Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1008

Brussel, 4 juli 2007

GLB-hervorming: Wijnhervorming helpt bij heroveren van Europa's verloren marktaandeel

De Europese Commissie heeft vandaag voorstellen aangenomen voor een ingrijpende hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor wijn. In de aanloop naar deze verwezenlijking is meer dan een jaar met alle betrokken partijen gesproken over de ideeën uit de mededeling van juni 2006. De hervorming heeft tot doel het concurrentievermogen van de producenten uit de EU te verhogen, markten te heroveren, vraag en aanbod in evenwicht te brengen, de regels te vereenvoudigen, de beste tradities van de wijnbouw in de EU in stand te houden, het maatschappelijk weefsel van de plattelandsgebieden te verstevigen en het milieu te beschermen. Sleutel tot het welslagen van de hervorming is een beter gebruik van de begrotingsmiddelen (1,3 miljard euro), die op het huidige niveau worden gehandhaafd. De voorstellen houden in dat alle niet efficiënt gebleken marktondersteunende maatregelen (verschillende soorten van distillatie, particuliere opslagsteun, uitvoerrestituties) vanaf dag één worden afgeschaft. Chaptalisatie (de toevoeging van suiker ter verrijking van de wijn) wordt verboden, net als steun voor most die bestemd is voor verrijking – een maatregel die werd ingevoerd om de hogere kosten ten opzichte van chaptalisatie te compenseren. Crisisdistillatie wordt vervangen door twee crisisbeheersmaatregelen die uit de nationale financiële enveloppes worden betaald. Bovendien wordt aanzienlijk meer geld ter beschikking gesteld voor afzetbevordering, met name op markten van derde landen. De aanplantbeperkingen blijven tijdens een vijfjarige overgangsperiode van toepassing en niet-concurrerende producenten krijgen de mogelijkheid de sector te verlaten in ruil voor een aantrekkelijk steunbedrag. Na 2013 worden de beperkingen op aanplant opgeheven om concurrerende producenten de kans te geven hun productie desgewenst uit te breiden. De etiketteringsvoorschriften worden eenvoudiger, bepaalde wijnbereidingsprocedés die door alle producerende landen van de OIV (Internationale organisatie voor wijnbouw en wijnbereiding) zijn aanvaard, worden door de EU overgenomen en het kwaliteitsbeleid wordt gestoeld op een benadering die uitgaat van de geografische oorsprong. De lidstaten krijgen een nationale financiële enveloppe en een menu van acties die hen in staat moeten stellen maatregelen aan te nemen die optimaal op de plaatselijke omstandigheden zijn afgestemd. Plattelandsontwikkelingsmaatregelen, onder meer voor de vestiging van jonge wijnproducenten en voor milieubescherming, worden financieel ruimer bedeeld.

"Een jaar lang is intens gediscussieerd over manieren om de communautaire wijnsector zijn eermalige plaats aan te top terug te bezorgen. Ik heb in een groot aantal wijngebieden geluisterd naar de producenten en hun mijn standpunten overgebracht. In dit voorstel wordt rekening gehouden met wat hen bezighoudt, zoals blijkt uit de opgedreven inspanningen voor afzetbevordering van onze wijn op de exportmarkten en de beperking van de rooiregeling in ecologisch gevoelige gebieden", aldus Mariann Fischer Boel, commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling. "Het geld dat we momenteel besteden aan het verwijderen van overtollige wijn (maar liefst een derde van onze begroting) kan beter worden gebruikt voor het opkrikken van ons concurrentievermogen en het promoten van onze wijn. Ik ben ervan overtuigd dat mijn voorstel aan de Europese wijnsector een krachtige injectie zal geven en hem de plaats zal bezorgen die hij als de grootste en beste ter wereld verdient. De tijd is gekomen om het retorische discours achterwege te laten en de handen uit de mouwen te steken voor zowel wijnproducenten als consumenten."

Inhoud van het voorstel:

Bedrijfstoeslag Alle met wijnstokken aangeplante oppervlakten komen in aanmerking voor toeslagrechten in het kader van de bedrijfstoeslagregeling. Gerooide oppervlakten zijn automatisch subsidiabel, om ervoor te zorgen dat zij in een goede landbouw- en milieuconditie worden gehouden.

Verstrijken van de aanplantbeperkingen Het systeem van de aanplantrechten wordt verlengd tot het einde van de overgangsperiode in 2013, en wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft om concurrerende producenten de kans te geven hun productie uit te breiden. Het besluit tot verhoging van de productie wordt bepaald door de capaciteit van de producent om zijn productie te verkopen.

Nationale financiële enveloppes Deze moeten de lidstaten in staat stellen de maatregelen op hun eigen situatie toe te snijden. De totale begroting varieert van 634 miljoen euro in 2009 tot 850 miljoen euro vanaf 2015. Het bedrag per lidstaat wordt berekend op basis van het wijnbouwareaal, de productie en de historische uitgaven. De maatregelen kunnen betrekking hebben op: afzetbevordering in derde landen, herstructurering/omschakeling van wijngaarden, steun voor groen oogsten, nieuwe vormen van crisisbeheer, zoals verzekering tegen natuurrampen en de financiering van de administratieve kosten van het opzetten van sectorale onderlinge fondsen.

Maatregelen voor plattelandsontwikkeling Een groot aantal maatregelen uit de verordening inzake plattelandsontwikkeling kunnen ook interessant zijn voor de wijnsector. Wij denken dan met name aan steun voor de vestiging van jonge landbouwers, afzetverbetering, beroepsopleiding, producentenorganisaties, aanvullende kosten en inkomstenverlies ten gevolge van het behoud van cultuurlandschappen, en vervroegde uittreding. Hiertoe zullen middelen overgeheveld worden naar de begroting voor plattelandsontwikkeling, gaande van 100 miljoen euro in 2009 tot 400 miljoen euro vanaf 2014. Deze middelen worden geoormerkt voor de wijnproducerende gebieden.

