Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL EL ET HU LT LV MT PL SK SL

IP/06/907

V Bruselu dne 3 červenec 2006

Komise činí právní kroky ke zlepšení ochrany ptáků a biotopů a k zachování biologické rozmanitosti v EU

Cílem EU je zastavit do roku 2010 ztrátu biologické rozmanitosti v Evropě. Pro jeho dosažení je zásadní správné provádění směrnic EU o ptácích a biotopech. Evropská komise však ve svém šetření zjistila, že velký počet členských států tyto dva právní předpisy neprovedl správně. Proti třinácti členským státům tak Komise zahájila řízení pro porušení práva, protože porušily směrnici o ptácích, proti dalším osmi členským státům z důvodu nesprávného provedení směrnice o biotopech. Účelem těchto dvou směrnic je zajistit po celé Evropské unii vysokou úroveň ochrany pro ptáky a zvířata a ochranu jejich biotopů. Těchto směrnic se bohužel týká velká část řízení pro porušení práva, která Evropská komise zahájila kvůli špatnému provádění práva EU v oblasti životního prostředí. Komise doufá, že se díky právním krokům situace výrazně zlepší.

„Směrnice o ptácích a biotopech jsou klíčovými nástroji pro zachování biologické rozmanitosti v EU,“ řekl komisař pro životní prostředí Stavros Dimas. „Pouze řádné a rychlé provedení těchto směrnic může zastavit ztrátu biologické rozmanitosti do roku 2010. Aby členské státy na svém území zajistily řádnou ochranu ptáků a biotopů, musejí jednat rychle,“ uvedl komisař Dimas.

Ochrana ptáků: třináct členských států obdrží první písemné varování

Komise zaslala první písemná varování těmto členským státům: Kypru, České republice, Dánsku, Estonsku, Řecku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, Slovensku a Spojenému království.

Směrnice o ptácích[1] z roku 1979 stanoví opatření na ochranu, správu a kontrolu všech druhů volně žijících ptáků. Stanoví také pravidla na ochranu jejich biotopů. Členské státy mají určit zvláštní chráněné oblasti pro 194 ohrožených druhů a pro všechny druhy stěhovavých ptáků. Směrnice také zakazuje činnosti, které ptáky přímo ohrožují, například úmyslné usmrcování nebo odchyt ptáků, ničení jejich hnízd a sběr vajec, a s nimi související činnosti jako obchodování s živými nebo s mrtvými ptáky (existuje několik odůvodněných výjimek).

Nedostatky ve vnitrostátních předpisech dotčených třinácti členských zemí jsou stát od státu různé. Vnitrostátní předpisy například nezajišťují adekvátní ochranu ptačích vajec nebo mláďat. Jiným příkladem mohou být okolnosti, za kterých je povolen lov, nesplňující podmínky stanovené ve směrnici, nebo nedostatečná opatření na ochranu biotopů.

Ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich biotopů: osm členských států obdrží první písemné varování kvůli pro porušení práva

V souvislosti se směrnicí o biotopech zaslala Komise první písemná varování osmi členským státům: Kypru, České republice, Dánsku, Řecku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku.

Směrnice o biotopech[2] byla přijata v roce 1992. Na rozdíl od směrnice o ptácích se týká mnohem širšího okruhu vzácných, ohrožených či endemických druhů, včetně přibližně 450 živočichů a 500 rostlin. Zaměřuje se rovněž na ochranu zhruba 200 vzácných a typických druhů biotopů. Cílem směrnice je podporovat zachování biologické rozmanitosti vytvořením celoevropské sítě zvláštních chráněných lokalit, známé jako Natura 2000, která bude první svého druhu na světě. V souladu s požadavky Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti tak Evropská unie přispěje k vytvoření takovéto sítě na celosvětové úrovni.

Důvody neprovedení směrnice se i v tomto případě v jednotlivých členských státech liší. Právní předpisy například nepožadují kompenzační opatření, pokud konkrétní chráněnou oblast ohrožuje nějaká činnost nebo projekt, nebo neposkytují některým druhům přísnou ochranu.

Samostatná řízení týkající se ochrany přírody

Komise navíc přijala řadu rozhodnutí v probíhajících řízeních, která se týkají uplatňování směrnice o ptácích a směrnice o biotopech v konkrétních členských státech.

