Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1008

Brysselissä, 4. heinäkuuta 2007

YMP:n uudistus: Euroopan markkina-asema kohenee viinialan uudistuksen myötä

Euroopan komissio hyväksyi tänään viinin yhteisen markkinajärjestelyn perusteellista uudistusta koskevat ehdotukset. Uudistusehdotus on jatkoa kaikkien osapuolten kanssa käydylle keskustelulle, joka kesti yli vuoden. Keskustelun aiheena olivat kesäkuussa 2006 annetussa tiedonannossa esitetyt ideat. Uudistuksen tarkoituksena on lisätä EU:n viinintuottajien kilpailukykyä, vallata takaisin markkinaosuuksia, tasapainottaa tarjonta ja kysyntä, säilyttää EU:n parhaat viinintuotantoperinteet, vahvistaa maaseutualueiden sosiaalista rakennetta ja huolehtia ympäristöstä. Johtoajatuksena on käyttää paremmin talousarviomäärärahat, jotka pysyvät nykytasolla eli 1,3 miljardissa eurossa. Kaikki tehottomat markkinatukitoimenpiteet, kuten erilaiset tislaustuet, yksityisen varastoinnin tuki ja vientituet lakkautetaan uudistuksen ensimmäisestä soveltamispäivästä. Sokerin käyttö viinin väkevöimisessä kielletään. Samalla poistetaan tuki, jota on myönnetty väkevöimisessä käytettävälle rypäleen puristemehulle korvauksena siitä, että sen käytöstä on aiheutunut korkeammat kustannukset kuin sokerin käytöstä. Erityinen tislaustoimenpide korvataan kahdella kriisinhallintatoimenpiteellä, jotka rahoitetaan kansallisista määrärahoista. EU:n viinien menekinedistämiseen etenkin kolmansissa maissa varataan enemmän varoja. Istutukset ovat kiellettyjä viiden vuoden siirtymäkauden ajan, jolloin kilpailukyvyltään heikommilla tuottajilla on mahdollisuus poistua alalta korvausten turvin. Vuoden 2013 jälkeen istutuskiellot poistetaan, jotta kilpailukykyiset tuottajat voivat halutessaan laajentaa tuotantoaan. Viinien päällysmerkintöjä koskevia sääntöjä yksinkertaistetaan. EU hyväksyy eräät kaikkien kansainväliseen viinijärjestöön (OIV) kuuluvien tuottajamaiden hyväksymät viininvalmistusmenetelmät. Laatupolitiikan perustaksi otetaan maantieteellisten merkintöjen järjestelmä. Jäsenvaltioille myönnetään kansalliset määrärahat, joilla ne voivat rahoittaa omiin olosuhteisiinsa soveltuvia toimenpiteitä, jotka tulee valita tiettyjen toimenpiteiden joukosta. Maaseudun kehittämisen määrärahoja lisätään muun muassa nuorten tuottajien toiminnan aloittamisen ja ympäristönsuojelun tukemiseksi.

”Takanamme on vuosi tiiviistä keskustelua siitä, miten EU:n viiniala nostetaan takaisin sille kuuluvalle paikalle. Olen vieraillut monilla viininviljelyalueilla kuulemassa sidosryhmien näkemyksiä ja vaihtamassa mielipiteitä. Tämänpäiväisessä ehdotuksessa otetaan huomioon esiintuodut huolenaiheet: eurooppalaisten viinien menekkiä tullaan edistämään vientimarkkinoilla ja viiniköynnösten raivauksia rajoitetaan ympäristöllisesti herkillä alueilla”, totesi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel. ”Tänään tuhlaamme rahaa – yli kolmanneksen viinialan talousarviosta – ylijäämäviinin poistamiseen sen sijaan että parantaisimme kilpailukykyämme ja markkinoisimme viinejämme. Olen vakuuttunut siitä, että ehdotukseni elvyttää Euroopan viinialan ja tekee siitä jälleen maailman suurimman ja parhaimman. Puheiden aika on ohi – nyt ryhdytään toimiin viininviljelijöittemme ja kuluttajien hyväksi."

Ehdotuksen sisältö:

Tilatukijärjestelmä: Kaikki viininviljelyalat voivat saada tukioikeuksia tilatukijärjestelmässä, ja raivatut alat ovat automaattisesti tukikelpoisia. Näin varmistetaan, että alat säilytetään viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa.