Wijnbereidingsprocedés De verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van nieuwe of de wijziging van bestaande wijnbereidingsprocedés zal worden overgedragen aan de Commissie, die de door de OIV aanvaarde procedés zal beoordelen en in de lijst van door de EU aanvaarde procedés zal opnemen. Internationaal goedgekeurde procedés voor het maken van wijn die bestemd is voor uitvoer naar die bestemmingen, zullen door de EU worden toegestaan. Het verbod op de invoer van most voor de wijnbereiding en op het mengen van EU-wijn met ingevoerde wijn wordt gehandhaafd.

Betere etiketteringvoorschriften Het concept van kwaliteitswijn uit de EU wordt gebaseerd op de geografische oorsprong (in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn). De groep wijnen met een geografische aanduiding wordt opgesplitst in wijn met een beschermde geografische aanduiding en wijn met een beschermde oorsprongsbenaming. Met deze nieuwe voorschriften wordt ingegaan op de vraag van de consument naar eenvoudiger regels en mogen op EU-wijn zonder een geografische aanduiding voor het eerst het wijndruivenras en het oogstjaar op het etiket worden vermeld, waarmee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de consument naar wijn van één wijndruivenras.

Afzetbevordering en voorlichting De Commissie is vastbesloten een krachtdadige campagne op het gebied van afzetbevordering en voorlichting te voeren. Hiervoor zal 120 miljoen euro worden uitgetrokken uit de nationale enveloppes voor afzetbevorderingsmaatregelen buiten de EU; 50 % wordt door de EU medegefinancierd. In de EU komen er nieuwe voorlichtingscampagnes over wijn met een geografische aanduiding en over een verantwoord/matig wijnverbruik; de medefinanciering voor het laatstgenoemde thema wordt opgevoerd tot 60 %.

Milieubescherming Het feit dat alle wijnbouwgebieden in aanmerking komen voor de bedrijfstoeslagregeling betekent dat de milieunormen in het kader van de randvoorwaarden op ruimere schaal zullen worden toegepast. De randvoorwaarden zullen op alle gerooide oppervlakten van toepassing zijn. Er komen bovendien minimummilieueisen voor rooiing, herstructurering en groen oogsten en extra middelen voor landbouwmilieuregelingen in het kader van de programma's voor plattelandsontwikkeling.

Rooiregeling Wijntelers die de sector willen verlaten, komen in aanmerking voor een rooipremie. In jaar 1 zal de premie 30 % hoger liggen dan het huidige niveau. Om het gebruik van de regeling vanaf jaar 1 te stimuleren zal de premie in de loop van de vijfjarige duur van de regeling geleidelijk worden verlaagd. Om sociale of milieuproblemen te voorkomen, krijgen de lidstaten de mogelijkheid om het rooien van wijngaarden in berggebieden, op steile hellingen en in ecologisch gevoelige gebieden te beperken en het rooien stop te zetten indien in totaal 10 % van de met wijnstokken aangeplante oppervlakte is gerooid. In totaal zou 200 000 hectare moeten worden gerooid. De begroting hiervoor zal dalen van 430 miljoen euro in jaar 1 tot 59 miljoen euro in het vijfde en laatste jaar. De gemiddelde premie zal worden verlaagd van 7.174 euro per hectare in jaar 1 tot 2.938 euro per hectare in het vijfde jaar.

Afschaffing van marktbeheersmaatregelen Met ingang van de eerste dag van inwerkingtreding van de hervorming worden de volgende maatregelen afgeschaft: crisisdistillatie, steun voor de distillatie van bijproducten, drinkbare alcohol en druiven voor dubbel gebruik, steun voor particuliere opslag, uitvoerrestituties en steun voor most die bestemd is voor de verrijking van wijn.

Verbod op het gebruik van suiker voor verrijking Dit verbod gaat in op de eerste dag van inwerkingtreding van de hervorming. De verrijking is niet in overeenstemming met de definities van de OIV of van de EU. De stopzetting van chaptalisatie en van de steunregeling voor most moet bijdragen tot het behoud van het evenwicht tussen noord en zuid. De bedoeling is dat alle producenten wijn maken die uitsluitend uit druiven en ongesubsidieerde most bestaat.

De wijnsector van de EU

De EU beschikt over meer dan 2,4 miljoen wijnproducerende ondernemingen, die een oppervlakte van 3,6 miljoen hectare – of 2 % van het landbouwareaal – bestrijken. In 2005 vertegenwoordigde de wijnproductie 5 % van de waarde van de landbouwproductie in de EU. Het wijnverbruik in de EU daalt gestaag, hoewel de verkoop van kwaliteitswijn toeneemt. De afgelopen tien jaar is de invoer met 10 % per jaar gestegen, terwijl de uitvoer slechts langzaam stijgt. Als de huidige trend doorzet, zal de overtollige wijnproductie tegen 2010/2011 15 % van de jaarlijkse productie bedragen. De EU geeft jaarlijks een half miljard euro uit, enkel en alleen om overtollige wijn waarvoor geen afzetmarkt bestaat, kwijt te geraken.

Voor nadere informatie:
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

Verwijzing naar video stockshot
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_search_en.cfm?witch=video&keyword=&ref=I&videoref=051269&LOGIN2=+Search


Side Bar