Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT FI EL ET

IP/06/882

Bryssel, 29 juni 2006

Mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester: Kommissionen överlämnar motiverade yttranden till Tyskland, Estland och Spanien och drar Grekland, Frankrike, Italien, Finland och Portugal inför rätta

Kommissionen överlämnade motiverade yttranden till Tyskland, Estland och Spanien och beslöt även att väcka åtal mot Grekland, Frankrike, Italien, Finland och Portugal. Länderna har inte uppfyllt EU-lagstiftningen om ökad tillgång till och användning av mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall och lastrester.

Kommissionen har beslutat att vidta åtgärder mot åtta medlemsstater som underlåtit att genomföra ett direktiv[1] som antogs 2000. Direktivet syftar till att minska utsläppen till sjöss av fartygsgenererat avfall och lastrester från fartyg som anlöper hamnar i gemenskapen genom att öka tillgången till och användningen av mottagningsanordningar för sådant avfall och sådana rester, och därigenom förbättra skyddet av den marina miljön.

I samtliga åtta fall har kommissionens åtgärd föranletts av undermåligt genomförande av skyldigheten att utveckla, godkänna och genomföra planer för mottagande och hantering av avfall för alla nationella hamnar, även fiskehamnar och småbåtshamnar. Dessa planer är avgörande för att kunna garantera att de tillgängliga mottagningsanordningarna i hamnarna uppfyller behoven hos de fartyg som normalt sett anlöper hamnarna, att användningen av dem inte föranleder onödiga förseningar och att rättvisa, tydliga och icke-diskriminerande avgifter uppbärs.

Medlemsstaterna borde ha infört och genomfört planer för mottagande och hantering av avfall för alla sina hamnar senast den 27 december 2002.


[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT L 332, 28.12.2000, s. 81).


Side Bar