Istutusrajoitukset poistetaan: Istutusoikeusjärjestelmän soveltamista jatketaan siirtymäkauden loppuun eli vuoteen 2013. Järjestelmä lakkautetaan 1. tammikuuta 2014, jotta kilpailukykyiset viinintuottajat voivat laajentaa tuotantoaan. Tuotannon lisäämispäätös riippuu tuottajan kyvystä myydä tuotantonsa.

Kansalliset määrärahat: Kansallisten määrärahojen ansiosta kukin jäsenvaltio voi mukauttaa toimenpiteet omaan tilanteeseensa. Kokonaisbudjetti vaihtelee vuoden 2009 634 miljoonasta eurosta 850 miljoonaan euroon vuodesta 2015 eteenpäin. Kunkin jäsenvaltion saama määrä lasketaan sen viininviljelyalojen sekä aiemman tuotannon ja aiempien menojen mukaan. Mahdollisiin toimenpiteisiin kuuluvat menekinedistäminen kolmansissa maissa, viinitarhojen rakenneuudistus tai uusiin lajikkeisiin siirtyminen, tuki rypäleiden raakana korjaamiseen sekä uudet kriisinhallintatoimenpiteet, kuten luonnonkatastrofien varalta otettavat vakuutukset ja sijoitusrahastojen perustamisesta aiheutuvien hallinnollisten kustannusten tukeminen.

Maaseudun kehittämistoimenpiteet: Viiniala voisi hyötyä monista maaseudun kehittämisasetuksen toimenpiteistä, etenkin niistä, jotka liittyvät nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamiseen, markkinoinnin kehittämiseen, ammatilliseen koulutukseen, tuottajaorganisaatioille myönnettävään tukeen, kulttuurimaisemien ylläpitämisestä aiheutuvien lisäkustannusten ja tulonmenetysten korvaamiseksi tarkoitettuun tukeen sekä varhaiseläkkeeseen. Tätä varten määrärahoja siirretään maaseudun kehittämisen talousarvioon, joka kasvaa vuoden 2009 sadasta miljoonasta eurosta 400 miljoonaan euroon vuodesta 2014 eteenpäin. Varat korvamerkitään viinintuotantoalueille.

Viininvalmistusmenetelmät: Uusien viininvalmistusmenetelmien hyväksymistä tai nykyisten viininvalmistusmenetelmien muuttamista koskeva vastuu siirretään komissiolle. Komissio arvioi OIV:n hyväksymät viininvalmistusmenetelmät ja lisää ne sallittujen EU-menetelmien luetteloon. EU sallii kansainvälisesti hyväksyttyjen menetelmien käytön vientiviinien valmistuksessa. Rypäleen puristemehun tuonti viininvalmistuksessa käytettäväksi kielletään, ja EU:n viinien ja tuontiviinien sekoituskielto pidetään voimassa.

Merkintäsääntöjä parannetaan: EU:n laatuviinien käsite perustuu maantieteelliseen alkuperään (määritellyllä alueella tuotetut laatuviinit). Maantieteellisillä merkinnöillä varustetut viinit jaetaan viineihin, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä ja viineihin, joilla on suojattu alkuperänimitys. Viinien päällysmerkintöjä yksinkertaistetaan kuluttajien toiveiden mukaisesti. Esimerkiksi sellaisiin EU-viineihin, joilla ei ole maantieteellistä merkintää, saa ensimmäistä kertaa merkitä rypälelajikkeen ja vuosikerran. Näin vastataan yhdestä rypälelajikkeesta valmistettujen viinien kysyntään.

Menekinedistäminen ja tiedotus: Komissio aikoo ryhtyä ponnekkaasti toteuttamaan vastuullisia menekinedistämis- ja tiedotuskampanjoita. EU:n ulkopuolella toteutettaviin menekinedistämistoimiin varataan 120 miljoonaa euroa kansallisista määrärahoista. EU:n rahoitusosuus on 50 %. EU:ssa järjestetään uusia tiedotuskampanjoita maantieteellisellä merkinnällä varustetuista viineistä sekä vastuullisesta ja kohtuullisesta viininkulutuksesta. Jälkimmäisissä kampanjoissa EU:n rahoitusosuus on 60 %.

