Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/982

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2006

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους εναρμονισμένους κανόνες για την ΕΕ όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης στη γεωργία, τον περιορισμό των δοκιμών σε ζώα, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών και την προσφορά περισσότερων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους γεωργούς. Το σχέδιο κανονισμού προτείνει λιγότερα και σαφέστερα κριτήρια έγκρισης, εξορθολογισμό των διαδικασιών, απλοποίηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων, διατάξεις για την αντικατάσταση των δραστικών ουσιών με άλλες περισσότερο ασφαλείς και περιορισμό των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα. Η προτεινόμενη νομοθεσία θα ενισχύσει επίσης την εσωτερική αγορά στον τομέα αυτό επειδή επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μεταξύ των κρατών μελών που ανήκουν στην ίδια ζώνη. Η σημερινή πρόταση είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και μιας συνολικής αξιολόγησης αντίκτυπου.

Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την Προστασία του Καταναλωτή, ανέφερε ότι «σκοπός της πρότασης κανονισμού είναι να ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι κανόνες για τα φυτοφάρμακα σε όλη την ΕΕ, προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και των ενδιαφερομένων μερών. Το επίπεδο προστασίας για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον θα αυξηθεί, παράλληλα οι γεωργοί θα έχουν περισσότερες επιλογές και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στον τομέα αυτόν θα τονωθεί».

Απλοποίηση και εναρμόνιση

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στον εξορθολογισμό και στην απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και στη μείωση του διοικητικού φόρτου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έγκριση των δραστικών ουσιών συντομεύεται, με αυστηρές προθεσμίες για τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την Επιτροπή. Οι εγκρίσεις των δραστικών ουσιών δεν θα χρειάζεται πλέον να ανανεώνονται κάθε 10 χρόνια (αλλά μόνο μία φορά μετά την πρώτη δεκαετία), για να αποφεύγεται η συσσώρευση αιτήσεων για ουσίες οι οποίες έχει ήδη κριθεί ότι είναι κατάλληλες για χρήση. Ωστόσο, μια έγκριση μπορεί να επανεξεταστεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή εάν προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με την ασφάλειά της.

Η ΕΕ θα διαιρεθεί σε 3 ζώνες με παρόμοια κλιματολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εγκρίνονται από κάποιο κράτος μέλος θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόματα και στα άλλα κράτη μέλη της συγκεκριμένης ζώνης.

Έτσι θα αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη εργασιών, θα επιταχυνθεί η λήψη των αποφάσεων και θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη εναρμόνιση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα διάφορα κράτη μέλη. Οι εθνικές αρχές θα εξακολουθήσουν βεβαίως να έχουν δικαίωμα επιβολής ειδικών εθνικών μέτρων για τη μείωση του κινδύνου, εάν το κρίνουν αναγκαίο. Απλοποιούνται επίσης οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, εντονότερος ανταγωνισμός και ισότιμο πεδίο δράσης για τους μικρού και μεσαίου μεγέθους παραγωγούς, εξασφαλίζοντας παράλληλα την υποστήριξη της καινοτομίας.

Προστασία της ανθρώπινης υγείας, της καλής μεταχείρισης των ζώων και του περιβάλλοντος

Η πρόταση που υπέβαλε σήμερα η Επιτροπή θα αυξήσει το επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της καλής μεταχείρισης των ζώων και του περιβάλλοντος μέσω μιας σειράς νέων διατάξεων. Πρώτον, οι αξιολογήσεις ασφάλειας των δραστικών ουσιών θα βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια, στα οποία θα λαμβάνονται υπόψη τα θέματα υγείας και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. η διάρκεια ζωής στο περιβάλλον). Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης, που καθορίζεται σαφώς στον προτεινόμενο κανονισμό. Με την πρόταση της Επιτροπής ενισχύονται τα μέτρα ελέγχου και οι γεωργοί και άλλοι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα υποχρεώνονται να τηρούν αρχείο της χρήσης τους. Το αρχείο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο εάν ζητηθεί από τη βιομηχανία πόσιμου ύδατος και τους γείτονες.

Συμβαδίζοντας με τη γενική στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων, ο προτεινόμενος κανονισμός προωθεί τη συγκριτική αξιολόγηση και την αντικατάσταση ορισμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με άλλες ουσίες που θεωρούνται ως ασφαλέστερη και βιώσιμη εναλλακτική λύση. Ο προτεινόμενος κανονισμός εισάγει επίσης ένα νέο κανόνα με τον οποίο απαγορεύεται η επανάληψη δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, γεγονός που θα περιορίσει τις δοκιμές στα ζώα αποσκοπώντας στην καλή μεταχείρισή τους.

Επόμενα στάδια

Ο προτεινόμενος κανονισμός συμβαδίζει απόλυτα με τη γενική στρατηγική της Επιτροπής για τα φυτοφάρμακα και θα συμπληρώσει την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων. Θα υποβληθεί τώρα στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έγκριση. Προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ το 2008, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η τρέχουσα επανεξέταση όλων των δραστικών ουσιών που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά.

Βλέπε: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/index_en.htm


Side Bar