do materiałów video:
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_search_en.cfm?witch=video&keyword=&ref=I&videoref=051269&LOGIN2=+Search


Side Bar