Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL

IP/06/907

Bruxelles, den 3. juli 2006

Kommissionen indleder retlige procedurer for at forbedre beskyttelsen af fugle og levesteder og standse tabet af biodiversitet i EU

Korrekt gennemførelse af EU’s fugledirektiv og habitatdirektiv er afgørende for, at EU’s mål om at standse tabet af biodiversitet i Europa inden 2010 kan nås. Europa-Kommissionen har imidlertid foretaget en undersøgelse, der viser, at et stort antal medlemsstater ikke har gennemført disse to direktiver korrekt. Kommissionen har derfor indledt overtrædelsesprocedurer mod tretten medlemsstater for overtrædelser af fugledirektivet og mod yderligere otte medlemsstater for mangelfuld gennemførelse af habitatdirektivet. Sigtet med disse to direktiver er at sikre et højt beskyttelsesniveau for fugle og andre dyr og af deres levesteder i hele EU. En stor del af de overtrædelsessager, Europa-Kommissionen har indledt på grund af mangelfuld gennemførelse af EU’s miljølovgivning, vedrører desværre disse direktiver. Ved at tage disse skridt håber Kommissionen at kunne forbedre situationen mærkbart.

"Fugle- og habitatdirektivet er centrale redskaber til at bevare EU’s biodiversitet”, sagde miljøkommissær Stavros Dimas. “Kun ved at gennemføre disse direktiver hurtigt og korrekt kan vi standse tabet af biodiversitet inden 2010: medlemsstaterne må handle hurtigt for at sikre, at fugle og levesteder ydes tilstrækkelig beskyttelse på deres territorium".

Fuglebeskyttelse: tretten medlemsstater modtager første advarselsbrev

Kommissionen har sendt følgende medlemsstater den første skriftlige advarsel: Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Slovakiet og Det Forenede Kongerige.

Fugledirektivet[1] fra 1979 indeholder bestemmelser om beskyttelse, forvaltning og overvågning af alle arter af naturligt forekommende fugle i EU. Det indeholder også regler om beskyttelse af deres levesteder. Medlemsstaterne skal udpege særlige beskyttelsesområder for de 194 truede arter og for alle trækfuglearter. Direktivet forbyder også aktiviteter, der udgør en direkte trussel mod fuglene, f.eks. indfangning eller drab, ødelæggelse af reder og indsamling af æg, samt dertil knyttede aktiviteter, f.eks. handel med levende eller døde fugle (med nogle få velbegrundede undtagelser).

Manglerne i de tretten medlemsstaters gennemførelseslovgivning varierer fra land til land. Lovgivningen sikrer f.eks. ikke fugleæg eller unge fugle tilstrækkelig beskyttelse. Eller vilkårene for jagtudøvelse opfylder ikke direktivets krav, eller foranstaltningerne til beskyttelse af levestederne er utilstrækkelige.

Beskyttelse af vilde dyr og planter og deres levesteder: otte medlemsstater modtager første skriftlige advarsel som følge af manglende overholdelse af EU-reglerne

Hvad habitatdirektivet angår, har Kommissionen sendt advarselsbreve til otte medlemsstater: Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Grækenland, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.

Habitatdirektivet[2] blev vedtaget i 1992. Det rækker ud over fugledirektivet og dækker langt flere sjældne, truede eller endemiske arter og omfatter ca. 450 dyr og 500 planter. Endvidere opregner det ca. 200 sjældne og karakteristiske naturtyper som bevaringsværdige. Sigtet med direktivet er at bidrage til bevaring af biodiversiteten gennem oprettelse af et EU-dækkende net af særlige bevaringsområder - Natura 2000. Det er det første af sin art i verden og EU's bidrag til det verdensomspændende net, der slås til lyd for som led i FN-konventionen om den biologiske mangfoldighed.

Også her varierer årsagerne til den manglende overholdelse fra land til land. Der kræves f.eks. ikke gennemført kompensationsforanstaltninger, når en aktivitet eller et projekt påvirker et særligt bevaringsområde, eller lovgivningen yder ikke alle arter tilstrækkelig streng beskyttelse.

Konkrete naturbeskyttelsessager

Kommissionen har endvidere truffet beslutning i en række verserende sager om gennemførelsen af fugle- og habitatdirektivet i følgende medlemsstater.