Ympäristön suojeleminen: Koska kaikki viininviljelyalat voivat saada tukioikeuksia tilatukijärjestelmässä, täydentäviin ehtoihin liittyviä ympäristövaatimuksia tullaan soveltamaan laajemmin. Täydentäviä ehtoja sovelletaan kaikkiin raivattuihin aloihin. Ympäristöön liittyvä vähimmäisvaatimus liitetään raivausjärjestelmään, viinitarhojen rakenneuudistukseen ja rypäleiden raakana korjaamiseen. Lisäksi maaseudun kehittämisohjelmiin kuuluville maatalouden ympäristöjärjestelmille myönnetään lisää määrärahoja.

Raivausjärjestelmä: Viininviljelijöille, jotka haluavat poistua alalta, tarjotaan raivauspalkkiota. Ensimmäisenä vuonna palkkio on 30 % suurempi kuin nykyisin mutta laskee asteittain, jotta viljelijät osallistuisivat viisivuotiseen järjestelmään jo sen ensimmäisenä soveltamisvuonna. Jäsenvaltio voi sosiaalisten ongelmien tai ympäristöongelmien estämiseksi rajoittaa raivauksia vuoristoalueilla, jyrkkärinteisillä alueilla ja ympäristöllisesti herkillä alueilla. Se voi myös keskeyttää raivausjärjestelmän soveltamisen, kun raivatun alan yhteenlaskettu osuus on 10 prosenttia sen viinialasta. Tavoitteena on 200 000 hehtaarin raivaus. Siihen varatut määrärahat laskevat ensimmäisen vuoden 430 miljoonasta eurosta viidentenä ja viimeisenä vuonna 59 miljoonaan euroon. Keskimääräinen hehtaaripalkkio laskee ensimmäisen vuoden 7.174 eurosta viidentenä vuonna 2.938 euroon.

Markkinatoimenpiteitä lakkautetaan: Heti uudistuksen ensimmäisestä soveltamispäivästä lakkautetaan seuraavat toimenpiteet: erityinen tislaustoimenpide, sivutuotteiden tislaustuki, viinin tislaus alkoholijuomiksi, sellaisista rypäleistä saadun viinin tislaus, jotka on tarkoitettu sekä viininvalmistukseen että muuhun käyttöön, yksityisen varastoinnin tuki, vientituet ja tuki, joka myönnetään rypäleen puristemehulle viinin väkevöimistä varten.

Sokerin käyttö väkevöimistarkoituksessa kielletään: Sokeria ei saa käyttää viinin väkevöimiseksi uudistuksen voimaantulopäivästä lähtien. Sokerin käyttö ei ole kansainvälisen viinijärjestön (OIV) eikä EU:n määritelmien mukaista. Sokerin käyttökielto ja rypäleen puristemehulle viinin väkevöimistä varten myönnettävän tuen lakkauttaminen auttavat säilyttämään tasapainon pohjoisen ja etelän välillä. Kaikkien tuottajien on valmistettava viininsä yksinomaan rypäleistä ja rypäleen puristemehusta (jolle ei myönnetä tukea).

EU:n viiniala

EU:ssa on yli 2,4 miljoonaa viinintuotantotilaa, joiden yhteispinta-ala on 3,6 miljoonaa hehtaaria eli 2 % EU:n maatalousalasta. Viinintuotannon osuus oli vuonna 2006 viisi prosenttia EU:n maataloustuotannon arvosta. Viinin kulutus EU:ssa laskee tasaisesti, vaikkakin laatuviinien myynti on kasvanut. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tuonti on kasvanut 10 % vuosittain, kun taas vienti on hitaasti vähentynyt. Näillä näkymin viinin liikatuotanto kasvaa 15 prosenttiin vuosituotannosta vuoteen 2010/2011 mennessä. EU kuluttaa vuosittain puoli miljardia eroa päästäkseen eroon ylijäämäviinistä, jolle ei ole markkinoita.

Ks. myös:
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

Videoarkiston viite:
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_search_en.cfm?witch=video&keyword=&ref=I&videoref=051269&LOGIN2=+Search


Side Bar