Komise uzavřela řízení týkající se výstavby letiště Ciudad Real ve Španělsku. Jeho podstatou bylo, že u záměru nebyly řádně posouzeny vlivy na životní prostředí (EIA). Vliv na životní prostředí byl mezitím posouzen a byla přijata řada důležitých opatření na zmírnění nebo kompenzaci vlivu letiště na životní prostředí. Pro zastavení ztrát biologické rozmanitosti je zásadní sladit ochranu a rozvoj.

Komise zaslala první písemné varování Řecku poté, co Evropský soudní dvůr 16. března 2006 odsoudil Řecko kvůli nevytvoření a neprovedení přísného systému ochrany pro zmije druhu Vipera schweizeri na ostrově Milos (věc C-518/04). Tento druh zmije patří mezi ohrožené druhy a v Řecku je endemický. Řecko mělo dva měsíce na to, aby informovalo Komisi o přijatých opatřeních vyplývajících z rozsudku. Tato lhůta uplynula, Komise však od řeckých orgánů odpověď nedostala.

Komise poslala poslední písemné varování Irsku, jehož právní předpisy nejsou v souladu se směrnicí o biotopech. Poukazuje v něm na to, že Irsko nezavedlo řádné právní předpisy k rozhodování o územním plánování a další opatření týkající se lokalit Natura 2000, dále na slabé prosazování právních předpisů v případech, kdy kvůli nezákonnému jednání vznikne na chráněných biotopech škoda. Upozorňuje také na nedostatek řádných předpisů, které by zajišťovaly, že odlesňování (postup, při kterém jsou vytěženy všechny stromy) a opětovná výsadba komerčních jehličnatých lesů nemají nepříznivý vliv na citlivé druhy jako je ohrožená perlorodka sladkovodní.

V řízení proti Rakousku se Komise rozhodla zaslat poslední varování proto, že tato země nenavrhla do programu EU Natura 2000 dostatečný počet vnitrostátních lokalit. Rakouský seznam navrhovaných lokalit zdaleka není úplný ani jedenáct let poté, co měly členské státy předložit seznamy vnitrostátních lokalit, jež podle směrnice o biotopech navrhují do programu Natura 2000. V seznamu navrženém Rakouskem není momentálně dostatečně pokryto celkem patnáct typů biotopů a deset druhů.

Stejný problém s vytvořením seznamu nastal i u Francie. Komise uvádí, že Francie zareagovala na poslední písemné varování v prosinci 2004, na seznam zařadila 87 nových lokalit a v rámci směrnice o biotopech dalších 119 lokalit rozšířila. Francie také v souvislosti se směrnicí o ptácích navrhla 177 nových oblastí a rozšíření 32 dalších poté, co Evropský soudní dvůr v listopadu 2002 rozhodl, že Francie neurčila dostatečné množství zvláštních chráněných lokalit pro ptáky. V obou případech však Komise francouzské návrhy stále ještě podrobně zkoumá.

Právní postup

Článek 226 Smlouvy zmocňuje Komisi zahájit řízení proti členskému státu, který neplní své povinnosti.

Má-li Komise za to, že se může jednat o porušení práva EU, které opravňuje k řízení pro porušení práva, zašle dotčenému členskému státu „úřední oznámení“ (první písemné varování), v němž jej požádá, aby v dané lhůtě, obvykle dvouměsíční, předložil své vyjádření.

V závislosti na odpovědi či nezaslání odpovědi ze strany dotčeného členského státu se Komise může rozhodnout, že členskému státu zašle „odůvodněné stanovisko“ (poslední písemné varování). V něm jasně a s konečnou platností uvede důvody, na jejichž základě se domnívá, že došlo k porušení práva EU, a vyzve členský stát, aby ve stanovené lhůtě, obvykle dvouměsíční, zajistil soulad s právem EU.

Pokud se členský stát neřídí odůvodněným stanoviskem, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru. Shledá-li Soudní dvůr, že byla porušena Smlouva, je tento stát povinen přijmout nezbytná opatření, jež zajistí soulad.

Článek 228 Smlouvy zmocňuje Komisi zahájit řízení proti členskému státu, který nevyhověl předchozímu rozsudku Evropského soudního dvora. Tento článek Komisi rovněž umožňuje, aby požádala Soudní dvůr o uložení penále dotčenému členskému státu.
Více informací o politikách EU na ochranu přírody lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm
Obecné aktuální statistiky o řízeních pro porušení práva se nacházejí na adrese:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions


[1] Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.

[2] Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.


Side Bar