Kommissionen har afsluttet sagen om opførelse af lufthavnen Ciudad Real i Spanien. Sagen var indledt, fordi der ikke var foretaget en fyldestgørende vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Siden da er der gennemført en VVM af projektet og truffet en række gennemgribende foranstaltninger til at afbøde eller kompensere for lufthavnens belastning af miljøet. Tabet af biodiversitet kan kun stoppes, hvis hensynene til bevaring og udvikling forliges.

Kommissionen har sendt Grækenland en første skriftlig advarsel efter en dom fra Den Europæiske Domstol af 16. marts 2006 for manglende oprettelse og gennemførelse af streng beskyttelse af Milos Viper (sag C-518/04). Milos Viper er en truet art, som er endemisk i Grækenland. Grækenland havde to måneder til at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger det havde truffet for at efterkomme dommen. Denne frist er nu udløbet, og Kommissionen har ikke modtaget noget svar fra de græske myndigheder.

Kommissionen har sendt Irland den sidste skriftlige advarsel som følge af manglende overholdelse af habitatdirektivet. Spørgsmålene vedrører bl.a. mangelfuld beslutningstagning i forbindelse med arealanvendelse og andre planer, der påvirker Natura 2000-områder, utilstrækkelige håndhævelsesbestemmelser i tilfælde, hvor der er sket skade på beskyttede naturtyper som følge af ulovlige aktiviteter, manglende foranstaltninger til sikring af, at renafdrift (dvs. hugst af alle træer på et givet areal) og genplantning af kommercielle nåleplantager ikke belaster følsomme arter, som f.eks. den truede flodperlemusling.

I en sag mod Østrig har Kommissionen sendt landet den sidste skriftlige advarsel, fordi det ikke har foreslået tilstrækkelige nationale naturområder til EU’s Natura 2000-net af beskyttede områder. Elleve år efter at medlemsstaterne skulle have forelagt deres nationale lister over områder til Natura 2000-nettet under habitatdirektivet, er det østrigske net af foreslåede områder endnu langt fra fuldført. I alt er femten naturtyper og ti arter endnu ikke tilstrækkeligt tilgodeset i Østrigs liste over foreslåede områder.

I en lignende sag om udpegning af habitatområder konstaterer Kommissionen, at Frankrig har reageret på den sidste skriftlige advarsel fra Kommissionen i december 2004 ved at udpege 87 nye områder og udvide 119 andre. Frankrig har også fremsat forslag om udlægning af 177 nye områder og om udvidelse af 32 andre under fugledirektivet, efter at Domstolen i november 2002 havde erklæret, at Frankrig havde udpeget for få fuglebeskyttelsesområder. Kommissionen har imidlertid endnu ikke afsluttet sin vurdering af Frankrigs forslag.

Retsprocedure

Traktatens artikel 226 bemyndiger Kommissionen til at indlede retlige skridt mod en medlemsstat, som ikke opfylder sine forpligtelser.

Finder Kommissionen, at der er sket en overtrædelse af EU-retten, som kræver, at der indledes en overtrædelsesprocedure, fremsender den en "åbningsskrivelse" (den første skriftlige advarsel) til den pågældende medlemsstat, hvori denne opfordres til at fremsætte sine bemærkninger inden en bestemt frist, normalt to måneder.

Afhængigt af den pågældende medlemsstats svar eller manglende svar kan Kommissionen beslutte at sende en "begrundet udtalelse" (sidste skriftlige advarsel) til medlemsstaten. Heri udstikkes klart og for sidste gang, hvilke grunde den har til at mene, at der er tale om overtrædelse af fællesskabslovgivningen, og medlemsstaten anmodes om at bringe sig i overensstemmelse hermed inden for en frist, normalt to måneder.

Hvis medlemsstaten ikke retter sig efter den begrundede udtalelse, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for EU-domstolen. Finder Domstolen, at medlemsstaten har overtrådt traktaten, skal denne træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe sig i overensstemmelse hermed.

Traktatens artikel 228 giver Kommissionen bemyndigelse til at anlægge sag mod en medlemsstat, hvis den ikke har efterkommet en tidligere afgørelse fra Den Europæiske Domstol. Efter denne artikel kan Kommissionen ligeledes anmode Domstolen om at pålægge den pågældende medlemsstat en bøde.
Yderligere oplysninger om EU’s naturbeskyttelsespolitik findes på:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm
For statistiske oplysninger om overtrædelsessager generelt henvises til:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions


[1] Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle.

[2] Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.


Side Bar